Батыс Еуропа елдері экономикалық интеграциясының ерекшеліктері

ІХтарау. Тарихтың материалистік ұғымы...........................................201
§1. Марксизмге дейінгі өлеуметтік философияға
жалпы сипаттама....................................................................................-
§2. Тарихтың материалистік ұғымының мәні.................................204
§3. Әлеуметтік философияның пәні....................................................206
§4. Тарихи қажеттілік және адамның еркіндігі.................................209
§5. Қазіргі буржуазиялық социологияның идеалистік сипаты.......212

X тарау. Қоғам өмірінің экономикалық саласы (әлеуметтік-философиялық талдау)..... 216
§1. Қоғам өмірінің табиғи жағдайлары................................................217
§2. Өндіріс тәсілі — қоғам өмірі мен дамуының басты,
шешуші күші...........................................................................................219
§3. Қоғамның экономикалық базисі мен қондырмасы,
олардың қарым-қатынасы..................................................................224
§4. Қоғамдық-экономикалық формация ұғымы...............................226

ХІ тарау. Қоғам өмірінің әлеуметтік саласы.......................................... 232
§ 1. Ру мен тайпа — адамдар қауымдастығының
алғашқы тарихи формалары................................................................-
§2. Таптардың шығуы және адамдар қауымдастығының жаңа
формаларының дамуы.............................................................................234
§3. Капиталистік қоғамның әлеуметтік-таптық құрылысы............240
§4. Отбасы — кіші әлеуметтік топ.......................................................242

XII тарау. Адамның философиялық ұғымы...........................................247
§1. Философия тарихындағы адам проблемасы................................247
§2. Адам — биопсихо әлеуметтік жан...................................................250
§3. Адам — жеке тұлға ретінде.............................................................253
§4. Тұлға — коллектив — қоғам...........................................................257

ХІІІ тарау. Қоғамдық сана және оның құрылысы................................260
§1. Қоғамдық сана — қоғамдық болмыстың бейнесі...........................-
§2. Идеялардың қоғам дамуындағы ролі..........................................266
§3. Қоғамдық сананың құрылысы: қоғамдық сана және жеке
адам санасы; қоғамдық психология және идеология.....................268
§4. Қоғамдық сананың формалары және олардың ерекшеліктері... 271
§5. Саяси идеология және құқықтық көзқарас................................275
§6. Мораль (адамгершілік) ...................................................... 277
§7. Өнер ..................................................................................... 280
§8. Дін ..................................................................................... 284
§9. Ғылым ................................................................................ 286

XIV тарау. Әлеуметтік болжам және қазіргі заманғы дүниежүзілік
проблемалар........................................................................................290
§1. Болашақты болжау - адамдардың мақсаты іс-әрекетінің қажетті шарты.....
§2. Ғылыми-практикалық революцияның мәні мен гуманистік сипаты.......292
§3. Қазіргі заманғы ғаламдық проблемалар және оларды шешудің мүмкіндіктері .........................................................................295


Философия. Кішібеков Д., Сыдықов Ұ. Алматы 2000. 408
МАЗМҰНЫ

Алғы сөз

/бөлім. ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯ: ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ТАРИХИ ДАМУЫ

1-тарау. Философия, оның ғылымдар жуйесіндегі орны, қоғамдық рөлі

2-тарау. Философияның тарихи типтері

3-тарау. XX ғасыр философиясы
1. Классиктік емес неміс философиясы
2. Қазіргі Батыстық философия
3. Маркстік философияны Лениннің дамытуы

4-тарау. Қазақтың қоғамдық ой-пікірі
1. Қазақ халқының дүниетанымы
2. VIII—XII ғасырлардағы Орта Азия, Оңтүстік Қазақстан, Таяу Шығыс аймақтарындағы жаңа өрлеу немесе мұсылмандық ренессанс
3. XIX ғасырдағы қазақ ағартушыларының дүниеге көзқарасы
4. XX ғасыр басындағы қоғамдық-саяси ой-пікір

// бөлім. ФИЛОСОФИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1-тарау. Болмыс
1. Болмыс ұғымының тарихи сипаттамасы және философиялық мәні
2. Болмыстың негізгі түрлері

2-тарау. Материя
1. Материя ұғымының философиялық мәні
2. Материяның өмір сүру тәсілдері мен формалары

3-тарау. Сана
1. Сана — адам миының функциясы. Сана проблемасының философияда қойылысы
2. Сана — объективті дүниенің бейнесі
3. Бейнелеу түрлерінің эволюциясы
4. Сана-сезім (өзіндік сана)
5. Сана және тіл
6. Қоғамдық сана — қоғамдық болмыстың бейнесі
7. Қоғамдық сананың формалары


4-тарау. Даму
1. Дамудың философиялық теориясы
2. Қарама-қарсылықтың бірлігі мен күрес заңы
3. Мөлшерлік және сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы
4. Терістеуді терістеу заңы

5-тарау. Диалектиканың негізгі категориялары
1. Жекеше, өзгеше және жалпы
2. Себеп пен салдар
3. Мүмкіндік пен шындық
4. Қажеттілік пен кездейсоқтық
5. Мазмұн және түр
6. Мән және құбылыс

6-тарау. Таным
1. Дүниені танып-білудің мәні
2. Таным процесінің диалектикасы
3. Ақиқат теориясы
4. Ғылыми танымның әдістері мен түрлері

7-тарау. Адам
1. Философия тарихындағы адам проблемасы
2. Адам тіршілігінің табиғи-биологиялық алғышарты. Адамның әлеуметтік мәні
3. Адамның әлеуметтік және ұлттық тұрпаты
4. Адам бойындағы табиғи (биологиялық) және қоғамдық (әлеуметтік) сипаттың үйлесімдігі. Ғылыми-техникалық революция және адам

/// бөлім ҚАЗІРГІ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР

1-тарау. Табиғат
1. Табиғат пен қоғамның бірлігі мен байланысы
2. Географиялық орта
3. Биосфера, ноосфера және экология мәселелері
4. Халық санының өсуі

2-тарау. Қоғам
1. Қоғамды зерттеудің методологиялық негізі
2. Қоғамдық формациялардың сыр-сипаты
3. Қоғамның тарихи тұрпаты
4. Қоғамның қозғаушы күштері

3-тарау. Прогресс
1. Прогресс идеясының қалыптасуы
2. Қоғамдық прогрестің алғышарттары
3. Қоғамдық прогрестің тарихи типтері
4. Дүниежүзілік тарихи дамудың бірлігі мен өзгешеліктері

4-тарау. Ғылым
1. Ғылымның мәні мен ерекшеліктері
2. Ғылыми танымның логикасы мен методологиясы
3. Ғылым және ғылыми көзқарас
4. Ғылым және ғалым этикасының сипаты

5-тарау. Мәдениет
1. Мәдениет — адам дамуының өлшемі
2. Мәдениет және өркениеттілік
3. Мәдениет және қоғам

6-тарау. Болашақ
1. Көз жетер болашақ және алыстағы көкжиек
2. Ғылыми-техникалық революция және болашақ проблемалары
3. Адам және адамзат ауқымды проблемалар алдында. Жаңаша ойлау

ҚОРЫТЫНДЫ

Халықаралық жария құқық. Жалпы және ерекше бөлімдер. Құлжабаева Ж. О. Алматы - HAS баспа компаниясы, 2003 - 384 бет.
МАЗМҰНЫ

ЖАЛПЫ БӨЛІМ

1-тарау. Осы заманғы халықаралық құқық ұғымы.......................................3
1.1 Осы заманғы халықаралық қатынастардың негізгі белгілері.........
1.2. Халықаралық құқық — құқықтың ерекше жүйесі...........................4
1.3. Қазіргі болмыстағы халықаралық қатынастардың қызмет ету жағдайы...................8
1.4. Халықаралық қатынастардың жүйеленуі (кодификация) және үдемелі дамуы............11
1.5. Халықаралық жария және халықаралық жеке құқық...................13
1.6. Халықаралық және ішкі мемлекеттік құқықтардың арақатынасы......................14

2-тарау. Осы заманғы халықаралық құқықтың негізгі қағидалары........19

3-тарау. Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері........................28
3. 1. Халықаралық құқықтық нормалар ұғымы және оның белгілері..........................
3.2. Халықаралық құқықтық нормалардың жіктелуі...........................29
3.3. Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері ұғымы және түрлері.......................32

4-тарау. Осы заманғы халықаралық құқық субъектілері..........................37
4.1. Халықаралық құқық субъектілері ұғымы және түрлері..............
4.2. Халықаралық құқықтағы тану институты .....................................55
4.3. Халықаралық құқық мирасқорлық институты...............................59

5-тарау. Халықаралық шарттар құқық тары................................................64
5.1. Халықаралық жария құқықтың бір саласы - халықаралық шарттар құқықтары............
5.2. Халықаралық шарттардың құқықтық табиғаты ...........................67
5.3. Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары.................72
5.4. Халықаралық шарттардың әрекет етуі және тоқтатылуы (қалпына келтірілуі).............83
5.5. Халықаралық шарттардың жарамсыздығы....................................87

6-тарау. Халықаралық ұйымдардың құқықтары.....................................90
6.1. Құқықтың бір саласы - халықаралық ұйым құқығы ұғымы.........................
6.2. Халықаралық ұйымдар ұғымы және құқықтық табиғаты..........93
6.3. Халықаралық ұйымдардың даму тарихы. БҰҰ-ның алғашқы бейнесі - Ұлттар Лигасының құқықтық табиғаты......................................97
6.4. Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылу тарихы, БҰҰ-ның мақсат-міндеттері, қағидалары, оған мүшелікке ету мәселелері........................ 100
6.5. Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылымы........................................105
6.6. Қазақстан Республикасы - Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі 11 8
6.7. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы (ТМД)...................................123
6.8. Солтүстік Атлантика Одағының (НАТО-ның) стратегиялық тұжырымдамасы......128

7-тарау. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік................................... 133
7.1. Халықаралық-құқықтық жауапкершілік ұғымы..........................
7.2. Мемлекеттердің халықаралық-құқықтық жауапкершілігінің негіздері.............. 136
7.3. Мемлекеттердің халықаралық құқық бұзушылығын жүйелеу…………………. 137
7.4. Мемлекеттердің халықаралық-құқықтық жауапкершілігінің түрлері мен нысандары
7.5. Мемлекеттердің жауапкершілігін болғызбайтын жағдаяттар.. 144
7.6. Халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі................................ 146
7.7. Жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық жауапкершілігі. 148


ЕРЕКШЕ БӨЛІМ

8-тарау. Халықаралық жария құқық тағы адам құқығы.......................... 153
8.1. Халықтар жағдайын халықаралық-құқықтық реттеу............... -
8.2. Азаматтықтың халықаралық-құқықтық мәселелері.................. 155
8.3. Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы................................. 162
8.4. Баспана құқығы және босқындардың құқықтық жағдайы...... 167
8.5. Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу................... 175
8.6. Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетігі........ 190

9-тарау. Дипломатиялық және консулдық құқық.................................... 198
9.1. Өркениетті әлемдегі дипломатия ұғымы. Дипломатиялық құқық ұғымы және қайнар көздері.............................................................
9.2. Сыртқы қатынас органдары...........................................................202
9.3. Дипломатиялық өкілдіктердің міндеттері, артықшылықтары және иммунитеттері...210
9.4. Сауда өкілдіктерінің, арнайы миссиялардың құқықтық мәртебесі..............223
9.5. Консулдық құқық ұғымы, қайнар көздері...................................224
9.6. Консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер........................229

10-тарау. Халықаралық қауіпсіздік құқығы.............................................232
10.1. Халықаралық қауіпсіздік құқығы ұғымы, мақсаттары мен қағидалары....
10.2. Ұжымдық кауіпсіздік ұғымы және түрлері ..............................236
10.3. Қарусыздану және қарулануға шек кою....................................241
10.4. Халықаралық бақылау және сенімді нығайту шаралары.......245
10.5. Блоктарға қосылмау қозғалысы және халықаралық қауіпсіздік................249

11-тарау. Халықаралық қылмыстық құқық ...............................................252
11.1. Халықаралық қылмыстық құқық ұғымы...................................
11.2. Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық қылмыстық құқықты дамытудағы рөлі
11.3. Халықаралық сипаттағы қылмыстық істер және олармен күресудегі мемлекеттердің міндеттемелері...............................................259
11.4. Қылмыстық істермен күрестегі халықаралық ынтымақтастық..........................267
11.5. Қылмыскерлерді ұстап берудің құқықтық мәселелері.........269
11.6. Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы (Интерпол)..........273

12-тарау. Халықаралық құқықтағы аумақ және басқа кеңістік мәселелері............... 278
12.1. Халықаралық құқықтағы аумақ ұғымы және оның түрлері....................
12.2. Мемлекеттік шекаралар................................................................. 285
12.3. Халықаралық өзендер мен бұғаздар........................................... 288
12.4. Антарктика мен Арктиканың халықаралық құқықтық режимі .290
12.5. Аумақтық дауларды шешу әдістері........................................... 292

13-тарау. Халықаралық ғарыш құқығы..................................................... 301
13.1. Халықаралық ғарыш құқығы ұғымы және оның қайнар көздерінің жүйесі..........
13.2. Ғарыш кеңістігі мен аспан денелерінің құқықтық режимі .... 302
13.3. Ғарышкерлердің құқықтық режимі............................................ 306
13.4. Ғарыш объектілерінің құқықтық режимі.................................. 314
13.5. Экипаж бен ғарыш объектісінің юрисдикция және бақылау мәселелері...................... 3
13.6. Халықаралық ғарыш құқығындағы жауапкершілік және сақтандыру институты....321
13.7. "Байқоңыр" ғарыш айлағын пайдаланудың құқықтық проблемалары............... 326

14-тарау. Халықаралық әуе құқығы........................................................... 330
14.1. Халықаралық әуе құқығы ұғымы және оның дамуы .............. -
14.2. Халықаралық әуе құқығының негізгі қағидалары................... 333
14.3. Әуе кеңістігінің режимі және халықаралық ұшуды құқықтық реттеу................. 336
14.4. Әуе қатынастарын халықаралық-құқықтық реттеу................339

15-тарау. Халықаралық теңіз құқығы........................................................ 343
15.1. Халықаралық теңіз құқығы ұғымы және оның дамуы...........
15.2. Халықаралық теңіз құқығының негізгі қағидалары................ 347
15.3. Теңіз кеңістіктерінің түрлері....................................................... 350

16-тарау. Халықаралық экономикалық құқық......................................... 355
16.1. Халықаралық экономикалық құқық ұғымы, қалыптасуы және қайнар көздері.....
16.2. Халықаралық экономикалық құқықтың қағидалары .............. 361
16.3. Халықаралық экономикалық шарттар........................................ 363
16.4. Мемлекетаралық экономикалық қатынастар саласындағы халықаралық ұйымдар..

17-тарау. Халықаралық экологиялық құқық............................................ 368
17.1. Халықаралық экологиялық құқық ұғымы және оның мазмұны
17.2. Халықаралық экологиялық құқықтың қайнар кездері ........... 369
17.3. Халықаралық экологиялық құқық қағидаларының жүйесі....... 371
17.4. Халықаралық экологиялық құқықтағы халықаралық ұйымдар................ 372

І8-тарау. Халықаралық гуманитарлық құқық.......................................... 374
18.1. Халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы және оның қайнар көздері.............-
18.2. Халықаралық гуманитарлық құқық қағидаларының жүйесі.... 377
18.3. Халықаралық Қызыл Крест Комитетінің (ХҚКК) құқықтық мәртебесі....... 378

Халықаралық экономикалық қатынастар. Байгісиев М. Алматы - Санат, 1998 - 192 бет.
МАЗМҰНЫ
Кіріспе.......................................... 4
I т а р а у. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
§ 1. Халықаралық экономикалық қатынастардың мәні және құрылымы.......... 7
§ 2. Дүниежүзілік шаруашылықтың даму кезеңдері...... 8
§ 3. Қазақстан экономикасы және „ашық экономика" принциптері ........... 10
§ 4. Халықаралық экономикалық қатынастардың мәні және ерекшеліктері ............... 15
§ 5. Қазақстанды дүниежүзілік шаруашылыққа интеграциялау (үйлестіру) бағыттары .... 17
II т а р а у. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕҢБЕК БӨЛІНІСІ
§ 1. Халықаралық еңбек бөлінісінің мәні және нысандары ....................... 20
§ 2. Халықаралық еңбек бөлінісінің дамуына әсер етуші факторлар................... 22
§ 3. Халықаралық еңбек бөлінісі дамуының негізгі бағыттары ................... 23
§ 4. Қазақстанның халықаралық еңбек бөлінісіндегі рөлі мен орны................... 25

III тарау. ҚАЗІРГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА
§ 1. Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық сауда ............ 27
§ 2. Дүниежүзілік сауданың құрылымы............... 30
§ 3. Тарифтер мен сауда жөніндегі бас келісім. Бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымы ........... 33
§ 4. Қазақстанның халықаралық саудадағы орны және
рөлі....................................... 36
IV т а р а у. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КАПИТАЛДАР ҚОЗҒАЛЫСЫ
§ 1. Капиталды шетке шығару — халықаралық экономикалық қатынастардың жетекші нысаны.............. 39
§ 2. Капиталды шетке шығарудың себептері............ 40
§ 3. Капиталды шетке шығарудың қазіргі кездегі ерекшеліктері................ 43
§ 4. Шетелдік инвестицияларды тартудың Қазақстан экономикасы үшін маңызы............ 48
V тарау. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТГЕУШІ ҚҰРАЛДАР
§ 1. Кеден бажы................................. 53
§ 2. Кеден тарифтері және ұлттық өнеркәсіпті қорғау .... 56
§ 3. Мемлекеттік протекционизм және экономикалық қауіпсіздік................ 59
VI тарay. EPKIH ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАР
§ 1. Еркін экономикалық аймақтар және оларды құрудың себептері..... 64
§ 2. Еркін экономикалық аймақтардың турлері ......... 66
§ 3. Әр түрлі елдердегі еркін экономикалық аймақтар
қызметінің ерекшеліктері ...................... 70
§ 4. Қазақстандағы еркін экономикалық аймақтар....... 73
VII т а р а у. ЖҰМЫСШЫ КҮШІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
АУЫСУЫ (МИГРАЦИЯСЫ)
§ 1. Жұмысшы күшінің халықаралық ауысуының себептері .................. 76
§ 2. Қазіргі кездегі жұмысшы күшін тарту орталықтары . . 81
VIII т а р а у. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚТАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІРЛЕСТІКТЕР (КОРПОРАЦИЯЛАР)
§ 1. Трансұлттық, корпорациялар және олардын, пайда болу себептері.............................. 83
§ 2. Трансұлттық корпорациялар қызметінің ерекшеліктері....................................... 85
§ 3. Трансұлттық корпорациялардың халықаралық экономикалық қатынастардағы рөлі.. 88
§ 4. Қазақстан және халықаралық компаниялар......... 91
IX т а р а у. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ДАМУШЫ ЕЛДЕР
§ 1. Дамушы елдердің негізгі әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктері .......... 93
§ 2. Халықаралық тауар айырбасындағы дамушы елдердің орны мен рөлі........................ 96
§ 3. Дамушы елдердің экономикасындағы шетелдік капитал...................... 99
§ 4. Қазақстанның дамушы елдермен экономикалық қатынастарының болашағы............102
X т а р а у. „ЖАҢА ИНДУСТРИАЛДЫ ЕЛДЕРДІҢ" ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ
§ 1. „Жаңа индустриалды елдердің" экономикалық сипаты ........................................105
§ 2. „Жаңа индустриалды елдердің" экономикалық үлгісінің негізгі ерекшеліктері...................109
§ 3. Халықаралық еңбек бөлінісі жүйесіндегі „жаңа индустриалды елдердің" орны мен рөлі ………………………....114
XI тарау. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ВАЛЮТА-ҚАРЖЫ ЖӘНЕ HECИE ҚАТЫНАСТАРЫ
§ 1. Халықаралық валюта жүйесінің мәні және құрылымы 118
§ 2. Халықаралық валюта жүйесінің даму кезеңдері......120
§ 3. Халықаралық резервтегі валюта бірліктері .........122
§ 4. Еуропалық валюта жүйесі ......................125
§ 5. Халықаралық валюта және қаржы-несие рыноктары . . 128
§ 6. Халықаралық валюта-қаржы және несие қатынастары жүйесіндегі Қазақстанның орны.......133
XII тарау. ТӨЛЕМ БАЛАНСЫ — ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫ КӨРСЕТКІШІ
§ 1. Төлем балансы. Оның баптарының сипаттамалары . . .137
§ 2. Төлем баланстарының түрлері...................142
XIII т а р а у. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ
§ 1. Экономикалық интеграцияның негіздері және кезеңдері...............148
§ 2. Батыс Еуропа елдері экономикалық интеграциясының ерекшеліктері.........149
§ 3. Аймақтық экономикалық интеграцияның негізгі кескіндері ......153
§ 4. Қазақстан және аймақтық интеграциялық топтар . . . .159
XIV т а р а у. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАР
МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚТАР
§ 1. Халықаралық ұйымдардың тарихы және түсінігі.....164
§ 2. Халықаралық ұйымдардың қызметтері және жіктелуі...............168
§ 3. Халықаралық экономикалық ұйымдар және олардың Қазақстандағы қызметі ..........171
БҰҰ-ның маманданған мекемелері................175
Халықаралық қаржы ұйымдары .................177
МАГАТЭ және басқа да халықаралық энергетикалық ұйымдар ............178
Көлік және телекоммуникация жөніндегі халықаралық ұйымдар ...............179
Халықаралық жол қатынасы ұйымы (МОДД) .......180
§ 4. Экономикалық одақтар ........................182
Орталық Азия Экономикалық кеңістігі ............185
Кедендік Одақ...............................186

Цитология, Эмбриология және Гистология. АяповаЖ.О. Алматы, 2005 ж. 288 бет
МАЗМҰНЫ
Жүйелер. Нерв жүйесі....................................................................... 120
Сезімтал нерв түйіндері.................................................................................................... 120
Жұлын түйіні....................................................................................................................... 120
Шеткі нервтер............................................................................................................... 122
Вегетативті нерв жүйесі.................................................................................................... 122
Вегетативті түйін (ганглий).............................................................................................. 123
Орталық нерв жүйесі......................................................................................................... 123
Жұлынның глиоциттері....................................................................................................... 126
Бас миы................................................................................................................................ 127
Мишық............................................................................................................................. 127
Үлкен ми қыртысының цитоархитектоникасы............................................................ 130
Нерв жүйесінін жасқа байланысты ерекшелігі..................................................................... 133
Нерв жүйесінің васкуляризациясы................................................................................ 134
Сезу мүшелері................................................................................................................... 135
Сезу мүшелерінің жіктелуі......................................................................................... 136
Көру мүшесі.............................................................................................................. 136
Кездің құрылысы............................................................................................................ 138
Көздің жарық сындырғыш аппараттары......................................................................... 138
Көздің аккомодациялық аппараты................................................................................. 139
Көздің рецепторлы аппараты................................................................................... 140
Гематоофтальмикалық сүзгі (барьер) ГОС................................................................... 143
Жасқа байланысты өзгерістері.................................................................................... 143
Иіс сезу мүшесі............................................................................................................ 144
Жасқа байланысты ерекшеліктері................................................................................. 146
Дәм сезу мүшесі........................................................................................................... 148
Сенсорлы эпителиальді (сезімтал) жасушалар............................................................... 148
Есту мен тепе-теңдік сақтау мүшелері......................................................................149
Ішкі құлақ......................................................................................................................... 149
Ұлу каналы..................................................................................................................... 150
Спиральді немесе Кориев мүшесінін құрылысы...................................................................152
Жарықты лабиринттің вестибулярлы.......................................................................... 154
(кіреберіс) бөлігі...................................................................................................... 154
Қашықтардағы дақ (макулалар).................................................................................. 154
Жасқа байланысты ерекшеліктері................................................................................ 156
Жүрек пен қан тамырлар жүйесі......................................................................................... 156
Қан тамырлары................................................................................................................. 156
Қан тамырларының жіктелуі.................................................................................... 157
жалпы сипаттамасы...................................................................................................... 157
Артериялар жөне олардың түрлері................................................................................ 157
Эластин типті артериялар.................................................................................................. 157
Ет типті артериялар........................................................................................................ 159
Аралас типті артериялар................................................................................................ 159
Артериолалар....................................................................................................................... 161
Капиллярлар......................................................................................................................... 161
Артериола-венулярлық анастомоздар (ABA)................................................................... 162
Веналар..................................................................................................................... 163
Лимфа тамырлары..................................................................................................... 164
Жүрек(соғ)........................................................................................................................ 166
Өткізгіш жүйенің түйініндегі................................................................................... 168
(синустік) жасушалары............................................................................................... 168
Эпикард пен перикард................................................................................................ 169
Қан жасайтын, иммунды қорғаныс .................................................................................. 171
мүшелер жүйесі.............................................................................................................. 171
Сүйектің қызыл кемігі.................................................................................................... 172
Тимус (айырша без)......................................................................................................... 175
Тимустың жасқа байланысты ерекшелігі..................................................................... 177
Лимфа түйіндері (noduli limphatici).............................................................................. 178
Көкбауыр- splen................................................................................................................. 181
Гемолимфатикалық түйіндер..................................................................................... 184
Кілегейлі қабықтар құрамындағы............................................................................... 185
Жекеленген иммунды жасушалар................................................................................ 185
Иммундық жүйе......................................................................................................... 185
Жалпы сипаттамасы........................................................................................... 185
Иммунды жүйенің қызметтері...................................................................................... 186
Лимфоцкттер.................................................................................................................. 187
Макрофапгар........................................................................................................................ 187
Эндокринді жүйе. (ішкі секреция бездері)........................................................................... 188
Нерв жүйесінің эндокринді.............................................................................................. 190
бездермен байланысы........................................................................................................ 190
Эпифиз........................................................................................................................... 195
Шеткі эндокринді бездер........................................................................................................ 196
Қалқанша без............................................................................................................ 196
Қосқалқанша безі........................................................................................................... 199
Бүйрек үсті бездері.......................................................................................................200
Гормон түзетін жеке жасушалар.........................................................................203
Ac қорыту жүйесі..............................................................................................204
Ac қорыту жүйесіндегі мүшелердің гистогенезі.............................................204
Миндалиналар .....................................................................................................207
Ауыз қуысынан тыс орналасқан.........................................................................211
сілекей бездері.......................................................................................................211
Тістер........................................................................................................................214
Цемент (cementum)......................................................................................................217
Tic пульпасы -ұлпа (pulpa dentis).........................................................................219
Ac қорыту жүйесінің.......................................................................................220
ортаңғы және соңғы бөлімдері............................................................................220
Аш ішек.......................................................................................................................................224
Ішек бездерінің (крипта) құрылысы......................................................................226
Мьвфін ішегі...............................................................................................228
Бауыр-Hepar...............................................................................................................................229
Ұйқы безі - Pancreas.................................................................................................234
Соқыр ішек. Құрт тәрізді өсінді.........................................................................237
Тыныс алу жүйесі..........................................................................................238
Өкпе-pulmo.................................................................................................................................243
Тері және оның туындылары........................................................................................247
Зәр шығару жүйесі....................................................................................................251
Бүйрек-ren...................................................................................................................................252
Бүйректің эндокринді жүйесі.........................................................................................258
Несеп шығару жолдары......................................................................................261
Жыныс жүйелері.....................................................................................................263
Аталық жыныс жүйесі..............................................................................................263
Аталық жыныс жүйесі..................................................................................................263
Генеративті қызметі.....................................................................................................265
Эндокриндік қызметі..........................................................................................................266
Ұрық шығатын жолдары...................................................................................................268
Аталық жыныс жүйесінің қосымша бездері..............................................................269
Қуықасты безі..........................................................................................................271
Аналық жыныс жүйесі...................................................................................................272
Аналық жыныс безінің құрылысы.....................................................................................273
Генеративті қызмет. Овогенез........................................................................................275
Эндокриндік қызметі...........................................................................................................276
Жыныс циклі..............................................................................................................277
Аналық жыныс жүйесінің қосымша мүшелері..................................................279
Жатыр.................................................................................................................................280
Аналық жыныс мүшелерінің жасқа.........................................................................281
байланысты ерекшеліктері.............................................................................................281
Сүт бездері...................................................................................................................282

ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕР ҚАРЖЫЛАРЫ М.Н. НӘДІРОВ Д.Б. ҚАЛЫБЕКОВА оқу құралы 2006ж
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.................................................................................................................3
1-тақырып. ҚАРЖЫ МЕН ҚАРЖЫ САЯСАТЫНЫҢ МӘНІ......................5
1.1. Шет мемлекеттер қаржысының мәні........................................-
1.2. Қаржы қызметтері......................................................................9
1.3. Мемлекет қаржысының қоғамдық ұдайы
өндірістегі ролі...........................................................................11
1.4. Қаржы саясатының мәселелері, мақсаттары
мен қағидалары...........................................................................12
1.5. Қаржылық саясаттың типтері...................................................17
2-тякырып. МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛАР ТУРАЛЫ БАТЫС
ЭКОНОМИСТЕРІНІҢ ЕҢБЕКТЕРІ...........................................23
2.1. Кейнс теориясының мәні...........................................................-
2.2. Адам Смиттің қаржылар жөніндегі еңбектері.........................27Ұқсас жұмыстар

Халықаралық экономикалық интеграцияның объективті негіздері және мәні
Экономикалық интеграция туралы
ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТЫҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ
Халықаралық экономикалық интеграцияның кезеңдері
Қазақстанның көлік қызметтері саласындағы интеграциялық үрдістердің ерекшеліктерін ашып көрсету
ЭКОВАС негізінде Батыс Африка мемлекеттерінің федерациясын құру
Қазақ-Қытай сыртқы экономикалық байланыстары: даму ерекшеліктері мен болашағы
Орталық Азия одағы
Орталық Азия аймағы мемлекеттерінің экономикалық интеграциясының көліктік негіздері
Толық экономикалық одақ
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Қазақстанның халықаралық экономикалық қатынастардағы орны
Мемлекеттік бюджет жүйесінің экономикалық мазмұны
Экономикадағы дағдарыстық жағдайдағы мемлекеттік бюджеттің ерекшеліктері
Қазақстан Республикасындағы ақша реформалары және оның ерекшелiктерi
ТМД елдерiндегi ақша реформалары
Валюталық нарықтың және валюталық операциялардың ерекшеліктері мен дамуы
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу ЖШС «Тамир»
Қазақ тiлiн оқытудың, ұйымдастырудың әдiстемелiк ерекшелiктерi