Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі

2.3. Лаффер қисығының мәні мен мазмұны....................................30
2.4. Милтон Фридмен еңбектері......................................................33
3-тақырып. ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ ҚАРЖЫНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЖӘНЕ БАСҚАРУ............................................................................36
3.1. Қаржы құрылымы.......................................................................—
3.2. Табыс құрылымы........................................................................40
3.3. Шығын құрамдары.....................................................................43
3.4. Мемлекеттік қаржыны баскару.................................................45
4-тақырып. АҚШ-та МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛАРДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.......................................48
4.1. АҚШ - жоғары технологиялы экономикасы дамыған мемлекет ретінде........................................................................-
4.2. АҚШ-тың бюджеттік құрылымының негізгі принциптері мен бюджеттік процесс..............................................................49
4.3. Бюджет тапшылығы мен мемлекеттік қарыз...........................55
4.3.1. Рейганомиканың мәні мен реформа нәтижелері...........-
4.3.2. Б. Клинтон әкімшілігінің жүргізген реформасы...........56
4.4. АҚШ-тың салық жүйесіне сипаттама......................................60
Шет мемлекеттер қаржылары
5-такырып. ГЕРМАНИЯ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛАРЫ ЖӘНЕ БҮГІНГІ ТАҢДАҒЫ ҚАРЖЫ САЯСАТЫ. ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ МЕН ҚАРЖЫ САЯСАТЫ......................67
5.1. Германия — Еуропадағы алдыңғы қатардағы дамыған мемлекет..................
5.2. Неміс экономикалық ғажабы.....................................................69
5.2.1. Л. Эрхардтың қаржы саласындағы еңбектері.............
5.2.2. Л. Эрхардтың қаржы саласындағы еңбектері
5.3. Германиадағы қаржы федерализмі............................................73
5.4. Германияның салық жүйесі.......................................................77
6-тақырып. ФРАНЦИЯНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ....................84
6.1. Францияның жалпы экономикалық жағдайы...........................
6.2. Францияның мемлекеттік бюджеті: құрамы,
бюджет процесі және кезендері................................................86
6.3. Францияның салық жүйесіне сипаттама..................................91
6.4. Францияның 80—90-шы жылдардағы экономикасы.................96
6.5. Францияның 2001-2015 жылдар аралығында көздеген мақсатары мен жоспарлары.......................................................97
7-тақырып. ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ...............................100
7.1. Ұлыбритания — Еуропаның ірі қаржы-сауда орталығы..........
7.2. Неоконсерватизмнің британдық үлгісі.....................................101
7.2.1. М. Тэтчердің қаржы саласындағы еңбектері..................
7.2.2. Неоконсерватизмнің қазіргі кездердегі сипаты..............105
7.3. Мемлекеттік бюджет құрылымы: табыстары мен шығыстары..................................................................................108
7.4. Ұлыбританияның салықжүйесі................................................111
8-тақырып ЖАПОНИЯДАҒЬІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛАР
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ САЯСАТЫ..........................................................117
8.1. II дүниежүзілік соғыстан кейін Жапонияның ірі индустриалды державаға айналуы.....................................................................-
8.2. Жапонияның негізгі саяси-экономикалық және тарихи мәліметтері.............119
8.3. Жапон экономикалық ғажабы....................................................121
8.4. Жапонияның бюджет жүйесі.....................................................122
8.5. Жапонияның салық жүйесі........................................................125
8.6. Жапонияның қаржы жүйесінің қазіргі кездегі
мәселелері мен міндеттері.........................................................127
9 тақырып РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ..........131
9.1. Ресейдің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері.....
9.2. Қаржы жүйесі және оның буындары........................................136
9.3. Ресейдің бюджет жүйесі мен бюджет құрылымы....................139
9.4. Ресейдің салық жүйесі...............................................................142
10-тақырып. УКРАИНАНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ..........................................154
10.1. Украинаның қаржы жүйесінің құрылымы мен құрамы, түрлі ой-пікірлер
10.2. Мемлекеттік бюджет: табыстары мен шығыстары................157
10.3. Украинаның салық жүйесі.......................................................158
11-тақырып. БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ....162
11.1. Бюджеттің табыстарының мәні, мазмұны..............................165
11.2. Беларуссияның салық жүйесі..................................................167
12-тақырып. ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ ҚАРЖЫ
ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ...............................................172
12.1. Қырғызстандағы әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі кезендері
12.2. Өзбекстан Республикасының қаржы-экономикалық жағдайына қысқаша сипаттама……………………..180
12.3. Тәжікстан Республикасының нарық экономикасы жағдайындағы қаржы жүйесі..................................................183
12.4. Түрікменстан Республикасының экономикалық қаржылық жүйесіне қысқаша шолу..........................................................186
ПӘННІҢ ТЕСТІЛІК СҰРАҚТАРЫ...................................................................189

ӘДЕБИЕТТЕР........................................................................................................236

Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы. Мұхтарова А.— Алматы Нұр-пресс, 2005.— 562 бет
МАЗМҰНЫ

ШЕТЕЛДЕРДІҢ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТАРИХЫ (БАҒДАРЛАМА)

Антик дәуіріндегі мемлекет және құқық...........................................................5
Орта ғасырлардағы мемлекет және құқық.........................................................7
Орта ғасырлардағы Азия елдерінің мемлекеттері және құқықтары.................9
Буржуазиялық өркениет. Жаңа кезеңдегі мемлекеттер және
құқықтардың тарихы. Еуропа мемлекеттері......................................................10
Азия мемлекеттері.................................................................................................11
Буржуазиялық құқықтың пайда болуы және оның XIX ғасыр
мен XX ғасырдың басыңдағы дамуы..................................................................12
Жаңа кезеңдегі мемлекет және құқық тарихы..............................................13

ЕЖЕЛГІІНЫҒЫС ЕЛДЕРШДЕП МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
Ежелгі Египет (Мысыр) мемлекеті......................................................................16
Ежелгі Вавилон мемлекеті....................................................................................21
Ежелгі Қытай мемлекеті.......................................................................................34
Ежелгі Үндістан мемлекеті...................................................................................44

АНТИК ДӘУІРЩЦЕП МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
Ежелгі Грекия мемлекеті......................................................................................66
Спарта мемлекеті...................................................................................................73
Ежелгі Рим мемлекеті...........................................................................................79
Рим құқығы.............................................................................................................90

БАТЫС ЕУРОПА ЕЛДЕРІНДЕГІ ФЕОДАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
Франк мемлекеті және оның құқығы...............................................................98
Францияның феодалдық мемлекеті...................................................................112
Англиядағы феодалдық мемлекет және құқық..............................................131
Германиядағы феодалдық мемлекеттің құрылуы..........................................156

ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ЕУРОПА ЕЛДЕРШДЕП ФЕОДАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
Сербияның феодалдық мемлекеті мен құқығы...........................................169

ІНЫҒЫС ЕЛДЕРЩЦЕП ФЕОДАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
Арабхалифаты......................................................................................................175
Жапония................................................................................................................187
ЖАҢА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ
Англия..................................................................................................................199
АҚШ......................................................................................................................208
Құқық туралы билль (1789,1891 жж АҚШ)...................................................223
Франция.............................................................................................................. 228
Консулдық және империя..................................................................................245
Германия...............................................................................................................247
Пруссияның 1850 жылғы Конституциясы........................................................249
Германия...............................................................................................................252
Жапония................................................................................................................261
Буржуазиялық құқық жүйесі..............................................................................271
Францияның ХІХ-ХХғ.ғ. мемлекеттік дамуы....................................................292
Фашистік Германия.............................................................................................299
АҚШ......................................................................................................................313
Жапонияның екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейінгі дамуы...........324

ҚҰҚЫҚТЫҚ МҰРАЛАР
Ману заңдары........................................................................................................330
Көне Шығыс Вавилон патшасы. Хаммурапидің заңдары...........................338
12 Кесте заңдары.................................................................................................347
Гайдың институциялары. Византияның құқығы...........................................354
Салистік шындық (V-VІ ғғ.) Франк мемлекеті.............................................368
Еркіндіктің Ұлы Хартиясы. 1215 жыл. Англия...............................................379
Ұлы наурыз ордонансы. 1357 жыл. Франция..................................................382
Алтын мөр (1356 жыл) Германия......................................................................384
Саксондық айна (Германия XIII ғ.)...................................................................385
Каролина(1532жыл. Германия)..........................................................................387
Стефан Душанның заңдар жинағы....................................................................395
Құран Көрім (Үзінділер).....................................................................................401
Англия. Англияның буржуазиялық төңкеріс дәуіріндегі
Конституциялық актілері. Құқық туралы петиция 1628 жыл.....................413
Парламент сайланымы арасындағы ұзақ мерзімді үзілістер салдарынан болатын қолайсыздықтарды жою туралы акт
(Англия) (үш жылдық акт) 1641 жыл, 15 ақпан...........................................414
Ұлы ремонстрация (Англия) 1641 жыл, 1 желтоқсан.................................414
Қауымдар палатасының өзін ағылшын мемлекетінің жоғарғы
өкіметі деп жариялау туралы қаулысы. 1649 жыл, 4 қаңтар......................415
Король атағын жою туралы акт. 1949 жыл, 17 наурыз.................................415
Лордтар палатасын жою туралы акт. 1649 жыл, 19 наурыз........................416
Протекторат кезеңіндегі Конституциялық актілер Англия, Шотландия және Ирландия мемлекеттерін және оларға тиесілі иеліктерді басқару
нысандары (Басқару құралдары) 1653 жыл, 13желтоқсан............................416
Феодалдық жиындар палатасын жою туралы акт. 1659 жыл......................418
Стюарттардың жаңартуы мен шыққан Конституциялық актілер.
Феодализм қалдықтарын жою туралы актілер. 1660 жыл...........................419
Ерікті және жалпы кептіру, босату және ұмытқалдыру туралы акт. 1660 жыл........................................................................................................................419
Адам және азамат құқықтарының декларациясы. 1789 жыл,
26тамыз. Франция...............................................................................................420
Францияның 1791 жылғы 3 қыркүйектегі Конституциясы........................421
Басқарудың революциялық төртібі туралы
құрылтай. 1793 жыл, 4желтоқсан. Франция.................................................429
Күмәнділер туралы декрет. 1793 жыл, 17 қыркүйек. Франция.................429
Якобиншілердің заң жүйесі. 1793-1794 ж.ж. Франция..................................430
Адам және азамат құқығының декларациясы.1793жыл.............................430
Отар негрлерінің құлдығын жою декреті. 1793 жыл,
4ақпан-11 көкек. Франция..................................................................................432
Конвенттің революция жауларының мүлкін тәркілеу
туралы декреті. 1794 жыл, 26 ақпан. Франция................................................432
Революциялық трибунал туралы декрет. 1794 жыл, 10 маусым...............432
Қауымдық жер туралы декрет. 1793 жыл, 10-11 маусым............................434
Феодалдық құқықты түбегейлі жою туралы декрет....................................435
Қауымдық жер туралы декрет. 1793 жыл, 13 қыркүйек..............................435
Алыпсатарлыққа қарсы декрет.1793жыл, 26 шілде....................................435
Жоғары баға мен жалақы белгілеу туралы декрет.1793 жыл, 13 қыркүйек....436 Республиканың барлық аумағыңда бірыңғай максимум
белгілеу туралы декрет. 1793 жыл, 1 қараша..................................................437
Қоғамдық құтқару комитетінің қаулысы.1794 жыл, 14 ақпан...................437
Франция Республикасының Конституциясы.1795 жыл, 22 тамыз...........438
Франция Республикасының Конституциясы.ІІІ жылдық 5 Фрюктедорасы. 1795 жыл, 22 тамыз. Адам және азаматгың құқығы мен міндеттерінің декларациясы...............................................................................439
Консулдық және бірінші империя. ҮШ жылғы Конституция.
1799 жыл, 13 желтоқсан......................................................................................451
Органикалық Сенатус-Консульт. 1804 жыл. Франция................................452
Франциядағы екінші республиканың Конституциясы.1848 жып, 4 қараша...................................................................................................................453
Коммуна бағдарламасы.1791 жыл. Франция...................................................458
Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздік декларациясы.
1776 жыл, 4 шілде..............................................................................................459
Конфедерация баптары. 1781 жыл. Америка...................................................461
Америка Құрама Штаттарының Конституциясы.1787 жыл, 7 қазан.....462
Парламенттік реформалар халық өкілдігі туралы акт.1832 жыл. Англия...471
Халық өкілдігі туралы акт. 1867жыл. Англия................................................472
Халық өкілдігі туралы акт. 1884жыл.Англия.................................................473
Лордтар палатасы мен қауымдар палатасы арасындағы қарым-қатынасты анықтау және Парламент өкілеттігінің
Мерзімін шектеу туралы акт.1911 жыл, 18 тамыз...........................................474
Францияның азаматтық Кодексі.1804 жыл......................................................474
Сауда Кодексі. 1807 жыл. Франция..................................................................486
Қылмыстық Кодекс. 1810 жыл. Франция........................................................489
Пруссияның Конституциялық Хартиясы. 1850 жыл, 31 қаңтар...............498
1871 жылғы 16 сәуірдегі Конституция (Империялық заң. Германия)....500 Азаматтық заңдар жинағы (Германия).1896 жыл, 18 тамыз........................502
1946 жылғы Француз Республикасының Конституциясы.........................513
Жапония империясының конституциясы.1889 жыл, 11 ақпан..................519
Вагнер заңы. 1935 жыл, 5 шілде. АҚШ.........................................................522
Смит заңы.1940жыл, 28 маусым АҚШ.............................................................528
Типті қауіпсіздік туралы заң. 1950 жыл, 23 қыркүйек Макарэн-Вуц
заңы. АҚШ............................................................................................................529

КЕСТЕЛЕР........................................................................................................532


Экология жəне қоршаған ортаны қорғау. Асқарова Ұ. Б. Алматы - Заң əдебиеті, 2004 - 90 бет
МАЗМҰНЫ

Алғы сөз
I ТАРАУ. Атмосфера — биосфераның негізгі құрам бөлігі
1.1. Атмосфера туралы түсiнiк, оның құрамы жəне биосфера мен адам өмiрiндегi маңызы
1.2. Атмосфераның ластануы мен ластаушы көздер
1.3. Атмосфералық ауаның ластануының зардаптары
1.4. Атмосфералық ауаны ластанудан сақтау жəне қорғау
IIТАРАУ. Литосфера жəне оны тиімді пайдалану мен
қорғау
2.1. Топырақ ресурстарының маңызы
2.2. Жер ресурстары
2.3. Жел жəне су эрозиялары
2.4. Топырақты эрозиядан қорғау
2.5. Жердi рекультивациялау
III ТАРАУ. Гидросфера
3.1. Су — биосфераның аса маңызды элементi
3.2. Гидросфераның ластануы
3.3. Қалдықсыз өндiрiстер
Экология жəне қоршаған ортаны қорғау пəнінің бағдарламасы
Семинар сабақтарының тақырыптары Асқарова Ұ. Б.
ЭКОЛОГИЯ ЖƏНЕ ҚОРШАҒАН OPT АНЫ ҚОРҒАУ

Экономикалық ілімдер тарихы. Байжомартов Ү.С., Жүнісов Б.А., Мүсіров Ғ.М. - Ақтөбе, «А-Полиграфия», 2005
Мазмұны

Кіріспе..............................................................3
Экономикалык ілімдер тарихы.
Ежелгі дуние, орта ғасырдағы экономикалық ой пікірлер.
Меркантилизм.
Физиократтар
№1 тақырып. Экономикалық ілімдер тарихы нені зерттейді...................5
Экономикалық ілімдер тарихының пәні............5
Экономикалық ілімдер тарихының әдістері.......9
Экономикалық ілім тарихының дамуының
жалпы сипаттамасы..............................................1]

№2 тақырып. Ежелгі дуние және орта ғасырдағы экономикалық ілімдер......................18
Орта ғасырдағы экономикалық ойлар................28
Батыс Европаға. Феодализм кезеңіндегі экономикалық ілім......................30
Нарықтық экономика кезеңіндегі экономикалық ойлар.
Классикалық саяси экономиканың қалыптасуы
№3 тақырып. Меркантилизм мен физиократтардың экономикалық теориясы………….33
Меркантилизмнің пайда болуы және эволюциясы…….33
Физиократтардың экономикалық ілімі.........................40
Ф. Кенэнің экономикалық көзқарастары.........................41
А. Тюргоның экономикалық көзқарастары...................44
Ф. Кенэнің «экономикалық кестесі»................................47
Классикалық саяси экономиканың қалыптасуы...................................50
У.Петтидің экономикалық көзқарастары...........51
II. Буагильбердің экономикалық көзқарастары......................54

Классикалық саяси экономиканың дамуы
4 тақырып. А. Смит және Д.Рикардоның еңбектеріндегі классикалық саяси экономиканың дамуы.........................................57
Д. Рикардоның экономикалық ілімдері. Рикардоның «Саяси экономия және
салық салудың бастамасы» еңбегі .......................69

Ұсақ буржуазиялық саяси экономия мен тұрпайы саяси экономияның қалыптасуы
5 тақырып. Мануфактурадан кейінгі кезендегі классикалық-смитиандық
теориядағы өзін-өзі реттейтін экономика............78
С. Сисмонди мен П. Прудон — мануфактурадан кейінгі кезеңнің алғашқы сыншылары ...........................................78
Т.Р. Мальтустың «Халықтың өсу заңдылықтары туралы тәжірибе» еңбегі.
Н. Сениордың экономикалық теориясы............83
Ж. Б. Сэй мектебі. Ф. Бастианың қызмет және экономикалық үйлесімділік теориясы. Америкадағы экономикалық теорияның ерекшеліктері (Ч.Кэри). А. Курноның экономика ғылымына қосқан үлесі ....................88
Г. Ч. Кэри АҚШ-тағы XIX ғ. 30-шы жылдарындағы экономикалық
ойлардың өкілі......................................................92
Германиядағы «ескі» және «жаңа» тарихи мектептердің қалыптасуы (Ф. Лист, К. Книсс, Г. Шмоллер, М. Вебер, В. Зомбарт)...................95

Марксизмнің экономикалық ілімі

6 тақырып. Классикалық саяси экономиканың
К. Маркстің «Капиталында» дамуы....................104
К. Маркстің экономикалық теориясы. «Капиталдың» құрылымы мен логикасы............ 104
«Капиталдың» бірінші томының негізгі проблемалары.................110
Екінші томдағы капиталдың айналым процесі...........................115
«Капиталдың» 3-ші томының негізгі идеялары. Капиталистік өндіріс процесі...119
«Капиталдың» 4-ші томы «Қосымша құн теориясы»................................124

XIX ғасырдың екінші жартысындағы экономикалық ойлар

7 тақырып. Маржинализм және неоклассикалық экономикалық теорияның қалыптасуы................130
Шекті шамалар теориясы. Австрия мектебінің өкілдері (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Шекті пайдалылық теориясы (У. Джевонс)....... 130
Австрия мектебінің өкілдері................................133
Кембридж мектебі. А. Маршалдың тепе-теңділік мәселелері. А. Пигу. Экономикалық әл-ауқаттылық теориясы..............139
Шекті еңбек өнімділігі теориясы (Дж. Кларк)... 144
Лозанн мектебі. Тепе-теңділіктің жалпылама талдауы (Л. Вальрас). В. Паретоның экономикалық әл-ауқаттылық теориясы............148

8 тақырып. Неоклассикалық мектеп пен неолиберализмнің эволюциясы.
Қазіргі заманғы консерватизм.............................153
Германиядағы неолиберализм (В. Ойкен). Әлеуметтік рыноктық шаруашылық теориясы (Л. Эрхард)........................................... 153
Американдық монетаризм (М. Фридман)..........158
Ұсынымның экономикалық теориясы (А. Лаффер, М. Фелдстейн)............. 164
Ұтымды күту теориясы (Р. Лукас, Дж. Мут, Н. Уоллес)...........................168

Қолданылған әдебиеттер тізімі............................ 171

Экономикалық теория. С. Әкімбеков, А.С. Баймұхаметова, У.А. Жанайдаров — Астана 2002. - 464 б.
M A 3 М Ұ Н Ы

АЛҒЫ СӨЗ.................................................................................................3

I БӨЛІМ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯҒА КІРІСПЕ

1 тарау. Экономикалық теорияның пәні және оның зерттеу әдістері

1.1. Экономикалық теорияның қалыптасуы және дамуы.............5
1.2. Экономикалық заңдар және экономикалық категориялар ....9
1.3. Экономикалық теорияның пәні...............................................12
1.4. Экономикалық теорияның зерттеу әдістері...........................19

II БӨЛІМ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ

2 тарау. Өндіріс теориясы. Қоғамдық өндіріс - қоғам дамуының негізі

2.1. Экономикалық жүйедегі өндірістің орны. Өндіріс және оның ерекше формалары............................................................................24
2.2. Қоғамдық өндірістің негізгі факторлары.................................29
2.3. Өндірістік функция....................................................................34
2.4. Өндірістің ұйымдастыру-кұқықтық формалары.
Кәсіпкерлік және кәсіпорны (фирма)...............................................37

3 тарау. Меншік және экономикалық жүйе

3.1. Меншік — экономикалық категория..........................................39
3.2. Меншік және иемдену заңдары....................................................41
3.3. Меншіктің түрлері және шаруашылық жургізудің
формалары.............................................................................................44
3.4. Экономикалық жүйелерді ұйымдастыру үлгілері......................48
3.5. Экономиканы реформалауда меншіктің орны............................52

III БӨЛІМ. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

4 тарау. Нарықтық экономиканың негізгі белгілері

4.1. Тауар, оның қасиеттері және функционалдық формалары.........57
4.2. Тауарлар мен қызметтер құндарының қалыптасуы
туралы балама теориялар.......................................................................61
4.3. Ақша — тауарлық қатынастардың дамыған формасы.
Ақшаның қызметтері. Ақша жүйелері..................................................64
4.4. Тауарлық өндірістің экономикалық заңдары.
Бағалар және тарифтер............................................................................69


5 тарау. Нарықтық қатынастар, олардың мәні, қызметтері, құрылымы

5.1. Нарықтық қатынастардың теориялық негіздері........................72
5.2. Нарықтық экономиканың элементтері, қызмет ету принциптері. Нарықтық механизмнің қалыптасуы...................................................75
5.3. Нарықтың құрылымы, түрлері және сегментациясы..................78
5.4. Нарықтық қатынастардың шеңбері. А. Смиттің және Р. Коуздың теоремалары. Споттық және мерзімдік нарықтар...............................82
5.5. Нарықтық экономиканың үлгілері.................................................86

6 тарау. Нарықтық бәсеке және онын түрлері. Нарықтын қызмет ету механизмі

6.1. Еркін немесе жетілген таза бәсеке. Жетілген босеке жағдайындағы сұраныс және ұсыныс механизмдері.............................................91
6.2. Монополистік, жетілмеген бәсеке. Бәсекенің формалары ..99
6.3. Бәсекеге осы замандағы көзқарастар. Монополдық бағалар
және нарықтық тепе-теңдік механизмі........................................103

7 тарау. Экономикалық жүйенің өзін-өзі реттеуі және нарықтық тепе-теңдік

7.1. Макро дәрежедегі экономикалық тепе-тендіктің үлгілері..108
7.2. Микро дәрежедегі нарықтық тепе-теңдіктің осы замандағы үлгілері...........................................................................................114
7.3. Өзін-өзі реттейтін нарықтық жүйенің механизміндегі экономикалық реттеушілер..........................................................119

IV БӨЛІМ. МИКРОЭКОНОМИКА.
ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ

8 тарау. Фирма теориясы
8.1. Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың негізгі формалары..........123
8.2. Әр түрлі нарықтық құрылымдар жағдайындағы
фирманың іс-әрекеттері. Фирманың даму стратегаясы............130
8.3. Менеджмент - фирманы басқару теориясы.........................137
8.4. Маркетинг: мәні, қызметтері, принциптері.........................140

9 тарау. Кәсіпкерлік капитал

9.1. Кәсіпкерліктің қалыптасуы ...................................................144
9.2. Капиталдар нарығы және оның мазмұны.............................147
9.3. Кәсіпкерлік капиталдың қалыптасу көздері..........................150
9.4. Капитаддың айналымы. Капиталды тиімді пайдаланудың көрсеткіштері...................................................................................153

10 тарау. Шығындар теориясы

10.1.Өндірістік шығындар туралы концепциялар.......................158
10.2. Шығындардың түрлері. Тұрақты, өзгермелі
және орташа шығындардың динамикасы.....................................159
10.З.Шығындар және еңбек өнімділігі............ .............................165

11 тарау. Пайда теориясы. Өндіріс нәтижесін бөлу

11.1. Пайда және оны белгілейтін факторлар.................................172
11.2. Кәсіпкерлік табыс. Монополдық пайда.................................178
11.З.Жалақы: мәні, формалары, жүйелері......................................182


12 тарау. Аграрлық-өнеркәсіптік өндіріс. Рента теориясы

12.1. Аграрлық өндіріс — еңбекті және капиталды қолданудың
ерекше сферасы...................................................................................188
12.2. Аграрлық-өнеркәсіптік кешен (АӨК)......................................192
12.3.Жерді пайдалану және жерді иемдену.
Аграрлық-өнеркәсіптік кешендегі нарықтық қатынастар...............194
12.4. Жер рентасы: мәні, формалары, неоклассикалық теориялар..198
12.5. Квазирента және ағымды инвестициялар үшін табыстар........203
12.6. Монополдық рента және рентаның басқа түрлері...................2О5
12.7.Жердің бағасы...............................................................................208

V БӨЛІМ. МАКРОЭКОНОМИКА; ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА. МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ

13 тарау. Макроэкономикалық саясаттың мақсаттары және құралдары

13.1.Макроэкономика- өзара байланысты өндірушілердің
мен тұтынушылардың жиынтығы. Ұлттық экономиканың тепе-теңдікте қызмет етуі ....................................................................................213
13.2. Ұлттық экономиканың экономикалық тепе-теңдікте қызмет етуі..................................................................................................216
13.3. Макроэкономикалық көрсеткіштер.Ұлттық есеп жүйесі............................................................................................218
13.4. Жалпы ұлттық өнімді өлшеудің әдістері.
Жалпы ұлттық өнімнің дефляторы.............................................221
13.5. Ұлттық экономиканың ұдайы өндірістік және
салалық құрылымы......................................................................224

14 тарау. Қорлану, тұтыну, жинақтау

14.1.Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі..............229
14.2.Тұтыну және жинақтау. Инвестициялардың функционалдық рөлі..................233
14.3.Тұтыну, жинақтау, инвестңциялар және макроэкономикалық
тепе-теңдік. Мультипликатор теориясы.......................................237

15 тарау. Экономикалық өсу

15.1. Экономикалық өсу: түсінігі, тиімділігі,
сапасы.Экономикалық өсудің факторлары.....................................240
15.2.Экономикалық өсудің экстенсивтік және
интенсивтік типтері. Ғылыми-техникалық прогресс.....................244
15.3.Тепе-теңдікте экономикалық өсудің негізгі үлгілері.
Экономикалық өсу концепциялары.................................................246
15.4. Экономикалық өсудің стадиялары туралы теориялар......:....251
15.5. Қазақстан Республикасының экономикасының өсуінің глобалдық мәселелері...........................................................................................25216 тарау. Экономиканың циклмен дамуы. Дағдарыстар теориясы

16.1. Циклмен даму — экоңомикалық динамиканың
жалпылама формасы. Циклдің негізгі сипаттамалары.................255
16.2. Дағдарыстардың классификациясы және олардың әлсін-әлсін болып тұруьг. Аграрлық және құрылымдық дағдарыстар .........259
16.3. Цикл концепцияларының ерекшеліктері ……………….…264
16.4. Циклдер мәселелеріне көзқарастар, Қазақстандағы экономикалық дағдарыстардың (XX ғ. 80-90 жж.) ерекшеліктері........................269

17 тарау. Адам капиталы теориясы. Енбек, жұмыспен қамту, жұмыссыздық

17.1. Осы замандағы экономикадағы адамның рөлі.
Халықты жұмыспен қамтамасыз ету концепциялары..............272
17.2. Еңбек Нарығы......................................................................277
17.3.Жұмыссыздық және оның түрлері.
Еңбек рссурстарының миграциясы...............................................282
17.4. Адам капиталының қалыптасу заңдылықтары..................289

18 тарау. Ақша-несие жүйесі. Қарыз капиталымен құнды қағаздар нарығы

18.1. Ақша массасы, ақшаға сұраныс және ұсыныс. Ақша нарығы......................................................................................292
18.2. Несиенің мәні, қызметтері және формалары.
Несиелік механизм..................................................................296
18.3. Банктер, олардың түрлері және қызметтері.
Қарыз проценті.........................................................................299
18.4. Несие ресурстарының нарығы, даму перспективасы..303
18.5.Жалған капитал, бағалы қағаздар нарығы, қор
биржасы ...................................................................................304
18.6. Ақша-несие жүйесін макродәрежеде реттеу.
Процент пен ақшаның Кейнстік теориясы............................307Ұқсас жұмыстар

Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдіктер
Экономикалық өсудің факторлары
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныстың мәні
AD – AS үлгісі туралы ақпарат
Экономикалық өсудің факторлары мен типтері
Экономикалық өсудің кейнстік модельдері
AD-AS және IS-LM үлгiлерiнiң бiр-бiрiмен байланысы
Макроэкономикалық үлгілердегі сыртқы және ішкі өзгермелілер мен тәуекелдіктер қорының теориялық негіздері
Жиынтық сұраныс қисығы
Экономиканың өсуі
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Қабатты гидравликалық жару және ұңғылардың түптік аймаққа әсер ету
ПАСКАЛЬ - Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару
Салық жүйесі және оның қазіргі кездегі қызмет етуі