Екі жақтан қоректенетін машина негізіндегі электржетегінің математикалық сипатталуы

Обеспечение просветительных кампаний в ликвидации политической неграмотности в Казахстане (1920-1935). ДИССЕРТАЦИЯ
Обобщение опыта автоколонны 3078 по рациональному использованию топливных ресурсов_Диплом
Обработка и интерпретация результатов объемных сейсморазведочных работ на нефтеперспективных структурах Прикаспийской впадины. ДИПЛОМ
Образ мира в художественных исканиях сюрреализма. ДИССЕРТАЦИЯ
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие. ДИПЛОМНАЯ
Обучение учащихся ручной обработке металла - Сведения о металлах и сплавах и о слесарных операциях. ДИПЛОМ
Обучение учащихся ручной обработке металла. ДИПЛОМ изм
Обучение учащихся ручной обработке металла. ДИПЛОМ
Обучение чтению и работе с текстом на иностранном языке.ДИПЛОМ
Обучения учащихся показательным и логарифмическим уравнениям и неравенствам. ДИПЛОМ
Общая характеристика ГКП КТЭК Преддиплом.практика. ОТЧЕТ
Общая характеристика права пользования природнымиобъектами. Диплом
Общественное мнение в контексте public relations. ДИПЛОМ
Общественные организации и движения. ДИПЛОМНАЯ
Объединение Германии. ДИПЛОМ
Объективная сторона преступления. ДИПЛОМНАЯ
Объектіге бағытталған программалау тілін оқытуға электрондық әдістемелік құрал жасау және пайдалану әдістемесі. ДИПЛОМ
Окончательный диплом
Октябрьмұнай кен орны. ДИПЛОМ
Октябрьскмұнай. ДИПЛОМ
Оқиға болған жерді криминалистикалық зерттеу әдістері және тергеу.ДИПЛОМ
Оқу жүйесін басқару Интранет жүйесінің Web-сайтының программасын өңдеу. ДИПЛОМ
Оқу жүйесінде автоматтандырылған жұмыс орнын жасаудың негізгі принциптері мен талаптары. ДИПЛОМ
Оқушы шығармашылық қабілеттерін арттыру музыка пәнінен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру. ДИПЛОМ
Оқушылар жеке басы мінез-құлық үйлеспеушілігінің психологиялық проблемалары. ДИПЛОМ
Оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беру. ДИПЛОМ
Оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие берудегі шарттар. ДИПЛОМ
Оқушыларда толерантты мінез-құлықты қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері. ДИПЛОМ
Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеудің философиялық, психологиялық, педагогикалық аспектілері. ДИПЛОМ
Оқушыларды жан-жақты дамытуда мектеп пен жанұяның бірлескен педагогикалық жұмыстары. ДИПЛОМ
Оқушыларды қолөнерге баулудағы халық педагогикасының негізін (Ұлттық киім тігу ). ДИПЛОМ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЕСТЕ САҚТАУ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ МЕН диплом
Оқушылардың тіл байлығын дамытуда ертегілерді пайдалану. ДИПЛОМ
Оқушылардың білімін бақылау. ДИПЛОМ
Оқушылардың жеке басы мінез-құлық үйлеспеушілігінің психологиялық проблемалары. ДИПЛОМ
Оқушылардың кәсіптік шеберлігін қалыптастыруда еңбек тәрбиесінің ролі. ДИПЛОМ
Оқушылардың оқу үрдісіндегі білім сапасын дамытудағы мотивациялық компоненттердің әсері. ДИПЛОМ
Оқушылардың оқуға қабілеттілігі мен есте сақтау процесінің психологиялық негіздері.. ДИПЛОМ
Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттеріндегі оқу тәрбие үрдістерін біріктіру. ДИПЛОМ
Оқушылардың Ұлы Отан соғыс - Тимуршылар қозғалысы арқылы әлеуметтік-азаматтық сезімін қалыптастыру. ДИПЛОМ
Оқушылардың шамадан артық эмоционалды зорлануы және одан шығару жолдары. ДИПЛОМ
Оқыту әдістерін тиімді қолдану арқылы мектепте математикалық білім беру. ДИПЛОМ
Оқыту процесінде қиын оқушыларды тәрбиелеу. ДИПЛОМ
Оқыту процесінде оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың педагогикалық шарттары. ДИПЛОМ
Оқыту процесінде оқушының іскерлік дағдыларын қалыптастыру. ДИПЛОМ
Оқытудың белсенді әдістерін қолдану. ДИПЛОМ
Олжас Сүлейменов және түркітану мәселелері. ДИПЛОМ
Олжас Сүлейменовтың қоғамдық-саяси қызметі. ДИПЛОМ
Олимпиадалық есептер_Диплом
Олимпийское движение как фактор развития современных международных отношений. ДИПЛОМ
Омбы -дала генерал - губернаторлығының орталығы ретінде 1882-1917жж. ДИПЛОМ
Омонимдер. Диплом
Ондық көбейту құрылғысының сұлбаларын генерациялау. ДИПЛОМ
Онтустик казакстандагы этномадени процесстер-диплом
Оңтүстік Қазақстан облыс рекреация ресурстарын туристік іс-әрекеттерде пайдалану және туризм дамуы. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысы аймақтарының экологиялық жағдайы. ДИПЛОМ 09
Оңтүстік Қазақстан облысы аймақтарының экологиялық жағдайы. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс-Түркістан каналын пайдалануды жақсарту. Диплом Галым1
Оңтүстік Қазақстан облысы қоршаған орта жағдайының мониторингін жасау.ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысы топонимиясының физикалық-географиялық астарлары. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысы туризмін дамытудың экономикалық маңызы. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысында туризмді дамыту. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысындағы аудан орталығын ауыз сумен жабдықтау жобасы. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысындағы аудан орталығын ауыз сумен жабдықтау жобасы. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысындағы туризм. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысынының өнеркәсіп орындарының Шымкент қаласының экологиялық жағдайына әсері. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысының қазіргі экологиялық жағдайына баға беру. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысының өнеркәсібінің құрылымын жетілдіру проблемалары. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстан облысының туризм экономикасы. ДИПЛОМ
Оңтүстік Қазақстанда туризмді дамыту. ДИПЛОМ скан
Оңтүстік Қазақстанның қоршаған орта жағдайы. ДИПЛОМ 09
Оңтүстік Қазақстанның қоршаған орта жағдайын жақсарту. ДИПЛОМ 09
Оңтүстік-Қазақстан облысындағы дамытуға мүмкіндік беретін туристік-рекреациялық ресурстар. ДИПЛОМ
Оңтүстік-шығыс Қазақстанның шыртылдақ қоңыздар. ДИПЛОМ
Опознание живых лиц. ДИПЛОМ
Определение оптимального условия выделения инулина из порошка топинамбура. ДИПЛОМ
Определение себестоимости продукции ТОО ИЗОЛИТ_ Диплом
ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ_Канд. диссертация
Оптимизация и развитие железнодорожной инфраструктуры. ДИПЛОМ астана
Оптоэлектроникадағы жарық көздері және жарық қабылдағыштардың вольт-амперлік сипаттамаларын зерттеу. ДИПЛОМ
Оралмандардың құқықтық мәртебесі. ДИПЛОМ
Организации бухгалтерского учета и аудита. ДИПЛОМ
Организационно-правовые формы пересмотра вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам. ДИПЛОМ
Организационно-экономические аспекты подготовки кадров на предприятии ОАОЗИКСТО_Диплом
Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях Больница. ДИПЛОМ
Организация кредитования в АО «Темирбанк». ДИПЛОМНАЯ
Организация бухгалтерского учета в бурении и разведке ТОО «Казахойл Актобе». ДИПЛОМНАЯ
Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях «Премьер страхование». ДИПЛОМ
Организация бухгалтерского учета и анализ буровой и геологоразведочной деятельности ТОО «Казахойл Актобе». ДИПЛОМ
Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях ТОО «Талас Агро-Сервис». ДИПЛОМ
Организация бухгалтерской службы на ТОО КазгерМунайгаз. ДИПЛОМ
Организация и нормирование труда на автомобильном транспорте ТОО «Троллейбусный парк №3». ДИПЛОМ
Организация и продвижение круизных туров. ДИПЛОМ нурик
Организация и продвижение круизных туров. ДИПЛОМ
Организация и совершенствование деятельности АО в РК. ДИПЛОМ
Организация маркетинга в гостиничном бизнесе «Казахстан». ДИПЛОМ
Организация маршрутов выходного дня в горах и предгорьях Северного Тянь-Шаня туристской фирмой. ДИПЛОМ
Организация Международного туризма фирм г. Алматы (на примере туристской фирмы «INTERVEST»). Диплом 12. 06. 02
Организация Международного туризма фирм г. Алматы (на примере туристской фирмы «INTERVEST»). ДИПЛОМ
Организация методики учета активов и обязательств хозяйствующего субъекта и их анализ ТОО «Атамекен». ДИПЛОМ
Организация оплаты труда на предприятии ТОО «Компания «Алматы-Газ». ДИПЛОМ 07
Организация паркового хозяйства г. Алматы. ДИПЛОМ
Организация потребительского кредитования на примере БанкТуран Алем. ДИПЛОМ
Организация работы туристского информационного центра веб-сайта. ДИПЛОМНАЯ вар 0
Организация работы туристского информационного центра веб-сайта. ДИПЛОМНАЯ вар 1
Организация работы туристского информационного центра веб-сайта. ДИПЛОМНАЯ чистовик
Организация работы экскурсионного обслуживания в г. Алматы. ДИПЛОМ
Организация рекламная деятельность коммерческих банков (на примере «АО БанкТуранАлем», «АО Казкоммерцбанк», «АО Банк ЦентрКредит»). ДИПЛОМ
Организация рекламная деятельность коммерческих банков «АО БанкТуранАлем», «АО Казкоммерцбанк». ДИПЛОМ
Организация рекламной деятельности туристских фирм (на материалах ТОО «Butterfly Бутик путешествий»). ДИПЛОМ 9.06.08
Организация таможенного дела в Кыргызской Республике диплом
Организация учета готовой продукции и ее анализ ТОО «Мрамор - Коктал». ДИПЛОМ
Организация учета товаров приобретенных на предприятии. ДИПЛОМ
Организация экспортно_импортных операций в Казахстане. ДИПЛОМ
Организация, ведение криминалистических учетов и справочно-информационных фондов органов внутренних дел РК. ДИПЛОМ
Орда ауданы Ұлы Отан соғысы жылдарында ерліктері. ДИПЛОМ
Орман қоры қазіргі күйі және Орман ресурстарын басқару. ДИПЛОМ
Орман өртін сөндіру. ДИПЛОМ
Орта білім беру орнының 12 жылдық оқу бағдарламасына өтуіне байланысты мұғалімдердегі кәсіби стресс. ДИПЛОМ психол
Орта ғасыр жазба ескерткіштеріндегі есімді тіркестердің жасалуы («Мұқаддимат әл-Әдаб», ХІV ғасыр). ДИПЛОМ
Орта ғасырлық Қазақстан тарихы мәселелерінің тарихнамасы. ДИПЛОМ
Орта және шағын бизнес субьектілеріне арнаулы салық режимі. ДИПЛОМ
Орта мектеп оқушыларына Word мәтіндік редакторынан электронды лабораториялық практикум даярлау. ДИПЛОМ
Орта мектепте жергілікті желі тақырыбын оқытудың әдістемесі. ДИПЛОМ
Орта мектепте тұрақты ток тарауындағы физикалық есептерді шығару әдістемесі. ДИПЛОМ
Орта мектепте факультатив сабағында Linuх операциялық жүйесін оқыту. ДИПЛОМ
Орта мектептің алгебра курсында функцияны оқытуда MathCad қолданбалы программалар пакетінің мүмкіндіктерін қолдану. ДИПЛОМ
Орта мектептің кәсіпке баулу курсында компьютерлік графика курсының теориялық негіздерін оқыту мазмұны. ДИПЛОМ
Орталық Азиядағы мемлекетаралық шекара мәселесін саяси құқықтық шеші. ДИПЛОМ
Орталық Азия аймағы және Қазақстанның ядролық қаруды таратпау. ДИПЛОМ
Орталық Азия мен Қытай арасындағы дипломатиялық қатынастар және ынтымақтастық. ДИПЛОМ
Орталық Азияда терроризм мен экстремизмен күресу. ДИПЛОМ
Орталық Азияда терроризммен және экстремизмен күресу. ДИПЛОМ
Орталық Азияда ядролық қарудан азат аймақ жасау. ДИПЛОМ
Орталық қазақстан 1940-1953 жылдары (соғыстан кейінгі халық шаруашылығын қалпына келтіру) ДИПЛОМ
Орталық Қазақстанның түсті металл кен орындарын экономикалық - географиялық тұрғыдан бағалау.ДИПЛОМ
Орталық мемлекеттік музей қорындағы ағаштан жасалған бұйымдар. ДИПЛОМ
Орхон, Енисей, Талас ескерткiштерi және қазiргi қыпшақ тiлдерiндегi моносиллабтардың құрылымдық ерекшелiктерi. ДИПЛОМ
Орынбор-Ташкент темір жолы. ДИПЛОМ
Орыс-қазақ қарым-қатнастары 18 ғасыр 30-60 жылдары. ДИПЛОМ
Освобождение от уголовной ответственности. ДИПЛОМ
Осмотр места происшествия при расследовании убийств. ДИПЛОМ
Основные направления деятельности судебных органов по защите прав и свобод человека и гражданина. ДИССЕРТАЦИЯ
Основные задачи, принципы и направления внешней политики РК. ДИПЛОМ
Основные направления внешней политики Казахстана на современном этапе Диплом 2007
Основные направления повышения эффективности использования инвестиции в нефтегазовом отрасли РК. ДИПЛОМ
Основные рынки сбыта Казахстанской нефти. ДИПЛОМ
Основные фонды_Учет_Анализ Аксесс Энерго-теплотранзит_Диплом
Основы словесного портрета. ДИПЛОМ криминалистика
ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР_Диплом
Особенности ведения бухгалтерского учета валютных операций в ОАО Народный банк Казахстана. ДИПЛОМ
Особенности обложения земельным налогом. ДИПЛОМНАЯ
Особенности организации водных туров в Семиречье. ДИПЛОМ
Особенности оценки доказательств в суде присяжных. ДИПЛОМ
Особенности правовой охраны нетрадиционных объектов права интеллектуальной собственности. ДИПЛОМ
Особенности развития игорного бизнеса города Алматы. ДИПЛОМ
Особенности современной системы кредитования АО «Казкоммерцбанк» ДИПЛОМ 2007
Особенности функционирования свободных экономических зон. ДИПЛОМ
Особое производство. ДИПЛОМ
Осы заманғы жоспарлаудың түрлері және оларды темір жол көлігінде пайдалану. ДИПЛОМ 12
Осы заманғы жоспарлаудың түрлері және оларды темір жол көлігінде пайдалану. ДИПЛОМ
Осы заманғы жоспарлаудың түрлері және оларды темір жол көлігінде пайдалану. ДИПЛОМн
Осы заманғы жоспарлаудың түрлері және оларды темір жол көлігінде пайдалану. Шұбарқұдық жол дистанциясы.мысалында.ДИПЛОМ
Осы заманғы жоспарлаудың түрлері және оларды темір жол көлігінде пайдалану.Шұбарқұдық жол дистанциясы.мысалында. ДИПЛОМ07
Отбасы психологиясында тұлғааралық қарым-қатынас. ДИПЛОМ
Отбасымен әлеуметтік жұмыс. ДИПЛОМ
Отбасында тұлғааралық қарым-қатынасты қабылдаудың психологиялық аспектілері. ДИПЛОМ
Отбасындағы әлеуметтік тәрбиелеудің ерекшеліктері. ДИПЛОМ
Отбасы-неке және мұрагерлік құқық. ДИПЛОМ
Ответственности и поощрения государственных служащих. ДИПЛОМНАЯ -2006
Ответственность за нарушение гражданско-правого обязательства. ДИПЛОМ
Ответственность за нарушение законодательства о труде. ДИПЛОМНАЯ измен послед
Ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде, о безопасности труда и охране труда, о занятости населения. ДИПЛОМ 2006
Ответственность работодателя за нарушения законодательства о труде. ДИПЛОМНАЯ 2006 г
Отзыв на дипломную работу студентки 4 курса
Отзыв руководителя на дипломный проект каз
Открытии второго фронта в Европе в 1942 году, создание антигитлеровской коалиции. ДИПЛОМ
ОТЧЁТ по преддипломной практике - оценочная компания ТОО «ASSESMENT LTD».
ОТЧЕТ по преддипломной практике Корпорация «ВЕК»
Отчет о преддипломной практике_АО «Петропавл Су»
Отчет О производственной преддипломной практике БУХ УЧЕТ
Отчет о прохождении преддипломной практики Компания «Global Air - American Express» туристических поездок по Казахстану
Отчет по преддипломной практике_ Хлебобулочный комбинат
Отчет по преддипломной_ОАО «Хлебобулочный комбинат»
Оформление дипломной работе предъявляют следующие требования
Офсетная печать. ДИПЛОМ
ОХРАНА АВТОРСКИХ ПРАВ. ДИПЛОМ
Охрана труда в Казахстане. ДИПЛОМ
Охрана труда молодежи и женщин. ДИПЛОМ
Охранно-режимн.деятельн. гос.органов и ТАможн _Диплом
Оценка залогового имущества для целей ипотеки ТОО ВСС. ДИПЛОМ
Оценка земель Аральского бассейна геоинформационных моделированных систем. ДИПЛОМ
Оценка земли. ДИПЛОМНАЯ
Оценка и обеспечение эмерджентности коллективных информационных систем. ДИПЛОМ
Оценка ипотечного портфеля Народного Банка. ДИПЛОМ
Оценка предоставления лизинговых операций на примере АО «БТА ORIX ЛИЗИНГ». ДИПЛОМ. 2
Оценка предоставления лизинговых операций на примере АО «БТА ORIX ЛИЗИНГ». ДИПЛОМ
Оценка рисков предприятия на основе данных ТОО «Модуль». ДИПЛОМ
Оценка современного состояния и перспективы развитиянефтегазового комплекса. ДИПЛОМ
Оценка финансов устойчив КазМунайГаз - Тэльф Каз-яз (Диплом) КазАТК 2006
Оценка финансового состояния предприятия и прогнозный анализ перспектив его развития АО INTERAUTO.KZ. ДИПЛОМ
Оценка финансовой деятельности предприятия на примере ТОО «Иностранное предприятие ХАМЛЕ КОМПАНИ ЛТД». Дипломная работа1
Оценка эффективности инвестиций. ДИПЛОМ
Оценка эффективности инвестиционного проекта ТОО «Дархан». ДИПЛОМ
Ою -өрнек туралы жаннур жазған. ДИПЛОМ
Ою-өрнек. ДИПЛОМ
Өзара әсерлесуші бозондар моделі және жұп-жұп 238 240 242 94Pu изотоптарының коллективтік күйлері. ДИПЛОМ
Өзара әсерлесуші бозондар моделін ядролар үшін қолдану. ДИПЛОМ
ӨЗЕН КЕН ОРНЫНДА ҚАБАТТЫ СҰЙЫҚПЕН ЖАРУ. ДИПЛОМ
Өзен кен орны 13-горизонт (XIII горизонт ШТС). ДИПЛОМ
Өзен кен орнында мұнай бергіштікті арттыру. ДИПЛОМ
Өзен кен орнындағы тереңдігі 1400 м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы. ДИПЛОМ ПО ТЕХ
өзен кен орнының игеру ДИПЛОМНАЯ11-87
Өзен кен орыны - Мұнай (горизонтты нұсқа ішінен су айдау әдісімен игерудің технологиялық-экономикалық талдау). ДИПЛОМ
Өзен кенорнының мұнай-газ перспективтілігін бағалау мақсатындағы геологиялық-геофизикалық және әуекосмикалық мәліметтердің кешендік анализі. ДИПЛОМ
Өлшем бірліктері. SI жүйесі ДИПЛОМ
Өмірге қарсы қылмыстар. ДИПЛОМ
Өндiрiстiк кооператив. ДИПЛОМ
Өндірілген өнімнің сапасын талдау . ДИПЛОМ
Өндірілген өнімнің сапасын талдау. ДИПЛОМ
Өндіріс тиімділігін арттыру «ЖАСИ» ЖШС. ДИПЛОМ 07
Өндіріс тиімділігін арттыру жолдары «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ. ДИПЛОМ
Өндіріс шығындары есебі мен аудиті 2008. ДИПЛОМ
Өндіріс шығындары есебі «ҚТЖ»ҰК АҚ. ДИПЛОМ
Өндіріс шығындарын есепке алу әдістерімен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау.ДИПЛОМ
Өндіріс шығындарының есебі. ДИПЛОМ
Өндірістегі шығындар есебі және аудиті. ДИПЛОМ
Өндірісті мемлекеттік реттеудің мәселелерімен жетілдіру жолдары (Астана қ.). ДИПЛОМ
Өндірістік кәсіпорында персоналды басқару Жайықмұнайгаз МГӨБ. ДИПЛОМ
Өндірістік кәсіпорындардың банкроттыққа ұшырау мүмкіндігін төмендету жолдары («АЭМЗ» ЖШС мысалында), нархоз ДИПЛОМ
Өндірістік кәсіпорындардың банкроттыққа ұшырау мүмкіндігін төмендету жолдары («АЭМЗ» ЖШС мысалында), ДИПЛОМ
Өндірістік кәсіпорынның инвестициялық жобасын талдаудың ақпараттық жүйесін құру. ДИПЛОМ
Өндірістік кәсіпорынның негізгі капиталын тиімді пайдалану және арттыру “БАЙСЕРКЕ АГРО” ЖШС. ДИПЛОМ
Өндірістік қорлар Ремпуть. АҚ. ДИПЛОМ
Өндірістік қорлар РЭМ ЖШС. ДИПЛОМ
Өндірістік шығындарды есепке алу және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың нормативтік әдісі «MEIR GROUP» ЖШС. ДИПЛОМ 2009
Өндірістік шығындарды есепке алу және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың нормативтік әдісі. ДИПЛОМ 09
Өндірістік-шаруашылық саласын талдау (ҚР мұнай компаниялар үлгісінде). ДИПЛОМ 08
Өндірістің ауыл шаруашылығымен байланысын жақсарту механизмдері. ДИПЛОМ
Өндірістің табыстылығын арттыру жолдары «KazBestProduct» АҚ. ДИПЛОМ
Өндірістің табыстылығын арттыру жолдары АҚ «KazBestProduct». ДИПЛОМ
Өнер және ислам. ДИПЛОМ
Өнеркәсіпте нарықтық инфрақұрылымды стратегиялық дамыту жоспарын іске асыру (Ақтау халықаралық теңіз сауда порты). ДИПЛОМ
Өнеркәсіпте сапаны басқару Сүт өнімдері “Адал” АҚ. ДИПЛОМ
Өнеркәсіптегі шағын кәсіпкерліктің экономикадағы белсенділігі мен тиімділігін арттыру «Сатті жол» ЖШС . ДИПЛОМ
Өнеркәсіптердің Тараз қаласы экологиясына әсері. ДИПЛОМ
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда инвестиция Инв. ДИПЛОМ
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда инвестицияның мәні, мазмұны және инвестициялық қызметтің түсінігі«Атамекен» АҚ. ДИПЛОМ
Өнеркәсіптік кәсіпорын шығындарының есебі мен аудиті. ДИПЛОМ
Өнеркәсіптік кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттыру жолдары «Атамекен» АҚ. ДИПЛОМ
Өнім сапасы мен бәсекелігі “Байсерке Агро” ЖШС. ДИПЛОМ
Өнім сапасын сынау, бақылау және қауіпсіздігі Құрылыс (бетон) материалдары. ДИПЛОМ
Өнім сапасын сынау, бақылау және қауіпсіздігі. ДИПЛОМ 1
Өнім сапасын сынау, бақылау және сараптау Парфюмерия тауарлары. ДИПЛОМ
Өнім сапасын сынау, бақылау және сараптау. ДИПЛОМ
Өнімді жаңартудағы тиімділік және оны ынталандыру ( ЖШС “Қайсар Сүт ” мысалында). ДИПЛОМ
Өнімді өткізуден (жұмыс атқару, қызмет көрсетуден) түскен кіріс пен шығыс есебін жүргізу. «Виктория-А» ЖШС. Мысалында. ДИПЛОМ
Өнімді өткізуден түскен табыстың талдауы және аудиті. «АВК Капланбек» ЖШС. ДИПЛОМ
Өнімнің (қызметтің) сапасын басқару жүйесі («БТА Ипотека» АҚ материалдары бойынша)». ДИПЛОМ
Өнімнің бәсеке қабілеттілігін арттыру (ААҚ «Ақ Алтынң мысалында) ДИПЛОМ Нурлан
Өнімнің бәсеке қабілеттілігін арттыру (ААҚ «Ақ Алтынң мысалында). ДИПЛОМ Нурлан
Өнімнің бәсеке қабілеттілігін арттыру (ААҚ «Ақ Алтынң мысалында). ДИПЛОМ
Өнімнің бәсекелік қабілетін арттыру «Ақ Алтынң ААҚ. ДИПЛОМ
Өнімнің өзіндік құны «Кедентранссервис» «Ақтоғай локоматив депосы» филиалы. ДИПЛОМ
Өнімнің өзіндік құны «Подгорный» кооперативі. ДИПЛОМ
Өнімнің өзіндік құнын төмендету мен өндірістік шығындар. Алматы макарондық фабрика ЖШС.мысалында. ДИПЛОМ
Өнімінің бәсеке қабілеттілігі. «Алатау» ЖШС мысалында. ДИПЛОМ
Паевые инвестиционные фонды в РК и их развитиею ДИПЛОМ
Паевые инвестиционные фонды казахстана. ДИПЛОМ
Пайда, оның экономикалық мазмұны, түрлері және анықтау әдістері «Қостанай минералдары». ДИПЛОМ
Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық-экономикалық бағалу. ДИПЛОМ
Пайдалы қазбаларды ашық әдіспен өндіру кезіндегі еңбек қорғау шараларын өңдеу. ДИПЛОМ
Пайдалы қазбаларды ашық әдіспен өндіру кезіндегі. ДИПЛОМ
Парақорлық қылмыстың сипаттамасы. ДИПЛОМ
Парақорлық. ДИПЛОМ
Парақорлық. ДИПЛОМНАЯ
Парламент Мәжілісінің қалыптасуы мен дамуы. ДИПЛОМ
Парламент РК В системе разделения властей. ДИПЛОМ
Парламент РК. ДИПЛОМ
Партнерство Казахстана с США в антитеррористическом направлений (Диплом) 2 ИнЯз
Парцелляция – қазақ әдеби тілінің бір бөлшегі. ДИПЛОМ
Пассивные операций банка АО «Лариба-Банк». ДИПЛОМ
Пассивные операций коммерческих банков и их развития АО «Лариба-Банк». ДИПЛОМ
Патенттік құқық және Қазақстан Республикасынан тыс жерде тауар таңбаларын қорғау. ДИПЛОМ08
Патенттік құқық және ҚР-сынан тыс жерде тауар таңбаларын қорғау. ДИПЛОМ 2005
Патшалық өкіметтің Қазақстанда саяси билігінің орнығуы (1867-1891 ж.ж). ДИПЛОМ
Патшалық Ресейдің Қазақстанды жаулап алау саясаты. ДИПЛОМ
Патшалық Ресейдің Қазақстанды отарлау саясаты. ДИПЛОМ
Педагогикалық практиканың болашақ мұғалім дайындаудағы ролі. ДИПЛОМ
Педагогикалық теcтілеу теориясы бойынша қысқаша электрондық терминологиялық түсіндірмелі сөздік. ДИПЛОМ
Педагогикалық тестілеу теориясы бойынша қысқаша электрондық терминологиялық сөздік құру. ДИПЛОМ
Педагогический контроль за физической подготовленностью школьников_Диплом
Пенсионная реформа в РК на примере АО НПФ Народного Банка Казахстана. ДИПЛОМ
Перевод слов с эмоциональным значением и фразеологизмов (с английского языка на русский) ДИПЛОМ
Перевод словосочетаний и предложений. Дипломная работа
перед диплом. практика
перемены лиц в обязательстве по договору. Диплом 2
Перемещение объектов интеллектуальной собственности_Диплом
Перестрахование – обеспечение финансовой устойчивости страховщика АО Компания по страхованию жизни Казкоммерц-Life. ДИПЛОМ 09
Персоналды басқару «Қазақстан Халық Банкі» АҚ. ДИПЛОМ
Персоналды басқару әлеуметтік аспект. ДИПЛОМ
Персоналды басқару. ДИПЛОМ
Перспективы развития международных перевозок в казахстане (железнодор транспорт). ДИПЛОМ
Перспективы развития нефтегазового комплекса РК. ДИПЛОМ
печать - Қазақстан мен Украина қазіргі таңдағы дипломатиялық қатынастары. КУРСОВАЯ 07
ПК3 Инвестиционные проекты субъектов малого предпринимательства в коммерческом банке. ДИПЛОМ
Плазмография человека в аномальных зонах в различное время суток. Диссертация
Плакаты на дипломную
ПЛАН Екі жақтан қоректенетін машина негізіндегі электржетегінің математикалық сипатталуы. ДИПЛОМ
План диплома2 (бывший)
план дипломной работы
Планирование деятельности рекламного агентства в РК. ДИПЛОМ.1
Планирование деятельности рекламного агентства в РК. ДИПЛОМ
Планирование и организация деятельности туристского предприятия ТОО «Лачин- Тур». ДИПЛОМ 09
Планирование эксплуатационных расходов Уральского локомотивного депо. ДИПЛОМ
Пластиковые карточки АО «Казкоммерцбанк. ДИПЛОМ
Пластиковые карточки БанкЦентрКредит. ДИПЛОМ
Пластиковые карточки_Диплом
Пластиковые карты АО «Казкоммерцбанк». ДИПЛОМ
Платежеспособность предприятия, финансовоый анализа ЗАО «НК «Казахстан Темир Жолы» «Актюбинское управление железных дорог». ДИПЛОМ
Платежный баланс. ДИПЛОМНАЯ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕЖУЩЕ-ДЕФОРМИРУЮЩИМИ РАЗВЕРТКАМИ_Диссертация
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА_дипломная работа
Повышение производительности нефтяных скважин и рентабельности СП “МеКаМинефть”. ДИПЛОМ
Повышение производительности труда_Диплом
Повышение эффективности системы управления международными перевозками грузов. ДИПЛОМ
Повышению конкурентоспособности экономики и активизации деятельности банков. ДИПЛОМ
Повышения нефтеотдачи пластов с применением полимерного заводнения на месторождении Каламкас. ДИПЛОМ
Подтверждение соответствия продукции ТОО «Алматы-Стандарт». ДИПЛОМ
Поли және моно этностық ортаның психологиялық ерекшелігі. ДИПЛОМ
Политика Китая в Центральной Азии Дипломная
Политика предотвращения межэтнических конфликтов казахстанский опыт. ДИПЛОМ
Политика США в Центральной Азии в начале ХХI века. ДИПЛОМ
Политика Японии в Центральной Азии. ДИПЛОМ
Политикоправовые взгляды декабристов курсовая и Дипломная
Политические репрессии в Казахстане 1956-1953 гг. ДИПЛОМ
Политический портрет Маргарэт Тэтчер. ДИПЛОМ
Полиция учаскілік инспекторының қызметі. ДИПЛОМ
Полнодоступная система спутниковой связи на базе системы LinkWay. ДИПЛОМ
Положение о дипломной работе
Понятие и виды производств в гражданско процессуальном праве.ДИПЛОМ
Понятие и виды процессуальных сроков. ДИПЛОМ
Понятие и значение договора строительного подряда. ДИПЛОМ
Понятие и содержание преступления. ДИПЛОМ
Понятие и сущность международных договоров. ДИПЛОМ
Понятие кредитной системы. ДИПЛОМНАЯ
Понятие международной торговли. ДИПЛОМ
Понятие состава преступления. ДИПЛОМ
Понятие, сущность и значение определения суда первой инстанции. ДИПЛОМ
Портрет в лирике Марины Цветаевой _Диплом
Портрет в лирике Марины Цветаевой Диплом
Последний диплом
ПОСОБИЕ по выполнению и оформлению ДИПЛОМНЫХ
Посткеңестік елдердегі этникалық қақтығыстар. ДИПЛОМ 06-2006
Посткеңестік елдердегі этникалық қақтығыстар. ДИПЛОМ
Потребительский кредит. ДИПЛОМ народ банк
Потребительское кредитование на примере АО «Народный Банк». ДИПЛОМНАЯ
Потребительское кредитование и его развитие АО «Kaspi Bank». ДИПЛОМ 09 КазНУ
Потребительское кредитование и его развитие. ДИПЛОМ 09 г.
Права детей в РК (Диплом) На Каз-яз Выпускная
Права и свободы человека в деятельности ООН. ДИПЛОМҰқсас жұмыстар

Екіжақтан қоректенетін машина негізіндегі электржетектің сипаттамалары
Таспалы конвейер құрылысы
Мұнай айдаудың технологиялық схемасы
Электр қозғалтқыш таңдау
Горизонтальді ортадан тепкіш сорғының қимасы
Электромашиналы құрылғылар
Айналдырғыш электржетегін модерлендіру және құру
Мұнай айдау станциясының магистралды сорғысының реттелетін электр жетегін жобалау
Тұрақты ток электр қозғалтқышы
Автоматты реттеуіштер
Екінші деңгейлі банктеріндегі валюталық операциялар
Екінші деңгейлі банк клиенттеріне есеп-кассалық қызмет көрсетулер
Қазақстан Рсепубликасының екінші деңгейлі банктерінде бағалы қағаздар нарығын құру
ХІХ ғасырдың екінші жартысы
Отандық өнеркәсіп кәсіпорындарын қайта құрылымдаудағы машина жасау өнеркәсібінің маңызы
Қазақстанның аграрлық өнеркәсіп кешені және машина жасау өнеркәсібі
Жұмыс столы – екінші негізгі ұғым.
АНАЛАР ТЕМЕКIГЕ ҚАРСЫ
60-ЖЫЛДАРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДА ҚАЗАҚСТАН ДАМУЫНДА БОЛҒАН ӨЗГЕРІСТЕР
ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫС