Негізгі түбір

Қазақ тілі пәнінен 8 - сыныпқа арналған тапсырмалар

Тыңдалым 1 нұсқа 8 сынып
Мәтінді тыңдап, берілген нұсқалардың ішінен а) - дұрыс , ә) - дұрыс емес , б) - мәтінде айтылмаған деген жауаптардың біреуін таңдаңдар.
1. Шығыс елдерінде жыл басы наурыз айынан басталады.
а) дұрыс
ә) дұрыс емес
б) мәтінде айтылмаған
2. Наурыз күні – саяжайда жұмыс істейді.
а) дұрыс
ә) дұрыс емес
б) мәтінде айтылмаған
3. Наурыз күні - қазақ халқы ботқа, борщ дайындайды.
а) дұрыс
ә) дұрыс емес
б) мәтінде айтылмаған
4. Қазақ халқы - мал баққан шаруа халық.
а) дұрыс
ә) дұрыс емес
б) мәтінде айтылмаған
5. Наурыз айында қазақтың малы төлдемеген.
а) дұрыс
ә) дұрыс емес
б) мәтінде айтылмаған

Лексикалық – грамматикалық және елтану тестілері 8 - сынып
1. У әріп қай қатарда дауыссыз болып тұрғанын анықтаңыз:
А) Жазушы, шешуші В) Жабу, кебу С) Туды, жуды Д) Дауыс, қауын

2. Түбір мен қосымшадан тұрған сөзді көрсетіңіз:
А) Қарбыз В) Дәстүр С) Айгүл Д) Басшылар

3. Шығыс септікпен бірге қолданатын септеуліктерді анықтаңыз:
А) Үшін, арқылы В) Кейін, басқа С) Астам, жуық д) Қатар, бірге

4. Ауыспалы өткен шақта тұрған етістікті көрсетіңіз:
А) Сізді мен сыртыңыздан бұрын да білетін едім. В) Ақбаланың берген мінездемесі түсініксіз.
С) Содан бері бір қыс, екі жаз өтті Д) Біз сол қалаға көз жіберіп, көңіліміз шалқып, тау суына шомылып, дем алатынбыз

5. Жинақтық сан есімді белгілеңіз:
А) Он алты В) Бірінші С) Ондаған Д) Біреу

6. Мақалдың жалғасын табыңыз:
Күздің бір күні...
А) Жақсы болады В) Нұр жауады С) Молшылық болады Д) Қыстың бір айын асырайды

7. Һ дауыссыз дыбысты жазылатын қатарды белгілеңіз:
А) Бұ... ара, шал... ар В) Қа... арман, гау... ар С) Бал... аш, қол... ат Д) Бай... ал, жой... ын

8. Сын есімнен жасалған бастауышты табыңыз:
А) Оқыған кісілер айтты. В) Көрмес - түйені де көрмес. С) Өнерлі өрге жүзеді.
Д) Жасыл орманды тамашалап тұрмын.

9. Үшін, арқылы, туралы шылаулары қай шылау тобына жататынын анықтаңыз.
А) Септеулік. В) Демеулік. С) Қарсылықты. Д) Шартты.

10.“Ү” дыбысына талдау жасаңыз:
А) Ашық, еріндік В) Жіңішке, қысаң С) Жуан, езулік Д) Ашық, жіңішке.

11. Буын үндестігіне бағынбай жалғанатын қосымшаны табыңыз: Бала...
А) - нікі В) – жан С) - пан Б) - қай

12. Тәуелдік септеулі қатарды ажыратыңыз:
А) Мектептің, қыздың
В) Мектепте, қызымда
С) Мектебімнің, қызымның
Д) Мектебім, қызым

13. Сөйлемдегі есімдіктер түрін анықтаңыз:
Бұл мәселені біз талқылаймыз.
А) Сілтеу, жіктеу В) Сілтеу, белгісіздік
С) Болымсыздық, сілтеу
Д) Өздік, сұрау

14. Қандай түбір екенін анықтаңыз:
Сыйлық.
А) Қос түбірлі сөз В) Негізгі түбір С) Туынды түбір Д) Қыстырма сөз

15. Ырықсыз етістің жұрнақтары:
А) ын, ін, н, В) ыл, іл, л, С) ғыз, гіз, Д) ыс, іс, с

Қазақ тілі пәнінен 8 - сыныпқа арналған тапсырмалар. жүктеуҰқсас жұмыстар

. Эндодонт туралы ұғым
Сөздің құрылымы
Морфологияны оқыту кезінде оқушылардың іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру жағдайлары және әдістері мен тәсілдері
Сөзжасамдық тәсілдердің бөлінісі
Сөзжасамның жалпы түсініктері. Морфемдік талдау және орфография
Сөздердің морфологиялық құрылымы
Жалпы білім беру мектебінде сөз құрамын оқыту
Сөз және оның морфологиялық құрылымы
Негізінен сөзжасам саласында біріккен сөздер - туынды сөздер
Eтістіктің грaммaтикaлық кaтeгoриялaрының өзіндік eрeкшeліктeрі
Қаржы-несие мекемелері рыноктық экономиканың негізгі элементі ретінде
Негізгі қорларды қйта жандандыру тәсілі – күрделі қаржыны жұмсау
Мәтін және онымен жұмыстың бағдарламалық талаптарын орындаудың негізгі жолы – тілдік талдау
Тауар саясаты фирманың маркетинг қызметінің негізгі құрамдас бөлігі
Негізгі қорлардың амортизациясын анықтау әдістері және олардың кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы ролі
Туризмді экономиканың саласы ретінде дамытудың негізгі бағыттары. Оңтүстік Қазақстан облысы
Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды жетілдірудің негізгі бағыттары мен жолдары
Бүгінгі күндегі ата ұрпақтары қордың негізгі 4 түрлі мақсаты бар деп есептеледі
Программаға арналған негізгі шарттар және орындау жолдар
Басқару есептерінің қойылымы Технологиялық урдістерді оперативті басқарудың негізгі есебі