Азаматтардың денсаулығына келтірілген экогендік зиянның ұғымы және оның қалыптасуы механизмі

14.1.Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі..............229
14.2.Тұтыну және жинақтау. Инвестициялардың функционалдық рөлі..................233
14.3.Тұтыну, жинақтау, инвестңциялар және макроэкономикалық
тепе-теңдік. Мультипликатор теориясы.......................................237

15 тарау. Экономикалық өсу

15.1. Экономикалық өсу: түсінігі, тиімділігі,
сапасы.Экономикалық өсудің факторлары.....................................240
15.2.Экономикалық өсудің экстенсивтік және
интенсивтік типтері. Ғылыми-техникалық прогресс.....................244
15.3.Тепе-теңдікте экономикалық өсудің негізгі үлгілері.
Экономикалық өсу концепциялары.................................................246
15.4. Экономикалық өсудің стадиялары туралы теориялар......:....251
15.5. Қазақстан Республикасының экономикасының өсуінің глобалдық мәселелері...........................................................................................25216 тарау. Экономиканың циклмен дамуы. Дағдарыстар теориясы

16.1. Циклмен даму — экоңомикалық динамиканың
жалпылама формасы. Циклдің негізгі сипаттамалары.................255
16.2. Дағдарыстардың классификациясы және олардың әлсін-әлсін болып тұруьг. Аграрлық және құрылымдық дағдарыстар .........259
16.3. Цикл концепцияларының ерекшеліктері ……………….…264
16.4. Циклдер мәселелеріне көзқарастар, Қазақстандағы экономикалық дағдарыстардың (XX ғ. 80-90 жж.) ерекшеліктері........................269

17 тарау. Адам капиталы теориясы. Енбек, жұмыспен қамту, жұмыссыздық

17.1. Осы замандағы экономикадағы адамның рөлі.
Халықты жұмыспен қамтамасыз ету концепциялары..............272
17.2. Еңбек Нарығы......................................................................277
17.3.Жұмыссыздық және оның түрлері.
Еңбек рссурстарының миграциясы...............................................282
17.4. Адам капиталының қалыптасу заңдылықтары..................289

18 тарау. Ақша-несие жүйесі. Қарыз капиталымен құнды қағаздар нарығы

18.1. Ақша массасы, ақшаға сұраныс және ұсыныс. Ақша нарығы......................................................................................292
18.2. Несиенің мәні, қызметтері және формалары.
Несиелік механизм..................................................................296
18.3. Банктер, олардың түрлері және қызметтері.
Қарыз проценті.........................................................................299
18.4. Несие ресурстарының нарығы, даму перспективасы..303
18.5.Жалған капитал, бағалы қағаздар нарығы, қор
биржасы ...................................................................................304
18.6. Ақша-несие жүйесін макродәрежеде реттеу.
Процент пен ақшаның Кейнстік теориясы............................307

19 тарау. Инфляция және инфляцияға қарсы реттеу

19.1. Инфляция және оның түрлері. Инфляцияның даму механизмі.....................................................................................308
19.2. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық салдарлары....312
19.3. Филлипс қисық сызығы және стагфляция .......................315
19.4. Инфляцияға қарсы саясат...................................................318

20 тарау. Қаржы жүйесі және қаржы саясаты

20.1. Қаржының қажеттігі, мәні, қызметгері..............................322
20.2. Мемлекеттік бюджет............................................................324
20.3. Салықтар: типтері және эволюциясы.
Лаффердің қисық сызығы.............................................................327
20.4. Мемлекеттік борыш..............................................................334
20.5.Өтпелі экономикада фискалдық саясатты
жүзеге асыру механизмі.................................................................336


21 тарау. Аралас экономиканы мемлекеттік реттеу

21.1. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Экономика мен
мемлекеттің арақатынастарының үлгілері...................................337
21.2. Функционалдық экономикалық жүйелер.
Үкіметтің экономикалық қызметтері...........................................342
21.3. Мемлекеттік экономикалық реттеудің әдістері,негізгі бағыттары........................................................................................347

22 тарау. Халықтың жиынтық табыстары және мемлекеттің әлеуметтік саясаты

22.1. Халықтың табыстары, олардың түрлері және қалыптасу көздері. Номиналдық және нақты табыс......................................................354
22.2. Жеке табыстарды бөлу және қоғамның әлеуметтік құрылымының эволюциясы.Өмір дәрежесі және кедейлік.....................................357
22.3. Табыстарды бөлуді мемлекеттік реттеу.................................363
22.4. Әлеуметтік қорғау жүйелері........................:...........................365

VI БӨЛІМ. МЕГАЭКОНОМИКА.
ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА

23 тарау. Әлемдік шаруашылық, оның эволюциясы

23.1.Әлемдік шаруашылықтың қалыптасу сатылары және негізгі белгілері………………………………………………………………368
23.2.Әлемдік сауда: түрлері, құрылымы...........................................371
23.3. Капиталдың және жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы..........................................................................................374
23.4. Әлемдік экономикадағы интеграциялық процестер.
Трансұлттық корпорациялар..............................................................378

24 тарау. Халықаралық валюта-қаржы жүйесі

24.1. Валюта нарықтары......................................................................381
24.2.Төлем балансы..............................................................................383
24.3. Валюта бағамы: жүйелері, факторлары, паритеті....................385
24.4. Халықаралық валюта жүйесі......................................................393

Экономикадан Нобель сыйлығының лауреаттары.....................................396

Глоссарий.......................................................................................................398

Меншік құқығы. Скрябин С. В.— Алматы Дайк-Пресс, 2000. — 296 бет.
Мазмұны
Алғы сөз
/ Тарау. Меншік құқығы туралы жалпы ережелер.................... 4
1. Ресей империясының азаматтық заңнамасындағы меншік құқығы...............................7
2. КСРО Азаматтық заңнамасындағы меншік құқығы...............13
2.1. 1922 жылғы РКФСР Азаматтық кодексіндегі меншік құқығы..................13
2.2. 1963 жылғы Қазақ КСР Азаматтық кодексіндегі меншік құқығы.................15
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасындағы меншік құқығы...........19
4. Меншік құқығының теориялық үлгісі....................................27
2 тарау. Меншік құқығының көздері....................................... 38
1. Жалпы ережелер.......................................................................38
2. Қазақстан Республикасындағы меншік құқығының конституциялық негіздері.......40
3. 1994 жылғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі — Қазақстан Республикасындағы меншік құқығының қайнар көзі....................................................48
3.1. Азаматтық кодекстің азаматтық құқықтың қайнар көздері жүйесіндегі орны мен рөлі.........................48
3.2. Қазақстан Республикасының 1994 жылғы Азаматтық кодексіндегі меншік құқығы.............................52
4. Арнайы заңнама — Қазақстан Республикасында
меншік құқығының қайнар көзі ретінде................................64
5. Қазақстан Республикасындағы меншік құқығының
басқа көздері.............................................................................71
3 тарау. Меншік құқығының түсінігі және мазмұны...............74
1. Меншік құқығы тұсінігі...........................................................74
2. Меншіктенушілердің негізгі құқығы күшінің жалпы сипаттамасы..............................................................................93
2.1. Иемдену құқығы күші......................................................96
2.2. Затты пайдалану құқығы күші.........................................105
2.3. Билік ету құқығы күші.....................................................110
2.4. Меншіктенушінің басқа құқығы күштері.......................115
4 тарау. Меншік құқығының объектілері.................................118
1. Меншік құқығы объектілері туралы жалпы ережелер -
Заттың меншік құқығы объектісі ретінде түсінігі..................118
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойын-
ша заттар түрі............................................................................125
2.1. Өндіріс құралдары мен тұтыну бұйымдары, негізгі және айналым қорлары............................................125
2.2. Азаматтық айналымдағы заттар, айналымы шектелген және айналымнан алынып тасталған заттар.............................................126
2.3. Жылжымалы және жылжымайтын заттар меншік құқығы обьектілері ретінде........134
2.3.1.Жылжымайтын заттардың түсінігі мен құрылымы..............136
2.3.2.Жылжымайтын заттардың құқықтық әлпісі....................................151
2.3.3.Жылжымалы мүліктің түсінігі және құқықтық әлпісі........................................154
2.4. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша заттардың басқа жіктеулері..............156

5 тарау. Меншік қүідығына ие болу және токкату....................162
1. Меншік құқығына ие болу және тоқтату туралы жалпы ережелер........................................................................162
2. Меншік құқығына ие болу әдістерінің жүйесі.......................163
3. Қазакстан Республикасының Азаматтық заңнамалары бойынша меншік құқығына ие болудың жеке әдістері ...................167
4. Меншік құқығын тоқтату әдістері..........................................180
5. Жекешелендіру және ұлттық белгі беру Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамаларында меншік құқығына ие болдуың және тоқтатудың ерекше
әдістері...................................................................................194
6 тарау. Меншік құқығын шектеу............................................201
1. Меншік құқығын шектеу түсінігі............................................201
2. Меншік құқығын шектеудің жеке түрлері.............................215
2.1. Меншік құқығын шектеу туралы жалпы ережелер.....................................215
2.2. Меншік құқығын шектеуге заттың ықпалы...................218
2.3. Меншік құқығын затқа қатысты басқа тұлғалардың құқығымен шектеу...................221
2.4. Меншік құқығын қоғамдық (жария) мүддемен шектеулер (меншік құқығын жария-құқықтық шектеулер).........................................................................230
7 тарау. Меншік құқығын қорғау............................................233
1. Меншік құқығы мен өзге де заттық құқықтарды қорғаудың азаматтық-құқықтық әдістерінің түсінігімен жүйесі.........233
2. Меншік құқығын қорғау туралы жалпы ережелер................235
2.1. Титулдық және іс жүзінде иемденуді қорғаудың
ара қатынасы.....................................................................235
2.2. Перспективалық және ретроспективалық қор-
ғау тетіктері.......................................................................240
2.3. Құқықтық титулды корғау және құқықты жүзеге асыруды қорғау...........241
2.4. Қорғау тетіктерінің тиімділігі...........................................243
3. Қорғаудың заттық-құқықтық әдістері....................................244
3.1. Меншіктенушішң мүлікті бөтен заңсыз иемденуден талап етуі (виндикациялық талап).......................245
3.2. Меншіктенуші құқығын иемденуден айыруға байланысы жоқ бұзылудан қорғау (негаторлық талап)........................................257
3.3. Меншік құқығын тану туралы талаптардың көмегімен қорғау (тану туралы талаптар)...........................261
4. Меншік құқығын қорғау туралы мемлекеттік органдарға талаптар.............................267
4.1. Мемлекеттік билік пен басқару органдарының меншіктенушілердің немесе өзге де титулдық иемденушілердің құқығын бұзатын, заңға сәйкес келмейтін актілерін шығарған жағдайда меншік құқығын (титулдық иемденуді) қорғау туралы талаптар............275
4.2. Мүлікті меншіктенушінің мүддесін (басқа заттық құқықты иеленушілердің мүліктік мүдделерін) мемлекет жария (қоғамдық) мүдделер үшін заңға негіздеп әділетті түрде, ықтиярсыз алып қойғанда, қорғау туралы талаптар ................278
5. Меншіктенушіге шығынды өтеу.............................................280
Пайдаланылған әдебиеттер..........................................................282
Қазақ оқырманның есіне.............290

Экологиялық зиян сипаттамасы, денсаулыққа әсері, сот арқылы өтелуі. КИТАП
М А 3 М Ұ Н Ы
КІРІСПЕ
1 тарау. Экологиялық зиянның жалпы сипаттамасы
§1.Экологиялықзиян: ұғымы, құрылымы және ерекшеліктері. . . 6
§2. Экологиялықзиянның пайда болу нысандары..............17
§3. Азаматтардың денсаулығына келтірілген экогендік зиянның ұғымы және оның қалыптасуы механизмі.................29
2 тарау. Экологиялық зиянды өтеудің тәсілдері
§1.Экологиялық сақтандыру: жай-күйімен даму болашағы......35
§2. Экологиялық зиянды өтеудің әкімшілік тәртібі..............45
§З.Экологиялық талап арыз-экологиялық зияңды өтеудің құралы. . .52
3 тарау. Экологиялық зиянды сот арқылы өтеудің тәртібі
§ 1. Экологиялық зиянды өтеу туралы істерді қараудың ерекшеліктері..............56
§2. Азаматтардың денсаулығына келтірілген экогендік зиянды өтеу туралы істер бойынша дәлелдеудің ерекшеліктері.......81

Қосымша

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 2000 жылғы 22 желтоқсандағы «Соттардың қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды қолданудың тәжірибесі туралы» қаулысы...........Ұқсас жұмыстар

Адам экологиясы туралы
Экологиялық құқық бұзушылықтар салдарынан азаматтық жауапкершілікке тарту
Нарық қатынастары жағдайындағы мемлекетіміздегі табиғат пайдалану құқығының пайда болу негізі болып табылатын қоршаған ортаға экологиялық бақылауды құқықтық қамтамасыз ету мǝселелерін ашып көрсету жǝне кешенді зерттеу
Жалпы экологиялық объектіге - табиғи немесе қоршаған ортаны қорғау туралы қатынастар
Экологиялық зиян сипаттамасы, денсаулыққа әсері,сот арқылы өтелуі.
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗАҢДАРДЫ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
Экологиялық заңдарды бұзушылық бойынша казус
Экологиялық зиянды өтеуді құқықтық реттеу
Қоршаған қолайлы ортаға деген құқық ұғымы
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы сипаттамасы
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Қабатты гидравликалық жару және ұңғылардың түптік аймаққа әсер ету
ПАСКАЛЬ - Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару