MathCad, Maple, MatLab компьютерлік жүйелері

Мазмұны:
1 Кіріспе ...............................................................................................3

2 MathCad, Maple, MatLab компьютерлік жүйелері

2.1 MathCad туралы қысқаша түсінік...............................................4
2.1.1 Қолданушы интерфейсі..........................................................9
2.1.2 Құжаттарды өңдеу .................................................................9
2.1.3 Берілгендер типтері...............................................................11
2.1.4 Символдық есептеулер..........................................................15
2.1.5 Программалау.........................................................................18

2.2 MatLab дегеніміз не?....................................................................21
2.2.1 MatLab жүйесі.........................................................................21
2.2.2 Simulink туралы......................................................................22
2.2.3 Матрицалармен жұмыс атқару..............................................23
2.2.4 Қос нүкте операторы..............................................................25

2.3 Maple компьютерлік жүйесі.........................................................29
2.3.1 Maple компьтерлік жүйесі......................................................30

3 Қорытынды..........................................................................................33

4 Қолданылған әдебиеттер тізімі..........................................................34Ұқсас жұмыстар

Әмбебaп моделдейтін бaғдaрлaмaлaрды пaйдaлaну тиімділігі. MatCad
Құрылысшы мамандар даярлау негізінде студенттердің таңдау курсы ретінде ұсынылатын «Қатпарлы серпімді бет теңдеуінің математикалық моделін жасау» технологиясы мен пайдалану әдістемесін жасау
Компьютерлік қосымшамен есептеу әдістері пәні бойынша
Гипepбoллaлық типтeс тepбeлiс тeңдeулepiн дeкoмпoзиция тәсiлiмeн шeшу тeхнoлoгиясы
Mathcad математикалық пакеті
Гипepбoллaлық типтeс тepбeлiс тeңдeулepiн дeкoмпoзиция тәсiлiмeн шeшу тeхнoлoгиясы мeн пaйдaлaну әдiстeмeсi
MATLAB МАТЕМАТИКАЛЫҚ ПАКЕТІНІҢ НЕГІЗГІ МҮМКІНДІКТЕРІ
Математикалық модельдеу бойынша дәрістер
Кеңістікті модельдеу бағдарламалары
Комплекс сандарды оқытуға арналған компьтерлік бағдарламаларды қолдану тәсілдері
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Газды-сұйықты өнімнің атқылауын болдырмау үшін ұңғы сағасын жабдықтау жүйелерін зерттеу және жетілдіру
Компьютерлік ойындардың жеткіншектердің агрессивті мінез-құлқына әсер ету мәселесі
азіргі кезде компьютерлік математика өте маңызды және де информатика мен математикада ғылыми бағыт ретінде кеңінен даму үстінде
Компьютерлік вирустар
Халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту бағдарламасы
Matlab компьютерлік бағдарламасымен танысу
Компьютерлік бағдарлама
Неке жүйелері