АНДАТПА


АНДАТПА


Бұл дипломдық жоба «Қарағанды қаласында телекоммуникация желілерін басқару орталығын құрудың экономикалық тиімділігі» мәселесіне арналған. Телекоммуникация жүйесінде басқару орталығын ұймыдастыру мүмкіндігі мен қажеттілігі қарастырылған. Басқару орталығын тарату үшін келесі үлгілерді қарастыру керек: желінің элементтерінің, желінің үлгісі, қызметті басқару, бизнес басқару үлгілері, олардың негізгі ықтимал-уақыттық сипаттамалары есептелген.
Сонымен қатар, дипломдық жобада басқару орталығын құру бойынша технико-экономикалық негіздер келтірілген. Өміртіршілік қауіпсіздігі мәселелері жағынан жасанды және табиғи жарықтандырудың, ауа алмасуының, өрт қауіпсіздігінің есептеулері жүргізілген.АННОТАЦИЯ


Данный дипломный проект посвящен актуальной проблеме «Экономическая эффективность разработки центра управления сетями телекоммуникаций в городе Караганда». Были рассмотрены следующие вопросы: возможность и необходимость организации центра управления на сети телекоммуникаций. Для реализации центра управления построены следующие модели: модель управления элементами сети, модель управления сетью, модель управления услугами и модель управления бизнесом, рассчитаны их основные вероятностно-временные характеристики.
Кроме того, в дипломном проекте приведено технико-экономическое обоснование по разработке центра управления. В разделе безопасности жизнедеятельности были рассмотрены вопросы и произведен расчет искусственного и естественного освещения, воздухообмена, пожарной безопасности.


Ұқсас жұмыстар
Химия сабақтарында жеке тұлғаның адамгершілік - рухани қасиеттерін дамытып, өзін - өзі іске асыру АңдатпаВ данной статье изучается метод самореализации личности на уроках химии путем развития нравственно - духовных качеств