Жүзедегі дипломдық жобада қарастырылған КИВЦЭТ-ЦС автогенді балқыту үшін шихта дайындау үрдісі

ҚОРЫТЫНДЫ

Жүзедегі дипломдық жобада қарастырылған КИВЦЭТ-ЦС автогенді балқыту үшін шихта дайындау үрдісі технологиясы негізінде технологиялық есептеулер жүргізілді, басқару объектісі ретінде тиімді аралас компонеттер алынуы және тиімді шихта үрдісі анықталды.
Сондай-ақ ақпаратты және техникалық қамтамасыздандыру ұсынылды, Siemens фирмасының құрылғысы негізінде басқарылатын объект шынжырында басқару түйіні ретінде жасалды. Программаланатын микроконтроллер жазылуы келтірілді.
Ұсынылған автоматты басқару жүйесін енгізудегі экономикалық тиімділік есептелді, енгізу мен тасымалдауға байланысты бір уақытты және қосымша шығындар баптары келтірілді.
Қауіпті өндірістік факторлар анализі жүргізілді, еңбек шарттарының қауіпсіздігін қамтамасыздандыру ұйымдық және техникалық шаралары қарастырылды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1) Технические расчеты в металлургии тяжелых цветных металлов./ Под ред.
Н.В.Гудимы. – М.: Металлургия, 1977
2) Технологическая инструкция КИВЦЭТ – ЦС. – Усть-Каменогорск.:
Типография УКМП, 1993
3) Авдеев Ю.П. Создание АСУ КИВЦЭТ –ЦС с использованием ЭВМ. –
Отчет по НИР. – Усть-Каменогорск. – ВНИИцветмет, 1979
4) Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических
процессов. / М.: Энергоатомиздат, 1990
5) Глинков Б.В. Проектирование систем контроля и автоматического
регулирования металлургических процессов. Пособие по КФиФП./М.:
Металлургия, 1987
6) Грацевштейн И.М. Экономика, организация и планирование производства
в цветной металлургии./М.: Металлургия, 1987
7) Злобинский Б.М. Охрана труда в металлургии./М.:Металлургия, 1975
8) Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей. – М.:Энергоатомиздат, 1986