Кенорнында экологиялық жағдайды жақсарту

КІРІСПЕ

Бүгінгі күні Қазақстанның экономикасының өсуіне мұнай өнеркәсібі ерекше әсер етеді, ол осының іске асуына маңыздылық тудырады.
Бұл жерде ілеспе газ бен мұнайдың тиімді өндірілуі және де қоршаған
ортаның экологиялық қауіпсіздігін мұнайдың апаттық төгілуі мен газ шығарыныларының болмауын ескеру керек.
Келтіріліп орырған дипломдық жобада Қызылорда қаласындағы "Құмкөл" кенорнында 1- деңгейлі БСЖҚ автоматтандыруы қарастырылып отыр.
Кенорнын 1984 жылы Порагулков XX ашқан. Мұнайды және ілеспе газды өндіру 1986 жылдан бастап жүргізілуде. Өндірудің басынан және 2004 жылға дейін 30 млн тонна мұнай және 100 млрд м3- аса газ бағаланды.
Қазіргі уақытта колданыстағы автоматтандыру жүйесі физикалық және моральдық түрғыда көнерген, оның заманға сай көзқараспен АБЖ қолдану тиімді емес. оған коса БСЖҚ өндірісінің тиімділігі төмендейді және экологиялық қауіпсіздік талаптарына жауап бермейді. Осы себептерге байланысты программаланатын контроллерлер мен төменгі деңгейлі аса дамыған техникалык жабдыктар негізінде "Құмкөл" кенорнында 1 - деңгейлі БСЖҚ ТП АБЖ-ін түрлендіру талап етілуде. Дипломдық жобаның жоғарыда келтірілген мақсатында келесі сұрақтар сәйкестендірілген.
1. Өндірілетін өнімнің сапасын жақсарту.
2. Адам - машиналы интерфейсті ұйымдастыру.
3. Кенорнында экологиялық жағдайды жақсарту.
4. Сенімділік көрсеткіштерін жақсарту.
Аннотация

Вдипломном проекте рассматривается автоматизация системы, управления технологическим процессом установки предварительного сброса воды месторождения Кумколь. В проекте приводится теоретическое описание установки предварительного сброса воды, физико-химические основы процесса.
Приведены металлургические расчеты, тепловой и материальный баланс процесса предварительного сброса воды. В специальной части анализируется задача управления, построение математической модели и исследуется эффективность алгоритмов. Изложены работы по автоматизации регулирования и контроля процесса. В экономической части излагаются вопросы связанные с оценкой экономической эффективности проектируемой системы автоматизации.
Был выполнен анализ факторов производственных опасностей и описания мероприятия по технике безопасности в разделе охраны труда.
Проект предусматривает графические материалы в виде
конструктивного чертежа, структурной и функциональной схемы, принципиальной электрической схемы и схемы внешних проводок. В конце работы приводится список использованной литературы.Ұқсас жұмыстар

Қабат мұнайының қасиеті
Қазақстан Республикасының шетел инвестициясын тарту жолдары
Бұрандалы сораптарды пайдалану
Кен орынды игеру жүйесі. Кен орнының геологиялық құрылымының сипаттамасы
«Маңғыстаумұнайгаз» өндіру бірлестігі
Қаражанбас кен орны
Ұңғымалар қорын пайдалану коэффициенті
Қабат жағдайындағы мұнайдың тығыздығын есептеу
Қабат мұнайдың қасиеттері
«Мұнайгаз секторына баға құру ерекшеліктері»
Балқаштың экологиялық ахуалы
Ландшафттың экологиялық қасиеттері
Қазақстанның ұлттық экологиялық проблемалары
Мұхитты экологиялық қорғау жолдары
Туризм дамуының экологиялық жағдайларға теріс әсері
Қазақстанның экологиялық мәселелері.
Биология жүйелердің экологиялық негіздері.
Атмосфераның экологиялық мәселелері және оны қорғау.
Байқоңыр айлағының экологиялық мәселелері
Қаржылық жағдайды талдаудың әдістері мен ақпараттық қамсыздандыру