Техникалық процесті қауіпсіз жүргізу техникасын оқып- үйрету

1.Секцияның қауіпсіз жұмыс істеуі квалификацияға және қызмет істеуші персоналдың ұқыптылығына , сонымен қатар техника қауіпсіздігі талаптарын, Госгортехнодзор ережелерін, технологиялық режим нормаларыин қатаң сақтаумен байланысты.
2.Секцияда жұмыс істеуге тек инструктаждан, теориялық және практикалық оқудан өтіп, емтихан тапсырнып жұмыс орнына рұқсат алған адамдар ғана жіберіледі.
3. Жұмыс орындары өндірістік инструкциямен, техника қауіпсіздігі бойыкша инструкциямен қамтамасыз етілуі қажет.
4. Тексеруден өткен қондырғы, комуникация , арматура, КИПиА приборларында ғана жұмыс жұмыс істеуге рұқсат етіледі.
5. Қондырғы және бақылау приборлары және автоматика, дабыл қағу жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін үнемі бақылап отыру қажет.
6. Қондырғылар территориясы мен жайдың газданып кеипеуінен сақтану қажет.
7. Жарылғанға дейінгі конструкцияның дабыл қаққыштардыңи жұмысын бақылап отыру қажет.
8. Қажет болған жағдайда, апаттық жағдайда манитордан электроқондырғының жеке топтарын дистанциялық ажыратуға болады.
9. Қорғаныш клапандарының жұмысын үздіксіз ьақылап отыру қажет.
10. Барлық өндірістік жайларда желдеткіштер жөнделген және үздіксіз жұмыс істеуі қажет.
11. Үлгілерді балу гермитикалық үлгі алғыштар көмегімен арнайы вентильдерде іске асырылуы жет.
12. Күюден сақтану үшін барлық аппараттар мен құбыр өткізгіштердің жылуизоляциясы, 60С0 жоғары, тексерілуі қажет.
13. Барлық технологиялық қондырғылар ашық ауданда орналасқан, ол қауіпсіз шарттар мен оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
14. Қысқы уақытта бу жүйелерінің, су желілерінің күйінің жұмысын үздіксіз бақылап отыру қажет.
Өндіріс қауіпсіздігінің міндеттемесі.
1. Берілген өндіріс өрт және жарылу қауіпті өндіріс болып табылады. Қондырғының өрт және жарылу қауіпсіздігін анықтайтын өнімге С1-С4 көмірсутекті газдары, сонымен қатар тез жанатын бензинді фракция жатады,т олар жанып, ашық отта жарылыс беретін қоспалар түзеді.
2. Секция 2,5мПА дейінгі жоғары қысымды және 1500С дейінгі темпернатураны пайдаланумен сипатталады.
3. 3. Газ фракциялау секциясы жұмысшылардың денсаулығына зиянды өндіріске жатады, өйткені бұл өндіріс адам организіміне улы әсер ететін өнімдер алумен байланысты, сонымен бірге ауыр көмірсутектер сілекейлі қабықтың қабыныуына әкеледі.
Сілтінің ұзақ әсері тері – дерматит ауруын туғызады.
4. Қондырғы ең қауіпті орындар :
- Лабараториялық анализге үлгі алынатын орындар;
- Ашық насосты орындар
- 2,5мПА дейін және 1500С температураға дейін жұмыс істейтін колонналар;
- Өндіріс канализациясы және айналмалы су құдықтары, мұнда көмірсутекті газдар жиналуы мүнкін;
5. Апаттық жағдайларға әкелетін негізгі себептер:
- технологиялық режимнің бұзылуы;
- Қондырғының, коминикацияның, арматураның, КИПиА приборларының дұрыс жұмыс істелуі істен шығуы;
- Мұнаай өнімдерінің құйылуы және төгілуі;
- Қондырғы территориясындағы газдану;
- Қорғаныш клапандары мен факельді сызықтың дұрыс жұмыс іселуі;Ұқсас жұмыстар

Техникалық процесті қауіпсіз жүргізу техникасын оқып- үйрету
Органикалық химия курсынан демонстрациялық тәжірибелерді пайдалану
Өндірістік оқыту әдістері
КҮНДЕЛІК ПЕН ЕСЕПТІ РӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ
Мектеп химия экспериментін жүргізу әдістемесі
БОЛАШАҚ ХИМИЯ ПӘНІ МҰҒАЛІМДЕРІНДЕ ХИМИЯЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕЛЕРІН ТҮСІНДІРУ БІЛІКТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Демонстрациялық эксперименттің мәні
Жүйелік тәсілдің теориялық негіздері
Конструкторлық - технологиялық дағдылар
МЕКТЕПТЕ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ
Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргiзу ережесi
Халықаралық кедендiк ынтымақтастық және мемлекеттiк экономикалық қауiпсiздiк
Объектіден ақпараттың техникалық арналар арқылы сыртқа кетуі және оған қарсы іс-шаралар
Педагогикалық процестің мәні мен мазмұны, құрылымы, қозғаушы күштері мен принциптері
Шаруашылық жүргізудің әр түрлі меншік формаларындағы кәсіпорынның қаржысын ұйымдастыру ерекшеліктері«СЕНІМ» АҚ
Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі
Дыбыс үндестігі арқылы орыс бөлімі студенттерін қазақша сөйлеуге үйрету әдістемесі
Шпионаж - Мемлекеттің Конституциялық құрылысы мен қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар
Азаматтық іс жүргізу құқықғының пәні, әдісі, жүйесі мен қағидаттары.
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы