жоғарғы оқу орындар үшін гуманитарлық пәндер

жоғарғы оқу
орындар үшін гуманитарлық пәндер бойынша оқулықтардың
Бүкілресейлік конкурсында бірінші орын алады.

Авторлық коллектив: Н.Г. Бегдасарьян ( авт. колл. жет.); А.В. Литвинцева; И.Е.Чучайкина; М.А.Акимова; Ю.П.Полуэктов; Г.В.Иванченко; А.В.Чернышева; И.Г.Тихая- Тищенко.
Рецензент: РҒА Философия институтының техника философиясы секторының меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы профессор В.М.Розин.
Мәдениет тану: тех. жоғ.оқу.ор.студ. арналған оқулық Н.Г.Багдасарьян, А.В.Литвицева, И.Е.Чучайкина және т.б. Н.Г.Багдасарьян редакторлығымен – 5 бас., түзет. және талд. – М.Выан шк.,2004
Мәдениеттану – Ресейдің барлық техникалық жоғарғы оқу орындарында оқылатын, жаңа оқу пәні, сондықтан ұсынылған оқулық техникалық жоғарғы оқу орындарының ерекшеліктеріне бағытталған. Ода мәдениеттанулық мәселелерді панорамалық суреттеу негізгі ұғымдар мен принциптерді анық және дәл түсіндірумен үйлеседі.
Дәріс материалдармен қатар оқулықта әдістемелік мәтіндер де берілген. Техникалық және жаратылыстанулық мамандықтар студенттерге арналған оқулықты гуманитарлық мамандықтар студенттері мен оқушылары да қолдана алады.

Кіріспе

Оқу пәні ретінде мәдениеттану ресейлік жоғарғы білім беру жүйесіндегі әлеуметтік-гуманитарлық топтаманың маңызы құрастырушы бөлігі сапасынды бекіді, бүгін ол іс жүзінде Рейседің барлық техникалық жоғарғы оқу орындарында оқылады. Бұлардың басым бөлігі мамандықтар шоғырын біршама кеңейтіп, университеттер деп атала бастады.
Еуропалық мәдениет үшін университет нені білдіреді. Егер мына аталғандармен келіссек, онда:
университет – бұл ғылым мен мәдениеттің рәмізі, оның басты құндылығы –адамдық тұлға, ал мақсаты – адамның еркін және көпқырлы дамуы, өйткені осыны ғылым мен тұтас дүниедегі өсуші өзара тәуелділік талап етеді;
университет – мамандарды дайындауға арналған конвейер емес, ал әркімнің интеллектуалды қабілеттерін дамыту майданы болып табылады;
университет – бұл әркім еркіндік және прогресс самалымен таныспайтын храм болса, онда университеттің парызы – ол «классикалық» немесе техникалық болсын – мәдениеттану сияқты пәнсіз толыққанды жүзеге аспайтындығы түсінікті бола бастайды.
Өзініңинституционалдық қалыптасуында біздің пікірімізше ол екі кезеңнен өтті.
Біріншісі, 1987-1990 жж., - жаңа пәннің қалыптасу кезеңі, ол мыналармен сипатталады: біріншіден мақсаттардың айқын еместігі (ол әдетте жалпымәдени ретінде тұжырымдалып келеді), екіншіден, оқу формаларының бұлыңғырлығы және зор шашыраңқылығы (бір жағдайларда олар тек дәрістер болып келеді, басқаларында тек практикалық сабақтар, үшіншілерінде – мұражайлармен концерттерге бару, төртіншілерде – авторлық арнаулы курстарды оқу), үшіншіден – бірегей ұйымдасу құралдарының болмауы (кейбір университеттерде бірден арнаулы кафедралар құрылды, және олардың арасында біріншісі – Н.Э.Бауман атындағы ММТУ-дағы кафедра, көптеген оқу орындарында тарих немесе философия кафедраларында секциялар бөлініп шығарылды).
Бұл кезеңде жаңа курстар жиі ретте идеологияландылылған қоғамдық ғылымдарға қарсы болама саасында қарастырылады, бұл шынында да осылай еді. Әдетте бұлар негізінен көркем мәдениетпен шектелген, әлемдік мәдениеттің теориясы мен тарихы бойынша курстар еді. Және сондықтан мәдениеттанудың пәндік өрісінің құрылымы мен ерекшелігіне мәнді маңыздылық берілмеді. «Мәдениеттану» терминнінің өзі де бірден пайда болмады. Бұл кезең Милль де Монтеннің бір «тәжірибесінде» жеткілікті суреттеледі. «Мен неден қашатынымды білмеймін, бірақ нені іздейтінімді білмеймін». Жаңа пәнді оқытуда эклектизм, біліксіздік және педагогикалық ұжымның тұрақсыздығы сипат алады: жоғарғы оқу орындарында бұрын жұмыс істемеген, мысалы, академиялық ғылымдарды, өнертанушыларды, мұражай қызыметкерлерді және т.б. сабақ беруге шақыру, бұл қашанда жағымды эффект бере бермеді.
1991 ж. Біршама тәжірибеде жинақталды, пән оқу процесінде орнықты орнын алады. Сонда оқу курсының құрылымын, мазмұнын және формаларын айқындау мәселесі туындады. Курс университеттік техникалық білім беру жүйесінде өз келбетіне ие болуы керек еді. Ғылыми және оқу пәні оның негізін құрастыратын мәдениеттанудың түбегейлі мәселелерімен қатар, олар студенттердің жалпы мәдени дамуында мәнді рөл атқаратын, сол аспектілерге ғана көңіл бөлмей, бірақ оның үстіне кәсіби мәдениет туралы түсініктерді қалыптастыратындарға да назар аударудың қажет екендігі анық.
Осыдан шыға отырып, техникалық университеттегі әлеуметтік-ғылыми және гуманитарлық білім берудің мақсаттарын төмендегідей тұжырымдауға болады:
- кәсіби әрекеттің әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және адамгершілік салдарын болжау қабілеттілігін қалыптастыру;
- шығармашылық әрекетке, үздіксіз өзіндік білім алуға мұқтаждыққа қабілеттілік пен мүдделілікті дамыту;
- қалай бүниетанымды қалыптастыру мен жеке табысқа жету үшін, солай қоғамдық мүдделерге бағытталған әрекет үшін қажетті, әдептік, эстетикалық және әлеуметтік бағдарларды қалыптастыру.
Көптеген оқулықтарды аша отырып, оларда мәдениеттану пәнінің тарихпен немесе мәдениет философиясымен (көбінесе көркем өнер мәдениетімен) ауыстырылатынын, байқау қиын емес. Бұл просестің ерекшелігі мәдениеттанудың мәселелік өрісі оның оқу пәні ретінде қалыптасуымен қатар жүруінде тұр, ал сол уақытта студенттік аудиторияға пән әдетте қашан ол ғылыми пән ретті қалыптасып үлгергеннен кейін ғана тек сонда келеді.
Басқа да әлеуметтік гуманитарлық циклдердің пәндері сияқты, гуманитар еместермен оқытылса де мпәдениеттануда жалпы даму үшін, дүниетаным көкжиегін кеңейту үшін оқытылады деген пікір кең тараған. Әрине, ролді ол атқарады. Бірақ тек осыны емес.
Қайсыбір орнында оқып жатқан, яғни болашақ маман үшін, қазіргі адам үшін мәдениеттанулық білімнің құндылығы неде? Біз таңдап алынған мамандығынан тыс кәсіби білім беру үшін мәдениеттану маңыздылығының екі әмбебапты факторларын тұжырымдағымыз келеді.
Біріншісі адамның қоғам өміріне енуіндегі, қашан үйрену барысында адам, таңдауды, рефлексияны игерудің қажеттілігін интелектуалдық ақпарат ағынын қабылдайтын, жастық шағында әсіресе қызу өтетін процестермен байланысты. Әлеуметтенудің қажеттілігі, яғни адамның өз қоғамының нормалары мен құндылықтары жүйесіне қосылуы туралы айту әдетке айналған. Бұл, жас адамдарға кәсіби білім сияқты сондай маңызды құрал беретін, бірақ тұлғаның мазмұны оның әлеуметтік жағымен ғана шектелмейтін, білім беру процесінде де болып жатады. Олардың сыртында, олар рационалды талдауға келмейтін, бірақ тұлға ділінің әлемнің жеке-дара суреттемесінің ажырамас қасиеті болып табылатын тіршіліктің эмоциялық жағы, достыққа, махабатқа және өзара түсінікке деген мұқтаждықтар, эстетикалық бақылаулар және көптеген басқалар қала береді.
Ол тек қана әлеуметтік емес, бірақ өзінің пәндік өрісінде гуманитарлық құрамаға да ие болатын, мәдениеттану, тұлғаға ішкі тұрақтылық беретін, құндылық бағдарларын таңдауға көмек болатын тұлғаралық, өзара қатынастар процестерін жеңілдететін, мәдени жүйеде адамға өз орнын айқындауға себепші болады.
Мәдениеттану маңыздылығын екінші факторы мәдениет тану ұғымының кең мағынасымен байланысты. Қашан мәдени құндылықтар еске алынып отырғанда, мәдениет қоғам өмірінің тек арнаулы саласы ғана емес, бірақ адамдық әрекеттің кез келген саласының құндылық, нормативтік рәміздік құрастырушы бөлігі болып табылады. Қашан инженерлік мәдениет, құқық мәдениеті, саяси мәдениет, ақпараттық мәдениет және т.б. туралы айтқанда, тап есте тұрады.
Қалай бұл, жеке алғанда, инженерлік әрекетпен ара қатысады.
Әлеуметтік ғылыми және гуманитарлық білім тұтас алғанда адам мен техниканың, адам мен табиғаттың арасындағы қайшылықты шешуге себебін тигізеді, сондықтан ол, әлі жобалау кезеңінде инженерлік әрекеттің теріс әлеуметтік және әдептік салдарын барынша кемітетін, төтенше жағдайларда дәл бағалау мен дұрыс шешім қабілеттілігін қалыптастыратын, инженерлік мамандықтың тек қана техникалық мағынасын ғана емес, ал оның адамгершілік жадын өзектілейтін, кәсіби мәдениеттің сондай деңгейіне жеткізе алады. Инженерлік ойлау мен әрекеттегі әлеуметтік-гумонитарлық компанент өзінше сақтандырушы роль атқарады. Бір жағынан қоға үшін табиғи қауіпсіздік мамандардың әлеуметтік, әдептік, кәсіби біліктілігімен кепілденеді. Басқасынан – қоғам өмір сүруінің тетіктерін, адамдық психологияны білу, қарым-қатынас шеберлігі және интеллектуалдық икемділік – осының бәрін тұлғаға әлеуметтік ғылыми және гуманитарлық білім беретіндіктен – адамның әлеуметке енуін, күрделі әрі қиын кәсіптік және тұрмыстық жағдайларда тиімді шешімдер табуын жеңілдетеді.
Мысалы, экономикалық, немесе шаруашылық мәдениет ұғымы экономикалық, әрекет ұғымынан немен ерекшеленеді? Бірінші жағдайда қоғам тек қарапайым біліксіз шешімдерді қабылдамауға ғана емес бірақ олардың бағасы қоғам үшін тым қымбат болып табылатындарды қабылдамауға кепілдеме алады. Ол бұл сәттілік тиімділігі бойынша ғана жібермейді ал теріс салдарды (қалай жақындары болсын, солай алыстағылары болсын) экономикалық бағдарлар қабылдайтын объектілер үшін барынша азайту критерийі бойынша есептелген.
Яғни тұрғындардың қайсы бөлігі бәрінен көп зардап шегетін, төтенше жағдайларды шешудің қандай жолдары бар екендігін, «экономикалық---------» шыға алмайтындарды қолдаудың бағдарламасының қанадай екендігін, бұл кәсіби әрекетке кірісетіні генерацияларға қалай әсер ететіндігін, кәсіби әрекет құрылымының қалай өзгеретіндігін және т.б., алдын ала көре білу керек. Егер жобалар жай ғана «маман-экономистермен» ғана емес, ал экономикалық мәдениетті адамдермен жасалса, онда олар бұл сұрақтарға жауап беруге міндетті. Мәдениет тану әлеуметтік-мәдени біліктілікті қалыптастыруға себебін тигізеді.
Ендеше, қашан әрекеттің тек қана утилитарлық мотивтері мен мақсаттары ғана емес, оған қоса тарихи мәдени кеңмәтінде оның мағынасы да ойланылғанда, кәсіби экономикалық мәдениет жағдайында қабылданған шешім, қоғамда әлеуметтік қауіпсіздік кепілдемесін қалыптастырады.
«Мәдениет мәдениеттанутанушылар үшін емес» мәдениеттану кәсіби мәдениеттің негізін критерийлерін анықтау, әрекеттің әлеуметтік - мәдени және этикалық нормаларын айқындау міндеттерін қояды, ал мәдениеттанылып әдісті меңгеру қызыметаралық әрекеттер технологиясын түсіндіруді жеңілдетеді, кәсіби қарым-қатынасқа негіз қалайды. Атап айтқанда мәдениеттану кәсіби әрекеттің әлеуметтік- мәдени, тарихи-мәдени кең мәтінін көре білуді қалыптастыру мәселесін қояды және шешеді, ал бұл қазіргі пост кеңестік қоғам үшін білімнің маңыздылығын арттырады.
Мәдениеттану ролінің күрделену, тұрақсыздану жағдайларында, қоғамда қобалжу көбейген кездерде ерекше тарататыны, көзге анық. Әдетте, қоғамның осындай күйінің салдары болып тек қана жеке адамдардың ғана емес, сонымен бірге, олар өздерінің әлеуметтік бірегейлігін қоғамның әлеуметтік-экономикалыққұрылысының шұғыл өзгеруі салдарынан жоғалтатын, тұтас әлеумет топтардың да маргиналдануы табылады. М Мәдениеттану мәдени дәстүрлер мен инновациялардың ара қатынасын, нормалар мен құндылықтардың ролін, қылықтың үлгілері мен тәсілдерін зерделеуге себебін тигізді, инкультурация арқылы қоғамды жағымды әлеуметтік болмыс шегінде ұстап тұруға мүмкіндік береді.
Қалай қоғам деңгейінде болсын, солай тұлға деңгейінде болсын, технология қабаттарына ауыстырылған мәдениеттанудың бұл қасиеті анторопогендік дағдарыс жағдайында ерекше өзектілікке ие болды. Осындай дағдарыс бүгін аталып отыр: өз әрекетінің алыс салдарынан көре алмай, болмыстың табиғи және әлеуметтік негіздерін шайқалта отырып, адамзат өзінің технологиялық құдіреттілігінің құрбанына айналып тұр.
Алайда қазіргі әлемнің мәселесі тек техногендіктің артуында тұрған жоқ. Қазіргі дамудың жетекші бағдарына, батыстық бірнеше ғасырлар бойы басымдық танытқаннан кейін тарихи алаңға дербес субъектілер сапасында шығып жатқан, мәдениеттер көптүрлілігінің шұғыл өсуі жатады. Танымал, 1993 жылы шыққан Хамтингтонның «Өркениеттер қақтығысы» кітабында екі полюсті адамзат әлемі қирағаннан кейін адамзатты фундаменталистік пиғылдардың артуы күтіп тұр, өздері дәстүрлі діндерде жинақталған 7-8 түпнегіздік өркениеттердің арасындағы қайшылықтардың шиеленісуі және қақтығысы әбден ықтимал делінген. Бір уақыттарда міне дни салада, аудандық қоғамдықтардың өмірін ретке келтіретін, бәрінің біріне қарсы соғысының алдын алатын нормативтік пайда болған. Бүгін діни ренесанс ол түркі болатын діни жеккөрушілік, басқа жаһандық қауіптерге тиімді қарсы әрекетті шектей отырып, қиратушы мағынаға ие бола алады. Қорытынды шығарайық. Тіршілікті жалғастыру үшін адамзат, төзімділік пен келісімділіктің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, өзара әрекеттер мен құндылықтар жүйесін жасап шығаруы қажет.
Реттеуші сапасында көрініс табатын қуатты антиэнтропивлық, жасампаз тектіктерге ие, мәдениет, бүгін агрессияны шектеуге, деструктивтік, қиратушы бағдарларды азайтуға бағытталған құралдарды қалыптастыруға қабілетті. Бірақ бұл тетіктерді таба білу керек, оларды игеруді үйрену қажет, міне бұл, ол, антропологиялық дәстүрді жалғастыра отырып, адамды басты құндылыққа- қалай өзінің, солай басқалардығ мәдениеттік түсінуге жеткізген, мәдениеттанудың негізгі міндеттерін құрастырады. Мәдениеттанулық білімді адам үшін өзінікі және бөтен мәдениет, жоғары құндылықты және төмен құндылықты мәдениеттер жоқ, ал тек өзінікі және сондай дәрежедегі қайталанбас басқаныкі бар, және де мәдени жүйеде неғұрлым көп түрлі болса, ол онда соғұрлым орнықты болады дегенді түсіну бар.
Мәдениеттану курсы студенттерде, мәдениет мәселелерін түсіну үшін теориялық негізді құрастыратын, түпнегізді, шешімдік ұғымдарды орнықтырады. Ол екі блоктан «Мәдениет морфологиясы» және «Мәдениет фонемоенлогиясынан» тұрады.
Мәдениет морфологиясы мәдениет құрылымының заңдылықтарын және онтомен филогенезде оның форма қалыптасу процестерін қарастырады, бұл ( егер табиғи- ғылыми аналогияны қолдансақ) тірі организм ретіндегі мәдениеттің анотомиясы сияқты. Тек мәдени формаларды суреттеумен шектелмей, ол бұл формалардың пайда болумен де айналысады. Курс бағдарламасында ол мәдениеттің пайда болуы оның құрылымы динамикасы, тілі мәселелерімен байланысты. Мәдениет феноменомгиясы тақырыптарын таңдап алудың негізінде, яғни құбылыстардың өздерін таңдауда әр түрлі феномендердің адам әлемі мен табиғатқа белгілі бір қатынастардағы олардың «мәдени мағынасы» алынады.
Н.Ғ.Бауман атындағы ММТУ-дың социология және мәдениеттану кафедрасында сыннан өтілген курспен жұмыста, авторлар мына пайымдаулардан шығады. Біріншіден, оқу курсы аумағында тек бір баламаны қалдырмай (бірақ жеке авторлық таңдауларды аяқтай отырып), «түпкілікті» мәдениетке берілетін анықтама дегенді бекерге шығара отырып, авторлар мәдениетті бұл ұғымның ең кең мағынасында - әртүрлі артефактыларды туындатып, қоғамыдық өмірдің және адамдық әрекеттің мазмұны ретінде қарастырады. Әлемдік ғылымда қалыптасқан концкпциялар мен мәдениет туралы түсініктердің барынша кең шеңберімен танысу студенттер үшін маңызды әрі гуманитарлық білім берудің мақсаттарын жұзеге асыруға мүмкіндік береді.
Екіншіден, авторлар, оның негізінде- отандық ғылыми мектепке тән мәдениеттер сұқбаты идеясы жататын, салыстырмалы мәдениеттану принциптерінен шығады.
Үшіншіден, сабақтас пәндер: тарих, психология, социология, философия, антропология, этнография лингвистикадан деректерді келтіре отырып, пән аралық принципке сүйенеді.
Бесінші басылым біршама толықтауларға ұшыраған. Техникалық оқу орындарында экономикалық және заңгерлік шығарушы кафедралардың бар екендігін ескере отырып, дәрістер тақырыбы кәсіпкерлік, заңгерлік мәдениетке қатысты мәселелермен толықтырылды.
Авторлар О.И.Юркина мен В.К.Костровка қолжазбаны баспаға дайындаудағы қатысуы үшін алғыс білдіреді.
Әлем мәдениет арқылы«Табиғат өнімдері - бұл жерден еркін өсіп шығатындар. Мәдениет өнімдерін, оны адам жыртқан және дән сепкен алқап өндіреді. Сондықтан, табиғат өзімен-өзі пайда болғанның жиынтығынан тұрады. Бұл мағынады табиғаттың қарама – қарсылығы ретінде немесе өз мақсаттарнына сай әрекет ететін адаммен жасалған, немесе ол бұрын өмір сүрген, бірақ, тым болмаса, онымен қатысты құндылық үшін сыналы мәпеленген, мәдениет алынады»
Г.Риккерг
«Мәдениет біздің өміріміздің, біздің жануар тектес арғы тектеріміздің тіршілігінен ерекшелейтін және екі мақсатқа: адамдарды табиғаттан қорғауға және адамдар арасындағы қатынастарды реттеуге қызымет ететін жемістер мен ұжымдардың бүкіл жиынтығын белгілейді».
З.Фрейд

1 ТАҚЫРЫП

Мәдениеттану ғылым ретінде

«Мәдениет туралы ғылым өзіне
астындағы ғылымдардың көпшілі-гін қосып алуы және олардың бірегей ұлы ғылымда біріктіруі керек»
Джейс Фейтман

1. Әлеуметтік – ғылыми және гуманитарлық білімнің ерекшелігі неде?

Осы сұрақтан курсты бастауға бізді итермелейтін үш себеп бар. Біріншіден, мәдениеттану әлеуметтік гуманитарлық білімнің құрамдас бөлігі, ал сондықтан ол үшін ортвқтас әдістемелік прициптер мен танымдық амаладар бар. Екіншіден мәдениеттану білімінің интеграциялық саласы ретінде қалыптасты, ал, сондықтан, мәселені толығырақ түсіну үшін оның бастауларына баруымыз керек. Және, үшіншіден, біз үшін мына сұрақ маңызды: әлеуметтік-ғылыми және гуманитарлық білімдердің (солардың арасында мәдениеттанудың) техникалық білім беру тұрғысынан мағыналары неде? Осындай шектегі сұрақтарға жауап әр түрлі типтегі білімдерді салыстыра талдауды ұйғарады. Ғылымдар жіктемесінің түрлі баламалары бар.
Оларды салыстырмалы талдауды мақсат етпей-ақ, ірі бөліктерінде олардың табиғи (табиғат туралы ғылымдар), әлеуметтік (қоғам туралы ғылымдар), гуманитарлық (адам туралы білімдіер) және техникалық (техника мен технология саласы) деп бөлінетінін атап өтейік.
Кез келген басқалары сияқты, бұл жіктеме біршама дәрежеде шартты, себебі біздің айналамыздағы табиғат өмірі, адам әрекетінің жемістері, яғни жасанды орта, қатал диффрекцияға келіңкіремейді. Бұл бөліну нәрседен бұрын танымдық міндет және амалдармен, немесе оны шешудің методттарымен себептелген. Алдымен әлеуметтік- ғылыми және жаратылыстанулық- ғылыми білімдерді салыстырайық.
Әлеуметтік ғылымдар шеңберінде адамдар және әлеуметтік жүйелер, мәдени объектілер және бірге өмір сүру және әрекет ету барысында адамдардың өзара және табиғатпен қарым-қатынаста болуы нәтижесінде қалыптасатын процестер зерттеледі. Бұл өзара қарым-қатынастың әр түрлі жақтарын социология, саяси экономика, саяси психология, әлеуметтік және мәдени антропология, мәдениеттану қарастырады. Олар ХІХ ғасырда дербес пән ретінде қалыптаса бастаған, әлеуметтік ғылымдардың анасы ретінде философияны алуға болады.Дұрысында, Ресейде 1990 жылға дейін (тым болмаса, ресми, ғылыми дәрежелер деңгейінде, қашан ЖАК ғылыми пәндердің «жаңа» социологиялық бағытты да қосу керек, социологтарды философтар деп атап келеді.
Егер әлеуметтік және табиғи ғылымдардың пәндерін салыстыратын болсық онда әлеуметтік өмір, оны танудың сыртқы көрністегі жеңілдігіне қарамай, онда әрбір адамның күнделікті іске араласатынын ескере отырып, оның ғылыми талдауға қиынырақ енетінін, аңғару жеңіл, өйткені әлеуметтік өмірдің формалары оған байқалушының тікелей қосылатынынан тура байқалмайды, ал оларды айқындау арнаулы табиғаттанудан бөлек, шындықты аластатудың тәсілдерін қажет етеді.
Табиғи ғылымдарда табиғи процестерді тыңдаушы субъектіден тәуелсіз ретінде қарастыру әбден мүмкін. әлеуметтік ғылымдарда субъект пен объект жиі бір-бірімен теңесіп кетеді. Осыдан – әлеуметтік –ғылыми танымның идеологиялық «жүктелгендіг», яғни оларда анық немесе анық емес түрі әлеуметтік мүдделердің орын алуы шығады.
Табиғи ғылымдарда сандық және тәжірибелік таным методтары жиі қолданылады. Әлеуметтік – ғылыми олардың қолдануы шектелген, өйткені адам және қоғам туралы ғылымдарда зерттеуші зерттелетін объектіден сол шамада алыс кете алмайды (оның үстіне тым динамикалық), осында эксперимент жүргізу де шектелген. Зерттеуші әлеуметтікөмірге тіпті өзінің таным актісімен де араласады (және оған әсер етеді). Осыдан – бірден-бір оқиғаларды түрлі түсіндірудің, елестер, мифтер және адамдар пайда болуының үлкен мүмкіндігі. Сонда да гипотетикалық-дедуктивтік табиғаттану ғылымда абсолютті «сенімді» ақиқатты» бере алмайды.
Әлеуметтік-гуманитарлық білім әдістемесінің ерекшелігі интегративтік,синтездік бағдарлардың басымдылығында тұр. Олар жеке субъективті бейнелердің тасасында заңдылықтарды көруге, сол немесе басқа әсерлерді, эмоционалдық күйлерді, сезімдерді түсіндіруде дайын үлгілерден аулақ болуға мүмкіндік береді. Бірақ бастысы, бұл методтар тұтас бейнені қалпына келтіруге мүмкіндік береді (әйтсе де бұған кепілдеме жоқ: бекерден бекер «мүмкін» сөзін қолданып отырғанымыз жоқ). Тұтастық түрғысынан көру көпөлшемді, ол тек сызықтық, горизонталь бойынша байланыстарды ғана емес, ал жеке нүктелік, вертикальды байланыстарды да аңғарады. Тұтастық жоғарыдан, биіктен қараған тәрізді, ол бұл байланстардың бірмезгілділігін қашан біреуде бәрі: бір сәтте-мәңгілік, нүктеде-болмыс толықтығы бола алатындай алуға мүмкіндік береді. Жапон ақыны Сэн-Цань (VII ғ) айтқандай «Не болашақта, не өткен шақта, не осы шақтажоқ-бәрі бірінде әлем – сингулярлы, ол әрбір нүктеде бар және осында оның бірлігінің негізі тұр. Өнерінің аясында Будда бекерден-бекер былай деген жоқ: «Бөліктерден тұратын қирауға бейім, ұқыпты еңбек етіңіздер»
Оның әрбір құрастырушысы табиғи ғылымдар мен гуманитарлық ізденстер методтарының басымдылығын білдіретін, «синтез- анализ» оппозициясын белгілеуге болады. Бұл танымның қос принциптері шеңберінде «оппозицияның» методтары қолданылмайды дегенді білдірмейді.
Солай, XX ғ. Гуманитарлық білім шектерінде таным негіздерін рационалды рефлексиялау барған сайын нығайып келеді, бұл адамның дүниеге қатынасын осындай тануды, табиғатты зерттеуде жүріп жатқан, ұқсас процестермен жақындатады; ол, аналитикалық методтың мәнісінен шығатын (соны ғылыми деп атау қабылданған), реалдық концепциясын және, ол тұлғаның жеке –дара, рухани – синтетикалық тәжірибесімен байланысты, реалдылық түсінігін қарма – қарсы қоюға негізделеді.
Әлеуметтік ғылымдарда жағдай басқаша ғылыми методтың социологиядағы ролін атай отырып, француз социологиялық мектебінің негізін қалаушы, Э.Дюркгейм, өзіндік әлеуметтік өмірді және ол туралы ғылыми білімді, - тіпті ұғымдар деңгейінде де,- ажырату қажеттілігі туралы, өте анық айтады: «өз іздеістерінің пәнін анықтай отыра да, өз дәлелдемелерінің барысында да, социолог, олар ғылымнан тыс құрастырылған, ғылымға үш қайнаса, сорпасы қосылмай мұқтаждықтар үшін пайда болған, сондай ұғымдарды қолданудан кесілді бас тартуы қажет»1 Бұл табиғи ғылымдарға да тән. Алайда, егер әлеметтік ғылымдарды тағы да табиғилармен салыстырсақ, онда оларда, әлеуметтік сол немесе басқа жақтарын зерттейтін, өзі соған жататын, ғалымның өзі басынан өткізетін, «сезімнің жиі араласып кететіні, қиындықтарға әкеліп соқтырады».
Сондықтан Э. Дюкгейм әлеуметтік ғылымдарда, табиғи ғылымдардың методтарына ұқсас ( сол себепті оның жұмыстарында көптеген биологиялық және физиологиялық анологиялар мен ұғымдар кездеседі), объективтік методтардықолдануды талап етті. Ол өзінің әдістемелік принципін мына тақты формулада көрсетеді: «Әлеуметтік деректерді заттар ретінде қарастыру керек».
Гуманитарлық білімге қатысты, ғылымдарды «дәл» және «күмәнді» деп бөлген, К.Ғ.Циолковскии пайдаларына назар аударған жөн. Дәл ғылымдарға ол геометрияны, механиканы, физиканы, химияны, радиологияны, биологияны және оларды «тесіп өтетін» математиканы немесе логиканы жатқызды. Осыыған «қолданбалы суреттемелі ғылымдар» деп аталатында енеді: технология, география, зоология саналы жанға қажетті міндеттерді шешуге тырысатын «күмәнді» ғылымдарға ол тарихты философияны, дінді тіркеді. «Олардың күмәнді деп аталатыны бұл мәселелердің әркімнің ұқсас емес шешуінен шығады. Кімдікі дұрыс, кімнің шешімі бұрыс екендігі белгісіз... . Бірақ дәл және дәл емес ғылымдардың арасында терең шекара бар деп ойламау керек. Бір жағынан, дәл ғылымдардың жоғарғы шекаралары ауытқып тұрады, басқасынан әлеуметтік ғылымдардың негіздері дәлдікке жатқан»2
К.Поппер, қалай ол айтатындай, «табыссыз» ғылымдардың әдістемесімен байланысты ойлар мен зерттеушілер мектептерінің жеткілікті қарапайым жіктемесін ұсынады: «Физика методтары қолданылуы мәселесіне сай, біз оларды натуралистшілдеу және қарсы натуралистік деп бөле аламыз.1. Дюркгейм Э. Социология.М., 1965. С. 55
2. Циолковский К.Э. Любовь к самому себе, или Истинное себюлюбие ІІ Циловский К.Э. очерки о Веселенной М, 1992 с.65-66Ұқсас жұмыстар

Білім социологиясының ғылыми-теориялық негізі
12 жылдық мектепте бейіндік оқытуды ұйымдастыру (эксперимент) Әдістемелік құрал
Бағдарлы оқытуды ұйымдастырудың негіздері
Қазақстан білім беру жүйесінің жағдайы
Оқушыларға құқықтық тәрбие берудің мектептен және сыныптан тыс түрлері
Қазақстанның жоғары білім беру жүйесін әлеуметтік институт ретінде зерттеу
Әлеуметтік жұмыскердің маман ретінде қалыптасыуындағы этикалық сапалары
Балалардың мектепте оқытуға даярлығын зерттеу ерекшеліктері
Әлемдік экономикадағы жаңа құбылыстар және білім беру
Құқықтық тәрбие берудегі мектептің ролі
Тергеушінің тергеу бөлімінің бастығымен және анықтау органдарымен өзара әрекеттесуі
Ауыл мектебі оқушыларын рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің педагогикалық шарттарының орындалуы
Кәсіби бағдар берудегі оқушылардың тұлғалық ерекшеліктерін психологиялық зерттеу
Мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын анықтау үшін модельдік методикалық нұсқаулар
Газды-сұйықты өнімнің атқылауын болдырмау үшін ұңғы сағасын жабдықтау жүйелерін зерттеу және жетілдіру
Аймақтық экономиканың дамуындағы кәсіпорындарда қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру (ЖШС «ГЕРМЕС»)
Жоғары оқу орындарының экология бөлім студенттеріне қазақ тiлiн дамыта оқытудың әдiстемесі
Математикадан сыныптан тыс жұмысындағы оқушылардың шығармашылық қызметін дамыту
Ақыл-ойының дамуы артта қалған 2-3 сынып оқушыларының уақыт және кеңістік жөніндегі түсініктерді қолдануы