Тақырып Ақпаратты шифрлеуҚалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Информатика

6-сынып
Құрметті мұғалім!

Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке ала отырып , тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ smk.edu ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес мақсатта құрастырылған.

2
Мазмұны

1 тоқсан 4

Компьютерлік жүйелер мен желілер бөлімі 4

2 тоқсан 8

Ақпаратты ұсыну бөлімі 8

Компьютерлік графика бөлімі 10

3 тоқсан 12

Компьютерлік ойындарды жасау бөлімі 12

Компьютерлік ойынды құру бөлімі 13

4 тоқсан 16

Мәтіндік құжатпен жұмыс бөлімі 16

3
1 тоқсан

Компьютерлік жүйелер мен желілер бөлімі

Тақырып Эргономика ұғымы

Оқу мақсаттары 6.4.1.1 Эргономика міндеттерін ойластыру және шешу

(жоғары деңгейде және тиімді болу үшін)

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Эргономика міндетін анықтайды

Ойлау дағдыларының Білу және түсіну

деңгейі

Тапсырма.

Эргономиканың екі міндетін жазыңыз.

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

Дескриптор Білім алушы

эргономиканың міндетін анықтайды.

4
Тақырып Эргономика ұғымы

Оқу мақсаттары 6.4.1.1 Эргономика міндеттерін ойластыру және шешу

(жоғары деңгейде және тиімді болу үшін)

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Эргономика мәселесін шешеді

Ойлау дағдыларының Қолдану

деңгейі

Тапсырма.

Суретті қарастырыңыз.

1. Суреттегі адамға денсаулығына тиетін зиянды алдын алу үшін екі ұсыныс беріңіз.

1) _________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________

Дескриптор Білім алушы

эргономика мәселесін шешуге ұсыныс жасайды.

5
Тақырып Есептеуіш техникасының даму тарихы

Оқу мақсаттары 6.1.1.1 Есептеу техникасының дамуының тарихы мен

перспективасы жөнінде әңгімелеу

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Есептеу техникасы буындарына сәйкес
құрылғыларды анықтайды

Ойлау дағдыларының Білу және түсіну

деңгейі

Тапсырма.

Берілген суреттерді қарастырып, буындарын анықтаңыз.

Дескриптор Білім алушы

сурет бойынша есептеу техникасының буындарын анықтайды.

6
Тақырып Компьютердің қызметі

Оқу мақсаттары 6.1.1.2 Компьютердің негізгі құрылғыларының өзара
әрекетін түсіндіру

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Компьютердің негізгі құрылғыларының
байланысын көрсетеді

Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану

Тапсырма.

Сызбаны қарастырыңыз. Шығару құрылғылары мен ішкі жады арасындағы және ішкі жады мен сыртқы жады арасындағы байланысты сызыңыз.

Ішкі жады

Процессор

Енгізу құрылғылары

Шығару құрылғылары

Сыртқы жады

Дескриптор Білім алушы

шығару құрылғылары мен ішкі жады арасындағы байланысты көрсетеді;
ішкі жады мен сыртқы жады арасындағы байланысты көрсетеді.

7
тоқсан
Ақпаратты ұсыну бөлімі

Тақырып Ақпаратты тасымалдау

Оқу мақсаттары 6.2.1.3 Ақпаратты беруші және қабылдаушы байланыс
арналарына мысал келтіру

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Ақпарат беруші мен қабылдаушыны анықтайды • Байланыс арнасын анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырмалар.

Суретті қарастырыңыз.

Анықтаңыз.
Ақпарат беруші: ___________________________________
Ақпарат қабылдаушы: ______________________________
Байланыс арнасы: __________________________________

Дескриптор Білім алушы

ақпарат берушіні анықтайды;
ақпарат қабылдаушыны анықтайды;
байланыс арнасын анықтайды.

8
Тақырып Ақпаратты шифрлеу

Оқу мақсаттары 6.2.1.1 Мәтіндік ақпаратты кодтау және декодтау

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Ақпаратты кодтау және кері кодтау әдісін қолданады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырмалар

Кестені қарастырыңыз.

Кестеге қарап берілген сөздерді екілік кодта жазыңыз.
a) DATABASE
b) INFORMATION
c) COMPUTER GAME
d) SYSTEM

Ондық санау жүйесінде жазылған сөздерді анықтаңыз.
a) 83 84 85 68 69 78 84
b) 67 79 68 73 78 71
c) 71 114 97 102 105 99 97
d) 86 101 99 116 111 114

Дескриптор Білім алушы

берілген сөздерді екілік кодқа аударады;
ондық санау жүйесінде жазылған сөзді анықтайды.

9
Компьютерлік графика бөлімі

Тақырып Векторлық бейнелерді құру

Оқу мақсаттары 6.2.2.2 Векторлық кескіндерді құру және өңдеу

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Векторлық кескінді құрады және өңдейді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырмалар

Векторлық графикалық редакторды пайдаланып, Менің сүйікті жануарым тақырыбында сурет салыңыз.

Дескриптор Білім алушы
стандартты сурет салу құрал-саймандарын қолданады;
көшіру, қию, кою амалын пайдаланып, векторлық кескінді өңдейді.

10
Тақырып Растрлық және векторлық бейнелерді салыстыру

Оқу мақсаттары 6.2.2.3 Растрлық және векторлық графика
артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау

Бағалау критерийлері Білім алушы

Сипаттамасы бойынша растрлық және векторлық графиканы анықтайды

Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары
деңгейі

Тапсырма
1. Растрлық графикалық редакторды пайдаланып, Жер асты әлемі тақырыбында сурет салыңыз.

2. Осы суреттің артықшылығы мен кемшілігін көрсетіңіз.

Дескриптор Білім алушы

стандартты сурет салу құрал-саймандарын қолданады;
суреттің артықшылығы мен кемшілігін ажыратады.

11
3 тоқсан

Компьютерлік ойындарды жасау бөлімі

Тақырып Сахна мен кейіпкерлерді бейнелеу

Оқу мақсаттары 6.3.2.1 Есептің шешімін кезеңмен талдау
6.3.1.1 Ойын ортасындағы программалау сценарийін жасау және жүзеге асыру

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Есепті шешу кезеңін анықтайды

• Ойын ортасында программалау сценарийін жүзеге
асырады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

1. Ойын ортасында жүгіру жарысын көрсететін сахна мен кейіпкерлерді құрыңыз.

Есепті шешу кезеңін анықтаңыз.

Орындалатын әрекеттер

Орындалу

кезеңі

Спрайт 1 үшін скрипт жазу

Сахнаны дайындау

Спрайт 2 үшін скрипт жазу

Екі спрайтты дайындау

Ойынды іске қосу

2. Екі спрайт үшін скрипттерді жазаңыз.

Дескриптор
Білім алушы

- есепті шешу кезеңін анықтайды;

- спрайттар үшін скрипттер жазады.

12
Компьютерлік ойынды құру бөлімі

Тақырып Ойынды дыбыспен сүйемелдеу

Оқу мақсаттары 6.3.1.1 Ойын ортасындағы программалау сценарийін жасау
және жүзеге асыру

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Программалық кодқа дыбыспен сүйемелдеуді құрады

Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары
деңгейі

Тапсырма
Ойын ортасында жүгіру жарысын көрсетуге арналған спрайттар үшін дыбыс жазыңыз.

1) Спрайт 1 үшін Мяу дыбысын жазыңыз;
2) Спрайт 2 үшін Гаф дыбысын жазыңыз;
3) Дыбыстарды скриптке қолданыңыз.

Дескриптор Білім алушы

спрайт үшін дыбысты жазады;
скрипті дыбыспен сүйемелдейді.

13
Тақырып Жасалған жобаны жақсарту

Оқу мақсаттары 6.3.1.1 Ойын ортасындағы программалау сценарийін жасау және
жүзеге асыру

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Ойын ортасында программалау жобасын жүзеге асырады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма
Ойын ортасында жүгіру жарысын көрсетуге арналған жобаны жақсартыңыз.
1. Сахнаны жақсартыңыз:
жүгіру алаңының екі жағына жалаушалар қосыңыз;
жүгіру алаңының мәре сызығына FINISH жазуын қосыңыз.
2. Кез-келген спрайт мәре сызығына жеткенде көрермендер шапалағы ойнайтын скрипт қосыңыз.

Дескриптор Білім алушы

жүгіру алаңын көркемдеу үшін сурет салады;
спрайт мәре сызығына жеткенде дыбыс шығаратын скрипт жазады.

14
Тақырып Жасалған жобаны жақсарту

Оқу мақсаттары 6.3.3.1 Программа ортасында қателерді табу және жөндеу

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Программада қателерді анықтайды және жөндейді

Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары
деңгейі

Тапсырма

Ойын ортасында жазылған скрипт үзіндісін қарастырыңыз.

Ойынның шарты бойынша спрайт 20 рет келесі спрайтқа дейін жүріп, киімін ауыстыру керек. Қатені анықтаңыз.
_______________________________________________________________________________ Түзету енгізіңіз.

Дескриптор Білім алушы

скрипте жіберілген қатені анықтайды;
скрипте жіберілген қатені жөндейді.

15
4 тоқсан
Мәтіндік құжатпен жұмыс бөлімі

Тақырып Сілтемелер

Оқу мақсаттары 6.2.2.1 Сілтемелерді ұйымдастыру (гиперсілтемелер, мазмұн,
атау, түсіндірме)

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Құжатқа сілтеме жасайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма
Ойын ортасында жүгіру жарысын көрсетуге құрылған жоба үшін мәтіндік құжат құрыңыз. Құжатта Интернет желісінен ойын ортасында бағдарламау туралы ақпарат алып, мәтінді құжатқа қосыңыз. Алынған ақпаратқа сілтеме жасаңыз.

Дескриптор Білім алушы

құжатта пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме жасайды.

Тақырып Сілтемелер

Оқу мақсаттары 6.2.2.1 Сілтемелерді ұйымдастыру (гиперсілтемелер, мазмұн,
атау, түсіндірме)

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Құжатқа сілтеме жасайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма

Мәтіндік редакторда келесі мәтінді теріңіз.
Болашақ энергиясы ЭКСПО-2017 көрмесі тұрақты энергия көздерін дамытуға, энергия үнемдеу сенімділігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған стратегияларды, бағдарламалар мен технологияларды зерттеуге бейімделген. Оның мақсаты – жаңармалы энергия көздерін пайдалануды және энергетикалық ресурстарды тиімді тұтынуды ынталандыру.
Мәтін соңында http:completekazakhstanexpo2017kaz.html сайтына сілтеме қойыңыз.

Дескриптор Білім алушы

құжатқа сілтеме жасайды.

16
Тақырып Ойынға арналған құжатты дайындау

Оқу мақсаттары 6.4.2.1 Авторлық құқық, плагиат ұғымдарын түсіндіру

Бағалау критерийлері Білім алушы

• Авторлық құқықты және плагиатты құжаттармен
жұмыс істеуде кезінде қолданады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Тапсырма.

1. https:textantiplagiat веб-парақшасын ашыңыз.
2. Келесі мәтінді теріңіз және бірегейлік пайызын анықтаңыз.

Мәтін
Сән әлемі десе, бұл әлем кеше ғана пайда болып, жер жүзіне тарағандай болып
елестейді. Себебі бүгінгі ауызекі тілдегі мода ұғымы заман ағымымен қоса жылжып, жаңа-рып отыру дегенді білдіреді. Дегенмен біле білсек, сәндік, сәндену деген ұғымдар сонау тас дәуірінде Еуропада пайда болған.

3. Авторлық құқық тақырыбында презентация құрыңыз.

Дескриптор Білім алушы

мәтіннің бірегейлік пайызын анықтайды;
авторлық құқық тақырыбында презентация құрайды.

17Ұқсас жұмыстар

Ақпаратты қорғау бойынша дәрістер
Visual Basic ортасында құрылған бағдарламаны сериялық нөмер арқылы қорғау программасын құру
Visual Basic ортасында тексттік файлдарды шифрлеу және қайта шифрлеу
Криптографиялық кілттерді басқару
Ақпараттық қауіпсіздік жайлы
Дискілерді қорғау əдістері
Ақпаратты қорғау жүйесін жобалау
Мәліметтер қорларын жобалау. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау пәні бойынша дәрістердің тірек конспектісі
IP-адрес. Жергілікті желідегі IP-адрес
Ақтөбе қаласы бойынша салық және басқа да міндетті төлемдердің бюджетке түсуін талдаудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Объектіден ақпараттың техникалық арналар арқылы сыртқа кетуі және оған қарсы іс-шаралар
Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың Ақпараттық жүйесін тұрғызу
Шетелдік және отандық журналистикадағы ақпараттық технологиялардың қолданылу ерекшеліктер
Ақпаратты қорғау мен оның құпиялық стратегиясы
Ақпараттық технологиялардың классификациясы
Информаторлы ақпаратты талдау әдістерін зерттеу барысы
Ақпаратты өңдеу
Болашақ маман тұлғасының ақпараттық мәдениетін қалыптастыру жолдары
Қаржылық жағдайды талдаудың әдістері мен ақпараттық қамсыздандыру