Шамалар және өлшем бірліктерЖиынтық бағалауға арналған

әдістемелік ұсыныстар

Математика

3-сынып
ЖОБА

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 3-сынып білім алушыларына Математика пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) Математика пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 1-сыныпта жиынтық бағалау 3 және 4-тоқсандарда өткізіледі.
Бөлім ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.

2
ЖОБА

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 4

1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту бөлімі бойынша жиынтық бағалау 4

Көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау 7

Кестелік көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау 10

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 13

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 18

Үлес бөлімі бойынша жиынтық бағалау 18

Аудан. Шамалар бөлімі бойынша жиынтық бағалау 21

Ауызша көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау 24

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 27

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 32

Кестеден тыс көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау 32

Кеңістік фигуралар бөлімі бойынша жиынтық бағалау 35

Жазбаша көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау 38

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 41

Жазбаша көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау 46

Есепті шешу жолдары бөлімі бойынша жиынтық бағалау 49

Уақыт бөлімі бойынша жиынтық бағалау 51

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 55

3
ЖОБА

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер
1.2 Сандармен амалдар орындау
2.1 Санды және әріпті өрнектер

Оқу мақсаты 3.1.1.3 Үш таңбалы сандардың разрядтық және кластық
құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын
анықтау, разрядтық қосылғыштар қосындысына жіктеу
3.4.3.1 1000-ға дейінгі сандар, мыңдықтармен миллионға
дейінгі сандар тізбектерінің заңдылығын анықтау
3.2.1.2 Әріптердің берілген мәндерінде екі әрпі бар әріпті
өрнектің мәнін табу

Бағалау критерийі Білім алушы

• Үш таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың
қосындысына жіктейді

• Сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтайды

• Екі айнымалысы бар әріпті өрнектердің мәнін табады

Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану

Орындау уақыты 15 минут

1-тапсырма
Берілген санды жаз. 4жүзд. 8 онд. 7 бірл. = _______________

Санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. __________________

Санда барлығы неше ондық бар? ______________

2-тапсырма
Тізбектегі келесі екі санды жаз.

1 000, 900, ...
10 000, 30 000, ...

3-тапсырма

а = 574, b = 412 деп алып, а + b, a – b өрнектерінің мәнін тап.

4
ЖОБА

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Үш таңбалы сандарды

разрядтық құрамы негізінде үш таңбалы
1

разрядтық

санды жазады;

қосылғыштардың
1

санды разрядтық қосылғыштардың
1

қосындысына жіктейді

қосындысы түрінде жазып көрсетеді;

ондықтардың жалпы санын анықтайды;
1

Сандар тізбегіндегі

сандар тізбегін жүздіктермен кему реті
1

заңдылықты

бойынша жалғастырады;

анықтайды
2

сандар тізбегін мыңдықтармен өсу реті
1

бойынша жалғастырады;

Екі айнымалысы бар

айнымалының орнына сандық мәнін
1

әріпті өрнектердің

қойып, қосынды жазады;

мәнін табады
3

қосындының мәнін есептейді;
1

айнымалының орнына сандық мәнін
1

қойып, айырма жазады;

айырманың мәнін есептейді.
1

Жалпы балл

9

5
ЖОБА

1000 көлеміндегі сандар. Қосу және азайту бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні: ________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Үш таңбалы сандарды

Үш таңбалы сандардың
Үш таңбалы сандардың разрядтық
Үш таңбалы сандардың

разрядтық

разрядтық құрамын
құрамын анықтауда санды
разрядтық құрамын

қосылғыштардың
1
анықтауда қиналады.
разрядтық қосылғыштардың
анықтайды.

қосындысына жіктейді

қосындысына жіктеудеразрядтық

қосылғыштардың санын

анықтауда қателеседі.

Сандар тізбегіндегі

Көптаңбалы сандар
Сандар тізбегін кему реті бойынша
Көптаңбалы сандар

заңдылықты анықтайды
2
қатарындағы заңдылықты
жүздіктермен өсу реті бойынша
тізбегінің заңдылығын

анықтауда қиналады.
мыңдықтармен жалғастырып
анықтайды.

жазуда қателіктер жібереді.

Екі айнымалысы бар

Екі айнымалысы бар әріпті
Айнымалының мәнін қойып, санды
Екі айнымалысы бар әріпті

әріпті өрнектердің
3
өрнектердің мәнін табуда
өрнек жазады, үш таңбалы
өрнектің мәнін дұрыс

мәнін табады

қиналады.
сандардың қосындысының
есептейді.

айырмасының мәнін табуда

қателіктер жібереді.

6
ЖОБА
Көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше
1.2 Сандармен амалдар орындау

1.3 Шамалар және өлшем бірліктер

Оқу мақсаты
5.1 Есептер және математикалық модель

3.1.2.3 Көбейтудің ауыстырымдылық, үлестірімділік,

терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу

үшін қолдану

3.1.3.3 см2, дм2, м2 өлшем бірліктерін салыстыру және

амалдар орындау

3.5.1.4 Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген

есептерді талдау және шығару

Бағалау критерийі
Білім алушы

• Тиімді есептеу үшін көбейтудің қасиеттерін

қолданады

• Атаулы сандармен амалдар орындайды

• Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген

есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының
Қолдану

деңгейі

Орындау уақыты
20 минут

1-тапсырма

Тиімді тәсілмен орында.

3 ∙ 100 ∙ 2 =
(8 + 4) ∙ 5 =

2-тапсырма

Өрнектердің мәнін тап.

(34 дм2 + 56 дм2 ) : 3 =
(62 м2 - 53м2 ) ∙ 4 =

3-тапсырма
Есепті шығар.

Бір қорап қарындаштың бағасы 90 теңге. 360 теңгеге осындай неше қорап қарындаш сатып алуға болады?

7
ЖОБА

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Тиімді есептеу үшін
1
көбейтудің терімділік қасиетін қолданады;
1

көбейтудің қасиеттерін

өрнектің мәнін табады;
1

қолданады

көбейтудің үлестірімділік қасиетін
1

қолданады;

өрнектің мәнін табады;
1

Атаулы сандармен

қосындының мәнін есептейді;
1

амалдар орындайды
2

бөліндінің мәнін табады;
1

айырманың мәнін есептейді;
1

көбейтіндінің мәнін табады;
1

Шамалар арасындағы
3
есептің қысқаша шартын құрастырады;
1

тәуелділікке берілген

есептің шарты бойынша санды өрнек
1

есептерді шығарады

құрастырады;

санды өрнектің мәнін табады.
1

Жалпы балл

11

8
ЖОБА

Көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні: ______________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Тиімді есептеу үшін

Есептеу барысында көбейтудің
Есептеу барысында көбейтудің
Есептеу барысында

көбейтудің
1
қасиеттерін қолдануда қиналады.
терімділік үлестірімділік
көбейтудің қасиеттерін

қасиеттерін

қасиеттерін қолдануда қателіктер
дұрыс қолданады.

қолданады

жібереді.

Атаулы сандармен

Аудан өлшем бірліктерімен
Аудан өлшем бірліктерімен
Аудан өлшем бірліктерімен

амалдар орындайды
2
амалдар орындауда қиналады.
амалдар орындауда қателіктер
амалдар орындайды.

жібереді.

Шамалар арасындағы

Шамалар арасындағы
Есептің қысқаша шартын
Шамалар арасындағы

тәуелділікке берілген
3
тәуелділікке берілген есептерді
құрудаесептің шартына сәйкес
тәуелділікке берілген

есептерді талдайды

шығаруда қиналады.
санды өрнек құрастыруда өрнектің
есептерді дұрыс

және шығарады

мәнін есептеуде қателіктер
шығарады.

жібереді.

9
ЖОБА
Кестелік көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше 2.1 Санды және әріпті өрнектер
5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты 3.2.1.6 Төрт амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде
амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін
табу
3.5.1.2 Есептерді шығаруда бір заттың массасы, саны,
жалпы масса бір затқа жіберілген шығын,

заттардың саны, жалпы шығын ұзындығы, ені,
ауданы ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану

Бағалау критерийі Білім алушы

• Төрт амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің
мәнін табады

• Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді
шығарады

Ойлау дағдыларының Білу және түсіну
деңгейі Қолдану

Орындау уақыты 15 минут

1-тапсырма
Амалдардың орындалу ретін көрсет. Өрнектің мәнін тап.

56 – 12 : 3 ∙ 6 +15 =

2-тапсырма
Кестені толтыр және есепті шығар.

Алма салынған бір жәшіктің массасы - 8 кг. Дүкенге осындай 9 жәшік алма әкелінді. Дүкенге барлығы неше килограмм алма әкелінді?

1 жәшіктің массасы
жәшіктердің саны
жалпы массасы

10
ЖОБА

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Төрт амалды

жақшасыз өрнектегі амалдардың орындалу
1

жақшалы және

ретін анықтайды;

жақшасыз
1

бөліндінің мәнін есептеп табады;
1

өрнектердің мәнін

көбейтіндінің мәнін есептейді;
1

табады

айырманың мәнін есептеп шығарады;
1

қосындының мәнін табады;
1

Шамалар арасындағы

кестеге сандық мәліметтерді жазады;
1

тәуелділікке берілген
2

есептің шартына сәйкес санды өрнек
1

есептерді шығарады

құрастырады;

өрнектің мәнін табады.
1

Жалпы балл

8

11
ЖОБА

Кестелік көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні:______________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Төрт амалды жақшалы

Төрт амалды жақшасыз
Төрт амалды жақшасыз
Төрт амалды жақшасыз

және жақшасыз

өрнектердің мәнін табуда
өрнектердегі амалдардың
өрнектердің мәнін дұрыс

өрнектердің мәнін
1
қиналады.
орындалу ретін анықтауда
есептеп шығарады.

табады

өрнектердің мәнін табуда

қателеседі.

Шамалар арасындағы

Шамалар арасындағы
Есептің шешу жолын анықтап,
Шамалар арасындағы

тәуелділікке берілген
2
тәуелділікке берілген
шартына сәйкес өрнек
тәуелділікке берілген

есептерді шығарады

есептерді шығаруда қиналады.
құрастыруда өрнектің мәнін
есептерді дұрыс шығарады.

табуда қателіктер жібереді.

12
ЖОБА

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 3-сыныпта Математика пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Математика пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), (1- 4-сыныптар)

3. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

3.1 Ұзақтығы – 40 минут
Балл саны – 16 балл

3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерденсұрақтардан тұруы мүмкін.

Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 6 тапсырмадан тұрады.

13
ЖОБА


Бөлім
Бөлімше
Оқу мақсаты
Тапсырманың
Тапсырма
Жалпы

сипаттамасы
саны
балл

1000
1.1 Натурал
3.1.1.2 Үш таңбалы сандарды оқу, жазу
Білім алушы ашық түрдегі
1
2

көлеміндегі
сандар және 0
және салыстыру
қысқа жауапты қажет ететін

сандар. Қосу
саны.

тапсырманы орындайды

1
және азайту
Бөлшектер

1.2 Сандармен
3.1.2.5 Үш таңбалы сандарды
Білім алушы ашық түрдегі
1
2

амалдар орындау
мыңдықтарды санның ондық құрамы
қысқа жауапты қажет ететін

негізінде ауызша қосу және азайтуды
тапсырманы орындайды

орындау

Көбейту және
1.3 Шамалар және
3.1.3.3 см2, дм2, м2 өлшем бірліктерін
Білім алушы ашық түрдегі

бөлу
өлшем бірліктері
салыстыру және амалдар орындау
қысқа жауапты
1
3

2

қажет ететін

4.1 Жиындар
3.5.2.2 Екі жиынның қиылысуы , екі

тапсырмаларды орындайды

және олармен
жиынның бірігуі , бос жиын

1
2

орындалатын
таңбаларын қолдану

амалдар

Кестелік
2.1 Санды және
3.2.1.6 Төрт амалды жақшалы және
Білім алушы ашық түрдегі

көбейту және
әріпті өрнектер
жақшасыз өрнектерде амалдардың
қысқа жауапты қажет ететін

бөлу

орындалу тәртібін анықтау, олардың
тапсырманы орындайды
1
4

3

мәнін табу

5.1 Есептер және
3.5.1.5 Жанама сұрақтары болатын
Білім алушы ашық түрдегі

математикалық
есептерді (бірнеше бірлік артықкем,
толық жауапты қажет
1
3

модель
бірнеше есе артық кем
ететін тапсырманы

қатынастарымен байланысты); тік
орындайды

төртбұрыштың (шаршының)

қабырғалары мен ауданын; еселік

салыстыруға берілген есептерді талдау

және шығару

Жалпы балл

6
16

14
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

Математика пәнінен 1-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

1. Сандарды цифрмен жаз. Оларды салыстыр.

Атауы
Сан
Сандарды салыстыру

Бес жүз бір

Жүз елу бес

[2]
2. Есепте.

468 - 153
156 + 817

[2]

3. Амалдарды орында. Өрнектердің мәндерін салыстыр.

14 дм2 + 38 дм2 = 62 дм2 – 17 дм2 =
[3]

4. A = {1, 2, 3, 4} және B = {3, 4, 5, 6, 7} жиындары берілген. А және В жиындарының бірігуі мен қиылысуын жаз.

A ∪ В = A ∩ В =

[2]

5. Амалдардың орындалу ретін көрсет. Өрнектің мәнін тап.

36 : (16-7) ∙ 8 =

[4]

6. Есепті шығар.

Киноға түсуге барлығы 8 бала шақырылды, бұл үлкендерге қарағанда 7 есе кем. Киноға неше үлкен адам түскен?

[3]
ЖОБА

Балл қою кестесіЖауап
Балл
Қосымша ақпарат

1
501, 155

1

501 155 немесе 155501
1

2
315

1

973

1

3
14
дм2
+ 38 дм2 =52 дм2
1

62
дм2
– 17 дм2
=45 дм2
1

52
дм2
45 дм2

немесе 45 дм2 52 дм2
1

4
A ∪ В = {1,2,3,4,5,6,7}
1

A ∩ В = {3,4}

1

1

5

16
- 7 = 9

1

36
: 9 = 4

1

4 ∙ 8 = 32

1

Балалар – 8 а.

7 есе кем
1
Білім алушылар есептің

6
Үлкендер -? а.

сызбасын сызуы да

мүмкін.

8 ∙ 7 =

1

= 56 (а) немесе (ү.)
1

Жалпы балл

16

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қаламқарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

16
ЖОБА

6. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

17
ЖОБА

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Үлес бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше 1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер
1.2 Сандармен амалдар орындау
5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты 3.1.1.6 Жай бөлшектерді оқу, жазу; бөлімдері бірдей жай
бөлшектерді көрнекілік қолдану арқылы
салыстыру
3.1.2.14 Санныңшаманың бөлігін табу және бөлігі
бойынша сандышаманы табу
3.5.1.3 Санның және шаманың үлесін табуға берілген
есептерді талдау және шығару; кері есеп құрастыру
және шығару

Бағалау критерийі Білім алушы

Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді жазады және салыстырады

Санның үлесін және үлесі бойынша санды анықтайды

Санныңшаманың үлесін табуға берілген есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты 20 минут

1-тапсырма
Әр дөңгелектің қанша бөлігі боялған? Бөлшек түрінде жаз және салыстыр.

2-тапсырма
Есептеп тап.
24 санының 14 бөлігі: _________________

1 бөлігі 8 cм болатын шама: ____________

3

18
ЖОБА

3-тапсырма
Есепті шығар.
Кітаптың 60 беті бар. Оқушы оның 1 бөлігін оқып шықты. Оқушы кітаптың неше

3
бетін оқыды?

Бағалау критерийі

Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Бөлімдері бірдей жай

бірінші суретке сәйкес бөлшекті
1

бөлшектерді жазады және

жазады;

салыстырады

1

екінші суретке сәйкес бөлшекті
1

жазады;

бөлімдері бірдей бөлшектерді
1

салыстырады;

Санның үлесін және үлесі

санның үлесін анықтайды;
1

бойынша
санды
2

үлесі бойынша санды анықтайды;
1

анықтайды

Санныңшаманың
үлесін

есептің қысқаша шартын құрады;
1

табуға берілген есептерді

есептің шарты бойынша санды өрнек
1

шығарады

3
жазады;

өрнектің мәнін табады.
1

Жалпы балл

8

19
ЖОБА

Үлес бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні: ________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Бөлімдері бірдей жай

Бөлімдері бірдей жай
Бөлімдері бірдей жай
Бөлімдері бірдей жай

бөлшектерді жазады
1
бөлшектерді жазуда және
бөлшектерді жазуда
бөлшектерді жазады және

және салыстырады

салыстыруда қиналады.
салыстыруда қателеседі.
салыстырады.

Санның үлесін және

Санның үлесін және үлесі
Санның үлесін үлесі бойынша
Санның үлесін және үлесі

үлесі бойынша санды
2
бойынша санды анықтауда
санды анықтауда қателеседі.
бойынша санды дұрыс

анықтайды

қиналады.

анықтайды.

Санныңшаманың үлесін
3
Санның үлесін табуға
Есептің қысқаша шартын
Санның үлесін табуға

табуға берілген

берілген есептерді
құрудаесептің шартына сәйкес
берілген есептерді

есептерді шығарады

шығаруда қиналады.
өрнек жазуда өрнектің мәнін
шығарады.

есептеуде қателіктер жібереді.

20
ЖОБА
Аудан. Шамалар бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше 3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі
1.3 Шамалар және өлшем бірліктер

Оқу мақсаты 3.3.1.3 Тікбұрышты үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш
ауданы формуласын: S= (a.b):2, S=a2, S=a.b
шығарып алу және қолдану
3.1.3.4 Ұзындық (мм, см, дм, м, км)масса (г, кг, ц, т)
аудан (см2, дм2, м2бірліктерін олардың
арақатысына сүйеніп түрлендіру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын
қолданады

• Ұзындық, аудан, масса өлшем бірліктерін
түрлендіреді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Орындау уақыты 15 минут

1-тапсырма
Тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласын белгіле ( ) . Есепті шығар.

S=a2 S=(a·b):2 S=a·b

Ұзындығы 9 дм, ені 6 дм болатын тіктөртбұрыштың ауданын тап.

2-тапсырма
Өрнекте.

3км 50 м = ___________ м 5 кг 250 г = ___________ г

6дм2 3см2 = __________ см2 7 т = ___________ ц

21
ЖОБА

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Тіктөртбұрыштың

тіктөртбұрыштың ауданын табу
1

ауданын табу

формуласын анықтайды;

формуласын
1

фигураның ауданын табу өрнегін
1

қолданады

жазады;

фигураның ауданын есептеп
1

шығарады;

Ұзындық, аудан, масса

ұзындық өлшем бірлігін түрлендіреді;
1

өлшем бірліктерін

ауданның өлшем бірлігін түрлендіреді;
1

түрлендіреді
2

массаның өлшем бірлігін
1

түрлендіреді: кг-г;

массаның өлшем бірлігін
1

түрлендіреді: т-ц.

Жалпы балл

7

22
ЖОБА

Аудан. Шамалар бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика Білім алушының аты-жөні: ________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Тіктөртбұрыштың
1
Тіктөртбұрыштың ауданын
Тіктөртбұрыштың ауданын
Формуланы қолданып,

ауданын табу

формуланы қолданып табуда
табу формуласын анықтауда
тіктөртбұрыштың ауданын

формуласын қолданады

қиналады.
тіктөртбұрыштың ауданын
дұрыс есептеп шығарады.

есептеп табуда қателіктер

жібереді.

Ұзындық, аудан, масса
2
Ұзындық, аудан, масса өлшем
Ұзындық аудан масса өлшем
Ұзындық, аудан, масса

өлшем бірліктерін

бірліктерін түрлендіруде
бірліктерін түрлендіруде
өлшем бірліктерін дұрыс

түрлендіреді

қиналады.
қателіктер жібереді.
түрлендіреді.

23
ЖОБА
Ауызша көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше 1.3 Сандармен амалдар орындау

Оқу мақсаты 3.1.2.8 Үш таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту
алгоритмдерін қолдану
3.1.2.12 Нөлмен аяқталатын үш таңбалы санды бір
таңбалы санға ауызша көбейтубөлу тәсілін
қолдану

Бағалау критерийі Білім алушы

• Үш таңбалы сандарды қосу және азайту
алгоритмін қолданады

• Нөлмен аяқталатын үш таңбалы санды бір таңбалы
санға көбейтеді және бөледі

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Орындау уақыты 15 минут

1-тапсырма
Баған түрінде жазып, есепте.

929 - 114 532 + 326 570 - 347 396 + 147

2-тапсырма
Өрнектерді мәнімен сәйкестендір.

640 : 8
480

400 ∙ 2

4 ∙ 120

60
300 : 5

80

800

24
ЖОБА

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Үш таңбалы

разрядтан аттамай орындау арқылы үш

сандарды қосу және

таңбалы сандардың:

азайту алгоритмін
1
айырмасының мәнін табады;
1

қолданады

қосындысының мәнін табады;
1

разрядтан аттап орындау арқылы үш

таңбалы сандардың:

айырмасының мәнін табады;
1

қосындысының мәнін табады;
1

Нөлмен
аяқталатын

нөлмен аяқталатын үш таңбалы сан мен бір

үш
таңбалы
санды

таңбалы санның:

бір
таңбалы
санға

бөліндісінің мәнін табады;
1

ауызша
көбейтеді
2
көбейтіндісінің мәнін табады;
1

және бөледі

дөңгелек жүздіктер мен біртаңбалы санның:

көбейтіндісінің мәнін табады;
1

бөліндісінің мәнін табады.
1

Жалпы балл

8

25
ЖОБА

Ауызша көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні: ________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Үш таңбалы сандарды қосу

Үш таңбалы сандарды
Үш таңбалы сандарды
Үш таңбалы сандармен

және азайту алгоритмін
1
жазбаша қосуда және
разрядтан аттамай қосуда
жазбаша қосу және

қолданады

азайтуда қиналады.
немесе азайтуда разрядтан
азайтуды дұрыс

аттап қосуда немесе азайтуда
орындайды.

қателіктер жібереді.

Нөлмен аяқталатын үш

Нөлмен аяқталатын үш
Нөлмен аяқталатын үш таңбалы
Нөлмен аяқталатын үш

таңбалы санды бір таңбалы
2
таңбалы сандарды бір
сандарды бір таңбалы санға
таңбалы сандарды бір

санға ауызша көбейтеді және

таңбалы санға көбейтуде
көбейтуде бөлуде қателіктер
таңбалы санға дұрыс

бөледі

және бөлуде қиналады.
жібереді.
көбейтеді және бөледі.

26
ЖОБА

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

Спецификация 3-сыныпта Математика пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Математика пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), бастауыш сынып (1- 4-сыныптар)

3. 2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

3.1 Ұзақтығы – 40 минут
Балл саны – 16 балл

3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерденсұрақтардан тұруы мүмкін.

Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

27

Бөлім
Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың
Тапсырма
Жалпы

сипаттамасы
саны
балл

5.1 Есептер және
3.5.1.3 Санның және шаманың
Білім алушы ашық түрдегі

1
Үлес
математикалық
үлесін табуға берілген есептерді
толық жауапты қажет
1
3

модель
талдау және шығару; кері есеп
ететін тапсырманы

құрастыру және шығару

орындайды.

2
Аудан.
1.3 Шамалар
3.1.3.3

Шамалар
мәндерін:
Білім алушы ашық түрдегі
1
2

Шамалар.
және өлшем
ұзындық (мм,см, дм, м)масса ( г,
қысқа жауапты қажет ететін

бірліктер
кг, ц, т) көлем (л)аудан (см2, дм2,
тапсырманы орындайды.

м2) салыстыру және амалдар

орындау

5.1 Есептер және
3.5.1.2 Есептерді шығаруда
Білім алушы ашық түрдегі

математикалық
ұзындығы, ені, ауданы

қысқа жауапты қажет ететін

модель
ұғымдарының өзара тәуелділігін
тапсырманы орындайды.

пайдалану

1
3

3.5.1.5** Төртбұрыштың

(шаршының) қабырғалары мен

ауданын
табуға берілген есептерді

талдау және шығару

3
Ауызша
1.2 Сандармен
3.1.2.8

Үш
таңбалы

сандарды
Білім алушы ашық түрдегі
1
2

көбейту және
амалдар орындау
жазбаша
қосу
және

азайту
қысқа жауапты қажет ететін

бөлу

алгоритмдерін қолдану

тапсырманы орындайды

3.1.2.9
100
көлеміндегі

сандарды
Білім алушы ашық түрдегі
1
6

ауызша

көбейту
мен

бөлуді
толық жауапты қажет

орындауда
қосындыны
және
ететін тапсырманы

көбейтіндіні
бір
таңбалы санға
орындайды

бөлу,
қосындыны
санға
көбейту

ережесін қолдану

Жалпы
балл

5
16

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

Математика пәнінен 2-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

1. Есепті шығар.

Асханаға 54 кг көгөніс әкелінді. Оның 16 бөлігі түскі асқа жұмсалды. Түскі асқа неше килограмм көгөніс жұмсалды?

[3]

2.
Амалдарды орында.

208 см + 4 дм 7 см =

5м 3дм 8см – 6 дм 4 см =

3.

Кестені толтыр.

[2]

Тіктөртбұрыштың ұзындығы
8 см
8 дм
?

Тіктөртбұрыштың ені
9 см
?
6 м

Тіктөртбұрыштың ауданы
?
64 дм 2
42 м2

[3]

4. Баған түрінде жазып, есепте.

239 + 263 615 - 486

[2]

5. Тиімді тәсілмен орында.

(20 + 8) ∙ 3 =

( 60 + 24) : 6 =

( 40 ∙ 8) : 4 =

[6]
ЖОБА

Балл қою кестесіЖауап
Балл
Қосымша ақпарат

Әкелінді – 54 кг

1
Есептің
сызбасы
да

Жұмсалды -? ,
1

қабылданады.

1

6

54
: 6 =

1

9 (кг) 9

1

2
255см

1

474 см

1

72
см2

1

3
8 дм

1

7 м

1

4
502

1

129

1

20
∙ 3 + 8 ∙ 3 =

1

84

1

5
60
: 6 + 24 : 6 =

1

14

1

(40 : 4) ∙ 8 =

1
немесе 40 ∙ (8 : 4) = 80

80

1

Жалпы балл

16

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

30
ЖОБА

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қаламқарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

6. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

31
ЖОБА

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

Кестеден тыс көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау
2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу

Оқу мақсаты 3.1.2.6 Бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді орындау
3.1.2.7 Кестеден тыс мынадай жағдайларда: 17∙5 96:6 75:15
84:4 ауызша көбейту мен бөлуді орындау
3.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді,

құрылымы күрделі х (25:5)=60; (24 3):х=6;
х: (17 2)=2; k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шешу

Бағалау критерийі Білім алушы

• Сандарды бір таңбалы санға қалдықпен бөледі

• Кестеден тыс жағдайлардағы көбейту мен бөлуді
орындайды

• Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешеді

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Орындау уақыты 20 минут

1-тапсырма
Қалдықпен бөлуді орында.

59 : 7 = (қалд. )

2-тапсырма
Өрнектің мәнін тап.

14 ∙ 5 = 54 : 3=

3-тапсырма
Теңдеуді шеш.

17 ∙ 3 + у = 72

32
ЖОБА

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Сандарды бір таңбалы

толымсыз бөлінді анықтайды;
1

санға қалдықпен

қалдықты табады;
1

бөледі
1

Кестеден тыс

кестеден тыс көбейту жағдайындағы
1

жағдайларда ауызша
2
көбейтіндінің мәнін табады;

көбейту мен бөлуді

кестеден тыс бөлу жағдайындағы
1

орындайды

бөліндінің мәнін табады;

Көбейту мен бөлуге

көбейтіндінің мәнін анықтап, күрделі
1

берілген теңдеулерді

теңдеуді қарапайым теңдеуге

шешеді
3
түрлендіреді;

белгісіз қосылғышты табу өрнегін
1

жазады;

теңдеудің түбірін анықтайды;
1

теңдеуді тексеру өрнегін жазады.
1

Жалпы балл

8

33
ЖОБА

Кестеден тыс көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға

арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні: ________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Сандарды бір таңбалы
1
Сандарды бір таңбалы санға
Толымсыз бөліндіні
Бір таңбалы санға қалдықпен

санға қалдықпен бөледі

қалдықпен бөлуді орындауда
қалдықты анықтауда
бөлуді дұрыс орындайды.

қиналады.
қателіктер жібереді.

Кестеден тыс

Кестеден тыс жағдайлардағы
Кестеден тыс жағдайлардағы
Кестеден тыс жағдайлардағы

жағдайларда көбейту

көбейту мен бөлуді
көбейтуді бөлуді
көбейту мен бөлуді дұрыс

мен бөлуді орындайды
2
орындауда қиналады.
орындауда қателіктер
орындайды.

жібереді.

Көбейту мен бөлуге

Көбейту мен бөлуге
Құрылымы күрделі теңдеуді
Көбейту мен бөлуге

берілген теңдеулерді

берілген күрделі
қарапайым теңдеуге
берілген күрделі

шешеді
3
теңдеулерді шешуде
түрлендіруде белгісіз
теңдеулерді дұрыс

қиналады.
компонентті анықтауда
шығарады.

теңдеудің түбірін

табудатеңдеуді тексеру

өрнегін жазуда қателіктер

жібереді.

34
ЖОБА

Кеңістік фигуралар бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше 3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу

Оқу мақсаты 3.3.2.4 Солға және оңға бұрғанда, үстінен және жанынан
қарағанда кеңістіктік фигуралардың қалпындағы өзгерістерді түсіндіру

Бағалау критерийі Білім алушы

• Кеңістіктік фигуралардың әртүрлі қалпындағы
көрінісін анықтайды

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Орындау уақыты 10 минут

1-тапсырма
А1 фигурасына мұқият қара. Ұсынылған алты фигураның арасынан А1 фигурасын тауып, қорша. В1, С5, D7 фигураларымен де ұқсас әрекеттер жаса.

2-тапсырма
Дұрыс жауабын белгіле ( ).

Айбек өз үйінің алдынан қарағандағы көрісінің суретін салды.

Ал үйдің артқы жағында есік жоқ, бірақ 3 терезесі бар. Үйдің артқы жағынан қарағандағы көрінісін белгіле ( ).

35
ЖОБА

Қағазды төртке бүктеп, бір бұрышын қиып алды. Қағазды ойша ашып көр. Қандай сурет шығуы мүмкін? Дұрыс жауабын қоршап сыз.

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Кеңістіктік

ұсынылған алты фигураның арасынан:

фигуралардың
1
А1 фигурасын табады;
1

әртүрлі қалпындағы

В1 фигурасын табады;
1

көрінісін анықтайды

С5 фигурасын табады;
1

D7 фигурасын табады;
1

дененің артқы жағынан қарағандағы
1

2
бейнесін анықтайды;

жазбаның дұрыс жауабын анықтайды.
1

Жалпы балл

6

36
ЖОБА

Кеңістік фигуралар бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні: ________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Кеңістіктік

Кеңістіктік фигуралардың
Кеңістіктік фигуралардың
Кеңістіктік фигуралардың

фигуралардың әртүрлі
1
әртүрлі қалпындағы көрінісін
әртүрлі қалпындағы
әртүрлі қалпындағы

қалпындағы көрінісін

анықтауда қиналады.
көрінісін анықтауда
көрінісін дұрыс анықтайды.

қателіктер жібереді.

анықтайды

Дененің артқы жағынан
Дененің артқы жағынан
Дененің артқы жағынан

2
қарағандағы бейнесін
қарағандағы бейнесін
қарағандағы бейнесін және

анықтауда және суретке
суретке сәйкес жазбаны
суретке сәйкес жазбаны

сәйкес жазбаны табуда
анықтауда қателеседі.
дұрыс анықтайды.

қиналады.

37
ЖОБА
Жазбаша көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше 1.2 Сандармен амалдар орындау

Оқу мақсаты 3.1.2.10 Мынадай жағдайларда: 23•2, 123•2, 46:2, 246:2 екі
таңбалыүш таңбалы сандарды бір таңбалы санға
жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану
3.1.2.11 Мынадай жағдайларда: 28•3, 269•2, 84:3, 538:2
екіүш таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту
мен бөлу алгоритмдерін қолдану

Бағалау критерийі Білім алушы

• Екіүш таңбалы сандарды бір таңбалы санға разрядтан
аттамай көбейтеді және бөледі

• Екі үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға
разрядтан аттап көбейтеді және бөледі

Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі

Орындау уақыты 15 минут

1-тапсырма
Өрнектердің мәнін тап.

34 ∙ 2 = 69 : 3 =

231 ∙ 3 = 848 : 4=

2-тапсырма
Баған түрінде жаз және мәнін тап.

19 ∙ 4 81 : 3 274 ∙ 3 765 : 3

38
ЖОБА

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Екіүш таңбалы

разрядтан аттамай орындау арқылы екі таңбалы

сандарды бір таңбалы

сан мен бір таңбалы санның:
1

санға разрядтан

көбейтіндісінің мәнін табады;
1

аттамай көбейтеді

бөліндісінің мәнін табады;

және бөледі
1

разрядтан аттамай орындау арқылы үш таңбалы

сан мен бір таңбалы санның:
1

көбейтіндісінің мәнін табады;
1

бөліндісінің мәнін табады;

Екі үш таңбалы

разрядтан аттап көбейту алгоритмін қолданып,

сандарды бір таңбалы

екі таңбалы сан мен бір таңбалы санның:

санға разрядтан аттап

көбейтіндісінің мәнін табады;
1

көбейтеді және
2
бөліндісінің мәнін табады;
1

бөледі

разрядтан аттап көбейту алгоритмін қолданып,

үш таңбалы сан мен бір таңбалы санның:

көбейтіндісінің мәнін табады;
1

бөліндісінің мәнін табады;
1

Жалпы балл

8

39
ЖОБА

Жазбаша көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні: ________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Екіүш таңбалы

Екіүш таңбалы сандарды бір
Екі таңбалы үш таңбалы
Екіүш таңбалы сандарды бір

сандарды бір
1
таңбалы санға разрядтан
сандарды бір таңбалы санға
таңбалы санға разрядтан аттамай

таңбалы санға

аттамай көбейтуде және
разрядтан аттамай көбейтуде
көбейту мен бөлуді дұрыс

разрядтан аттамай

бөлуде қиналады.
бөлуде қателіктер жібереді.
орындайды.

көбейтеді және

бөледі

Екі үш таңбалы

Екіүш таңбалы сандарды бір
Екі таңбалыүш таңбалы
Екіүш таңбалы сандарды бір

сандарды бір

таңбалы санға разрядтан аттап
сандарды бір таңбалы санға
таңбалы санға разрядтан аттап

таңбалы санға
2
көбейтуде және бөлуде
разрядтан аттап көбейтуде
көбейту мен бөлуді дұрыс

разрядтан аттап

қиналады.
бөлуде қателіктер жібереді.
орындайды.

көбейтеді және

бөледі

40
ЖОБА

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

Спецификация 3-сыныпта Математика пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Математика пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), бастауыш сынып (1- 4-сыныптар)

3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

3.1 Ұзақтығы – 40 минут
Балл саны – 16 балл

3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерденсұрақтардан тұруы мүмкін.

Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

41
ЖОБА


Бөлім
Бөлімше
Оқу мақсаты

Тапсырманың
Тапсырма
Жалпы

сипаттамасы
саны
балл

Кестеден
1.2 Сандармен
3.1.2.6 Бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді
Білім алушы ашық түрдегі
1
4

тыс
амалдар
орындау

қысқа жауапты қажет

көбейту
орындау

ететін тапсырманы

және бөлу

орындайды.

2.2 Теңдік
3.2.2.2 Көбейту мен бөлуге берілген
Білім алушы ашық түрдегі
1
4

және теңсіздік.
қарапайым теңдеулерді, құрылымы күрделі
толық жауапты қажет

Теңдеу
х (25:5)=60; (24 3):х=6; х: (17 2)=2;
ететін тапсырманы

k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шешу.
орындайды.

1.2 Сандармен
3.1.2.3** Көбейтудің үлестірімділік, терімділік
Білім алушы ашық түрдегі
1
3

амалдар
қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін
қысқа жауапты қажет

орындау
қолдану

ететін тапсырманы

орындайды.

2
Кеңістік
3.2
3.3.2.4 Солға және оңға бұрғанда, үстінен және
Білім алушы жабық
1
1

фигуралар
Геометриялық
жанынан қарағанда кеңістіктік
фигуралардың
түрдегі қысқа жауапты

фигураларды
қалпындағы өзгерістерді түсіндіру.
қажет ететін тапсырманы

кескіндеу және

орындайды.

салу

3
Жазбаша
1.2 Сандармен
3.1.2.10 Мынадай жағдайларда: 23•2, 123•2,
Білім алушы ашық түрдегі
1
4

көбейту
амалдар
46:2, 246:2 екі таңбалыүш таңбалы сандарды
қысқа жауапты қажет

және бөлу
орындау
бір таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу
ететін тапсырманы

алгоритмдерін
қолдану.
орындайды.

3.1.2.11 Мынадай жағдайларда: 28•3, 269•2,

84:3, 538:2 екіүш таңбалы сандарды бір

таңбалы санға көбейту мен бөлу алгоритмдерін

қолдану.

Жалпы балл

5
16

42
4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

Математика пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

1. Қалдықпен бөлуді орында және тексер.

45 : 6 = 60 : 7 =

___________________________ ______________________________

[4]

2. Теңдеуді шеш. (27 • 3) : х = 9
[4]

3. Өрнектің мәнін тап. (6+7) • 5 =

12 • 5 – 9 • 5 =

2 • (4 • 7) =

[3]

4. Баған түрінде жазып, есепте.

369 : 3 67 • 6 264 • 3 685 : 5

[4]

5. А фигурасын ойша бұрып көр. B, C, D фигураларының арасынан А фигурасына сәйкесін анықта және белгіле ( ) .

[1]
ЖОБА

Балл қою кестесіЖауап
Балл
Қосымша ақпарат

7
(қалд.3)
1

1
7
• 6 + 3 = 45
1

8
(қалд.4)
1

7
• 8 + 4 = 60
1

81 : х = 9
1

2
х = 81: 9
1

х = 9
1

(27 • 3) : 9 = 9
1

9
= 9

65
1

3
15
1

56
1

123
1

4
402
1

792
1

137
1

5
С

1

Жалпы балл
16

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.

Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қаламқарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

44
ЖОБА

6. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

45
ЖОБА

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР Жазбаша көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.2 Сандармен амалдар орындау
2.1 Санды және әріпті өрнектер

Оқу мақсаты

3.1.2.13Бөліндінің бір разрядында нөл болатын кезде үш
таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу алгоритмін
және кері амал алгоритмін қолдану
3.2.1.5 Үш амалдан артық әріпті, санды өрнектерді
салыстыру

Бағалау критерийі

Білім алушы

• Бөлінді мәнінің бір разрядында нөл шығатын жағдайлардағы жазбаша бөлуді орындайды және тексереді

• Үш және одан да артық амалдан тұратын санды
өрнектерді салыстырадыОйлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану

Орындау уақыты

15 минут

1-тапсырма
Есепте және тексер.

918 : 3

940 : 2

2-тапсырма
Өрнектердің мәнін тап және салыстыр.

6 ∙ (50 – 40) : 3 =

(6 ∙ 50 – 6 ∙ 40) : 4 =

46
ЖОБА

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Бөлінді мәнінің бір

бөлінді мәнінің ондықтар разрядында нөл
1

разрядында нөл

шығатын жағдайдағы өрнектің мәнін табады;

шығатын
1

көбейту амалы арқылы тексереді;
1

жағдайлардағы

бөлінді мәнінің бірліктер разрядында нөл
1

жазбаша бөлуді

шығатын жағдайдағы өрнектің мәнін табады;

орындайды және

көбейту амалы арқылы тексереді;
1

тексереді

Үш және одан да

бірінші өрнектің мәнін табады;
1

артық амалдан
2

екінші өрнектің мәнін табады;
1

тұратын санды

өрнектердің мәнін салыстырады.
1

өрнектерді

салыстырады

Жалпы балл

7

47
ЖОБА

Жазбаша көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған

рубрика

Білім алушының аты-жөні: ________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Бөлінді мәнінің бір
1
Бөлінді мәнінің бір
Бөлінді мәнінің бір
Бөлінді мәнінің бір

разрядында нөл

разрядында нөл шығатын
разрядында нөл шығатын
разрядында нөл шығатын

шығатын

жағдайлардағы үш таңбалы
жағдайлардағы үш таңбалы
жағдайлардағы үш таңбалы

жағдайлардағы жазбаша

санды бір таңбалы санға
санды бір таңбалы санға
санды бір таңбалы санға

бөлуді орындайды және

жазбаша бөлуде қиналады.
жазбаша бөлуде бөлуді
жазбаша бөлуді дұрыс

тексереді

көбейту арқылы тексеруде
орындайды және тексереді.

қателіктер жібереді.

Үш және одан да артық
2
Үштен артық амалмен
Арифметикалық амалдарды
Үштен артық амалмен

амалдан тұратын санды

берілген санды өрнектердің
орындауда санды өрнектерді
берілген санды өрнектердің

өрнектерді

мәнін табуда және
салыстыруда қателіктер
мәнін табады және

салыстырады

салыстыруда қиналады.
жібереді.
салыстырады.

48
ЖОБА
Есепті шешу жолдары бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

5.1 Есептер және математикалық модель

Оқу мақсаты

3.5.1.8 Барлық арифметикалық амалдарға берілген жай
есептердің шешуін айнымалысы бар өрнектер мен
теңдеулер түрінде; құрама есептердің шешуін санды

өрнектер және жекелеген амалдар түрінде модельдеу
3.5.1.7 Үш амалмен шығарылатын есептерді (шамалар
арасындағы тәуелділікке берілген жай есептердің
түрлі комбинациялары) модельдеу және шығару

Бағалау критерийі

Білім алушы

• Қарапайым есептердің шешуін айнымалысы бар өрнек
түрінде жазады

• Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген үш
амалды есептерді шығарады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары

Орындау уақыты

20 минут

1-тапсырма
Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз.

Жанат әрқайсысы а тг тұратын 4 қарындаш сатып алды. Ол барлығы неше теңге төледі?

48 кг жемісті х жәшіктерге тең бөліп салды. Әр жәшікке неше килограмм жеміс салынды?

2-тапсырма
Есепті шығар.

Марал әрқайсысы 9 теңге тұратын 4 қарындаш және 8 теңгеден 3 сызғыш сатып алды. Ол сатып алған заттарына барлығы неше теңге төледі?

49
ЖОБА

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Қарапайым

есептің шарты бойынша айнымалысы бар
1

есептердің
шешуін
1
көбейтінді құрастырады;

айнымалысы
бар

есептің шарты бойынша айнымалысы
1

өрнек түрінде жазады

бар бөлінді құрастырады;

Шамалар арасындағы

есептің қысқаша шартын
1

тәуелділікке
берілген

жазадысызбасын сызады;

үш амалды есептерді

амал таңбасын таңдай отырып, бірінші
1

шығарады

2
өрнекті жазады;

бірінші өрнектің мәнін есептейді;
1

амал таңбасын таңдай отырып, екінші
1

өрнекті жазады;

екінші өрнектің мәнін есептейді;
1

амал таңбасын таңдай отырып, үшінші
1

өрнекті жазады;

үшінші өрнектің мәнін табады.
1

Жалпы балл

9

50
ЖОБА

Есепті шешу жолдары бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының тегі, аты-жөні: ________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Қарапайым есептердің
1
Есептің шарты бойынша
Есептің шарты бойынша
Есептің шарты бойынша

шешуін айнымалысы бар

айнымалысы бар өрнектер
айнымалысы бар көбейтінді
айнымалысы бар өрнектер

өрнек түрінде жазады

құрастыруда қиналады.
бөлінді құрастыруда қателіктер
құрастырады.

жібереді.

Шамалар
арасындағы

Шамалар арасындағы
Есептің қысқаша шартын
Шамалар арасындағы

тәуелділікке берілген үш

тәуелділікке берілген үш
жазуда амалдар таңбасын
тәуелділікке берілген үш

амалды
есептерді
2
амалды есептерді шығаруда
анықтап, санды өрнектер
амалды есептерді дұрыс

шығарады

қиналады.
құрастырудаөрнектердің мәнін
шығарады.

есептеуде қателіктер жіберелі.

51
ЖОБА

Уақыт бөлімі бойынша жиынтық бағалау

Бөлімше

1.3 Шамалар және өлшем бірліктері

Оқу мақсаты

3.1.3.3** Шамалар мәндерін уақыт (сек, мин, сағ, тәул,

жыл, ғасыр)
өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар

орындау

3.1.3.4 ** Уақыт (сек,мин, сағ, тәул. ғасыр) бірліктерін

олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру

Бағалау критерийі

Білім алушы

• Уақыт өлшем бірліктерін салыстырады

• Уақыт өлшем бірліктерін түрлендіреді

• Уақыт өлшем бірліктерімен амалдар орындайды

Ойлау дағдыларының

Қолдану

деңгейі

Орындау уақыты

15 минут

1-тапсырма

Салыстыр.

4 сағ 20мин

240 мин
100 сек

2 мин
.

1 тәул. 10 сағ

38 сағ
400 жыл

5 ғасыр

2-тапсырма

Өрнекте.

2 cағ 2 мин = ... .
мин

2 тәул. 5сағ
= ...
сағ

480 сек. =
...
мин

3-тапсырма
Есепте.

2 мин 3сек + 33 сек = 2 тәул. – 12 сағ= 3 ғасыр – 150 жыл=

52
ЖОБА

Бағалау критерийі
Тапсырма
Дескриптор
БаллБілім алушы

Уақыт өлшем

арақатысына сүйеніп, уақыт өлшем

бірліктерін

бірліктерін салыстырады:

салыстырады
1
сағат және минут;
1

тәулік және сағат;
1

минут және секунд;
1

жыл және ғасыр;
1

Уақыт өлшем

сағатты минутпен өрнектейді;
1

бірліктерін

тәулікті сағатпен өрнектейді;
1

түрлендіреді
2

секундты минутпен өрнектейді;
1

Уақыт өлшем

шамалардың қосындысын есептейді:

бірліктерімен

минут пен секунд
1

амалдар орындайды
3

шамалардың айырмасын табады:

тәулік пен сағат
1

шамалардың айырмасын табады:

ғасыр мен жыл.
1

Жалпы балл

10

53
ЖОБА

Уақыт бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

Білім алушының аты-жөні: ________________________________________

Бағалау критерийі
Тапсырма

Оқу жетістіктерінің деңгейіТөмен
Орта
Жоғары

Уақыт өлшем

Уақыт өлшем бірліктерін
Уақыт өлшем бірліктерін
Уақыт өлшем бірліктерін

бірліктерін
1
салыстыруда қиналады.
салыстыруда қателеседі: сағат
дұрыс салыстырады.

салыстырады

пен минут тәулік пен сағат

минут пен секунд ғасыр мен жыл

Уақыт өлшем
2
Уақыт бірліктерін олардың
Уақыт бірліктерін олардың
Уақыт бірліктерін олардың

бірліктерін

арақатысына сүйеніп
арақатысы негізінде түрлендіруде
арақатысына сүйеніп

түрлендіреді

түрлендіруде қиналады.
қателеседі: сағатты минутпен
түрлендіреді. .

тәулікті сағатпен секундты

минутпен.

Уақыт өлшем
3
Уақыт шамаларымен
Уақыт шамаларымен
Уақыт шамаларымен

бірліктерімен

арифметикалық амалдар
арифметикалық амалдар
арифметикалық амалдар

амалдар орындайды

орындауда қиналады.
орындауда қателеседі:сағмин,
орындайды.

тәул.сағ, секмин, жылғасыр.

54
ЖОБА

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

Спецификация 3-сыныпта Математика пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.

2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Математика пәні бойынша (білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасы), бастауыш сынып (1- 4-сыныптар)

3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

3.1 Ұзақтығы – 40 минут
Балл саны – 16 балл

3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда білім алушылардың білім, білік, дағдыларын өлшеу құралы ретінде қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сандық мән, сөздер немесе қысқа шешімі түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда максималды балл жинау үшін білім алушы тапсырманың толық шешімін және шешімін табудың қадамдарын көрсетуі қажет.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерденсұрақтардан тұруы мүмкін.

Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін 5 тапсырмадан тұрады.

55
ЖОБА


Бөлім
Бөлімше

Оқу мақсаты

Тапсырманың
Тапсырма
Жалпы

сипаттамасы
саны
балл

1
Жазбаша
1.2 Сандармен
3.1.2.13 Бөліндінің бір разрядында нөл
Білім алушы ашық

көбейту
амалдар
болатын кезде үш таңбалы санды бір
түрдегі қысқа жауапты
1
2

және бөлу.
орындау
таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері
қажет ететін тапсырманы

амал алгоритмін қолдану.

орындайды.

2
Есепті шешу
5.1 Есептер
3.5.1.5**
Жанама
сұрақтары
болатын
Білім алушы ашық түрдегі
1
5

жолдары
және
есептерді (бірнеше
бірлік артық кем
толық жауапты қажет

математикалық
бірнеше
есе
есе
артық
кем
ететін тапсырманы

модель
қатынастарымен
байланысты);
тік
орындайды.

төртбұрыштың (шаршының) қабырғалары

мен ауданын; табуға берілген есептерді

талдау және шығару

3.5.1.2 Есептерді шығаруда бір заттың
Білім алушы ашық түрдегі
1
2

массасы, саны, жалпы массасы бір затқа
толық жауапты қажет

жұмсалғаны, заттың саны, жалпы

ететін тапсырманы

жұмсалғаны ұзындық, ені, аудан шамалары
орындайды.

арасындағы тәуелділікті пайдалану

3
Уақыт.
1.3 Шамалар
3.1.3.4 Уақыт (сек,мин, сағ, тәул. ғасыр)
Білім алушы ашық түрдегі
1
4

және өлшем
бірліктері
олардың
арақатысына
сүйеніп
қысқа жауапты қажет

бірліктері
түрлендіру

ететін тапсырманы

орындайды.

3.1.3.3** Шамалар мәндерін: уақыт (сек,
Білім алушы ашық түрдегі

мин, сағ, тәул, жыл, ғасыр) өлшем
қысқа жауапты қажет

бірліктерін
салыстыру
және
амалдар
ететін тапсырманы
1
3

орындау.

орындайды.

Жалпы балл

5
16

56

ЖОБА

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі

Математика пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары

1. Баған түрінде жазып, есепте.

742 : 7 520 : 4

[2]

2. Есепті шығар.

Бидонға 12 литр сүт сыяды, бұл банкаға қарағанда 4 есе артық. Бидон мен банкаға барлығы неше литр сүт сыяды?

[5]

3. Есепті шығар.

Тіктөртбұрыштың ауданы 72 см2, ал ені 6 см. Тіктөртбұрыштың қабырғасының ұзындығын тап.

[2]

4. Өрнекте.

Сағатпен: 120 мин = ...

4 тәул. = ...

сағ.

сағ.

Минутпен: 3 сағ 12 мин = ... мин

Жылмен: 4 ғасыр 10жыл = ... жыл

[4]

5. Амалдарды орында. 11 сағ 35 мин + 2 сағ 55 мин = 55 мин 20 сек – 4 мин 35 сек = 14 сағ • 4 =

[3]

57
ЖОБА

Балл қою кестесіЖауап
Балл
Қосымша ақпарат

1
106

1

130

1

Бидон – 12 л.
4 есе артық
1
Есептің сызбасы да

Банка - ? л.
? л

қабылданады.

2

12
: 4 =

1
Есептің шешуін бір

өрнекпен жазып, дұрыс

3 (л) – банкаға

1

шығарған жағдайда 4 балл

12
+ 3 =

1

қойылады.

15(л) – барлығы
1

12 : 4 + 12 = 15 (л)

3
72
: 6 =

1

12
(см)

1

2 сағ

1

4
96
сағ

1

192 мин

1

410 жыл

1

14
сағ 30 мин

1

5
50
мин 45 сек

1

56
сағ

1
2 тәул. 8 сағ жауабы да

қабылданады.

Жалпы балл

16

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

58
ЖОБА

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қаламқарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.

6. Модерация және балл қою

Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

59Ұқсас жұмыстар

Метрологиядагы физикалық шамалардың өлшем бірліктері
Физикалық шамалар, олардың бірліктері және шкалалары жайлы ақпарат
Метрологияның негізгі ұғымдары
Физикалық шамалар, олардың бірліктері және шкалалары туралы
Физикалық шамалардың бірліктер жүйелері
Физикалық шама
Физикалық шама бірліктері жүйесі
Өлшем бірліктерінің теориясы
Жүйеден тыс өлшем бірліктер
Физикалық шама бірліктер жүйесі
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Қабатты гидравликалық жару және ұңғылардың түптік аймаққа әсер ету
ПАСКАЛЬ - Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару