Үйкеліс күші

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
7-сынып (Барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі
Тақырыптар Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны
Оқу мақсаттары

Сағат саны
1-тоқсан

Физика – табиғат туралы ғылым
(2 сағ)
Физика – табиғат туралы ғылым
7.1.1.1 – Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру
1

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері
7.1.1.2 – табиғатты зерттеудің ғылыми әдістерін ажырату
1
Физикалық шамалар мен өлшеулер
(4 сағ)
Халықаралық бірліктер жүйесі (SI)
7.1.2.1 – физикалық шамаларды олардың SI- жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіру
1

Скаляр және векторлық физикалық шамалар
7.1.2.2 – скаляр және векторлық физикалық шамалар ажырату және мысалдар келтіру
1

Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі.
Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу .

№1 зертханалық жұмыс. Кішкентай денелердің өлшемін анықтау

№2-зертханалық жұмыс. Физикалық шамаларды өлшеу
7.1.2.3 – үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану: микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) және мега (M);
7.1.3.1 – дененің ұзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу, өлшеу нәтижелерін аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып жазу;
7.1.3.2 – кішкентай денелердің өлшемін қатарлау әдісі арқылы анықтау;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау
2
Механикалық қозғалыс
(9 сағ)
Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы
Санақ жүйесі
7.2.1.1 – келесі терминдердің физикалық мағынасын түсіндіру – материялық нүкте, санақ жүйесі, қозғалыстың салыстырма-лылығы, траектория, жол, орын ауыстыру
2

Қозғалыстың салыстырмалылығы
7.2.1.2 – механикалық қозғалыстың салыстырмалылығына мысалдар келтіру
1

Түзусызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар
7.2.1.3 – түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс пен бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу
1

Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу
7.2.1.4 – қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу
1

Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері
7.2.1.5 – s -тің t-ға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу;

2

7.2.1.6 – дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен келесі жағдайларды анықтау:
(1) дененің тыныштық күйін,
(2) тұрақты жылдамдықпен қозғалысын;
7.2.1.7 – бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау
2
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
1
2-тоқсан

Тығыздық
(6 сағ)
Масса және денелердің массасын өлшеу
7.2.2.11 – электронды, серіппелі, иінді таразылардың көмегімен дененің массасын өлшеу
1

Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу
7.2.2.12 – әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану
2

Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі.

№3 зертханалық жұмыс. Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау
7.2.2.13 – тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру;
7.2.2.14 – сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын тәжірибе арқылы анықтау;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау
1

Тығыздықты есептеу
7.2.2.15 – тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану
2
Денелердің өзара әрекеттесуі
(9 сағ)
Инерция құбылысы
7.2.2.1 – инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру
1

Күш
7.2.2.2 – күнделікті өмірден күштердің әрекет етуіне мысалдар келтіру
1

Тартылыс құбылысы және ауырлық күші. Салмақ
7.2.2.10 – масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату
2

№4 зертханалық жұмыс. Серпімді деформацияларды зерделеу
7.2.2.4 – серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау
1

Деформация
7.2.2.3 – пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру
1

Серпімділік күші, Гук заңы
7.2.2.5 – Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу
1

Үйкеліс күші.
Үйкеліс әрекетін техникада ескеру

№5 зертханалық жұмыс. Сырғанау үйкеліс күшін зерттеу

7.2.2.6 – тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау;
7.2.2.7 – үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру
1

Бір түзу бойымен денеге әрекет еткен күштерді қосу
7.2.2.8 – күштерді берілген масштабта графикалық түрде көрсету;
7.2.2.9 – денеге әсер ететін және бір түзудің бойымен бағытталған күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау
1
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
1
3-тоқсан

Қысым
(17 сағ)

Газдардың сұйықтар және қатты денелердің молекулалық құрылымы
7.3.1.1 – заттардың молекулалық құрылысы негізінде, газдардың сұйықтар мен қатты денелердің құрылымын сипаттау
2

Қатты денелердегі қысым
7.3.1.2 – қысымның физикалық мағына-сын түсіндіру және өзгерту әдістерін сипаттау;
7.3.1.3 – есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану
2

Сұйықтар мен газдардағы қысым, Паскаль заңы
7.3.1.4 – газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру;
7.3.1.5 – сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану
2

Қатынас ыдыстар
7.3.1.6 – қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру
1

Гидравликалық машиналар
7.3.1.7 – гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттау;
7.3.1.8 – гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу
1

Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу
7.3.1.9 – атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну
2

Манометрлер. Сорғылар
7.3.1.10 – манометр мен сорғылардың жұмыс істеу принципін сипаттау
1

№ 6 зертханалық жұмыс. Архимед заңын зерделеу
7.3.1.11 – кері итеруші күшті анықтау және оның сұйыққа батырылған дененің көлеміне тәуелділігін зерттеу;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау
2

Кері итеруші күш
7.3.1.12 – сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсіндіру;
7.3.1.13 – есептер шығаруда Архимед заңын қолдану
2

№ 7 зертханалық жұмыс. Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау
7.3.1.14 – дененің сұйықта жүзу шарттарын зерттеу;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау
2
Жұмыс және қуат
(2 сағ)
Механикалық жұмыс
Қуат
7.2.3.1 – механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;
7.2.3.7 – қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;
7.2.3.8 – механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану
2
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
1
4-тоқсан

Энергия
(4 сағ)
Кинетикалық энергия.
Потенциалдық энергия
7.2.3.2 – механикалық энергияның екі түрін ажырату;
7.2.3.3 – кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану;
7.2.3.4 – жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдану
2

Энергияның сақталуы және айналуы
7.2.3.5 – энергияның түрленуіне мысалдар келтіру;
7.2.3.6 – механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану
2
Күш моменті
(7 сағ)
Жай механизмдер
7.2.4.1 – Механиканың алтын ережесін тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру;
7.2.4.2 – күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру
1

Дененің массалық центрі

№8 зертханалық жұмыс.
Жазық фигураның массалар центрін анықтау

7.2.4.3 – жазық фигураның массалық центрін тәжірибеде анықтау
1

№9 зертханалық жұмыс. Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау
7.2.4.5 – тәжірибеде иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау
1

Иіндіктің тепе-теңдік шарты
7.2.4.4 – тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану
2

Пайдалы әрекет коэффициенті.

№10 зертханалық жұмыс. Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау
7.2.4.6 – көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау;
7.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау
2
Жер және Ғарыш
(4 сағ)
Аспан денелері туралы ғылым
7.7.1.1 – геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерді салыстыру
2

Күн жүйесі
7.7.1.2 – Күн жүйесінің нысандарын жүйелеу
1

Күнтізбе негіздері (тәулік, ай, жыл)
7.7.1.3 – жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру
1
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау
1Ұқсас жұмыстар

Үйкеліс
Қозғалысқа кедергі келтіруші үйкеліс күштері
Динамика
Сұйықтың динамикалық түтқырлығы
Қозғалыстарды зерттейтiн механиканың бөлiмi – динамика
Дөңгелеу үйкеліс күші
Ауырлық күші денелердің гравитациялық әсерлесуінен тұған күш
Сұйықтар мен газдардың негізгі қасиеттері
Физика. Механика
Бұрандалы қосылыстардың бөлшектері
Электр тогы. Ток күші.
Тізбектегі ток күші неге тең
Тәуелсіздік - ұлттық тіліміздің, дәстүрдің, салт - сананың мызғымас күші, алтын діңгегі деп білемін
Қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіп: - Ей, күшік, мен сені жеймін
Менің байлығым екі балам мен жан жарым және денсаулығым мен қара күшім
Ондай күшікті қайдан табам
1945 жылы 4 ақпанда Чумаев барлаушылар тобымен Одер (Одра) өзенінің батыс жағалауына өтіп, жаудың техникасы мен адам күшін анықтауға тапсырма алды
Зарядтары және екі нүктелік зарядтың өзара әсерлесу күші
Қандай қозғалыста электровоздың тарту күші үйкеліс күшіне тең
Ілгерлемелі қозғалыс жасайтын дененің инерция күші неге тең