Экономикалық география

Үлгі

География пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар
8 сынып
аптасына 2 сағат, жылдық 68 сағат
Тақырыптар
Оқу мақсаттары
Сағат саны
1-тоқсан

Бөлім 1. Географиялық зерттеу әдістері
1.1 Зерттеу және зерттеушілер

География ғылымының салалары
8.1.1.1- география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді
1

8.1.1.2 -география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды
1

Географиялық зерттеу әдістерінің түрлері
8.1.1.3 - далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады
1

Географиялық деректерді өңдеу және талдау
8.1.1.4 - сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды
1

Географиялық модельдер
8.1.1.5- географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді
1

Зерттеу нәтижелерінің ұсыну формалары
8.1.1.6- зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады

Бөлім 2 Картография және географиялық деректер базасы
2.1 Географиялық карталар

Тақырыптық карталар және оларды қосымша сипаттайтын элементтер
8.2.1.1- тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте
1

Тақырыптық карталарды оқу
8.2.1.2- географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды
1

8.2.1.3- географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді

2.2 Географиялық деректер базасы

Географиялық деректер базасын құрастыруда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі
8.2.2.1- ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады
1
Бөлім 3. Физикалық география 3.1 Литосфера

Жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтары
8.3.1.1- жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтарын зерттейді
1

Жер бедерінің жіктелуі
8.3.1.2- жер бедері түрлерін жіктейді
1

8.3.1.3- жер бедері түрлерін жоспар бойынша сипаттайды

Материктер мен мұхиттардың ірі орографиялық объектілері
8.3.1.4 -материктер мен мұхиттарда орналасқан ұқсас орографиялық бірліктерді салыстырады
1

Тау жыныстары мен минералдардың жіктелуі.
8.3.1.5- тау жыныстары мен минералдарды түрлі белгілері бойынша жіктейді
1

Тау жыныстары мен минералдардың қалыптасу заңдылықтарына байланысты пайдалы қазбалардың таралуы
8.3.1.6 -тау жыныстары мен минералдардың қалыптасу заңдылықтарына байланысты пайдалы қазбалардың таралуына талдау жасайды

Тау жыныстары мен минералдардың қасиеттері
8.3.1.7 -тау жыныстары мен минералдардың қасиеттерін анықтайды
1

Тау жыныстарының жасын анықтау
8.3.1.8- тау жыныстарының жасын анықтау әдістерін түсіндіреді

Геологиялық жыл санау мен геохронологиялық кесте
8.3.1.9 -геологиялық жылсанау мен геохронологиялық кестені талдап, жер қыртысының және тіршіліктің дамуындағы ірі кезеңдері мен геологиялық оқиғаларды ажырата алады
1

Жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері
8.3.1.10 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді

Бөлім 3. Физикалық география 3.2 Атмосфера

Климат түзуші факторлар
8.3.2.1 -климат түзуші факторларды талдайды
1

Атмосфераның ғаламдық циркуляциясы
8.3.2.2 -атмосфераның ғаламдық циркуляциясын талдап, түсіндіреді

Климаттық белдеулер
8.3.2.3- климаттық белдеулерді талдайды
1

Материктердің климаттық ерекшеліктері
8.3.2.4 -әр материкте орналасқан ұқсас климаттық белдеулерді салыстырады

Климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері.
8.3.2.5 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді
1

Адамзат әрекетінің атмосфераға тигізетін кері әсері
8.3.2.6 -адамзат әрекетінің атмосфера мен климатқа тигізетін кері әсерін топтастырып, шешу жолдарын ұсынады

Бақылау жұмысы

1

18
2-тоқсан

Бөлім 3. Физикалық география 3.3 Гидросфера

Құрлық суларының түрлері мен қалыптасуы
8.3.3.1 -құрлық суларыныңқалыптасу жолдарын анықтайды
1

Құрлық суларының шаруашылық маңыздылығы
8.3.3.2 -құрлық суларының негізгі түрлерінің шаруашылық маңызын түсіндіреді
1

Өзен аңғарының құрылысы
8.3.3.3 -өзен аңғарының құрылысын түсіндіреді
1

Өзендердің гидрологиялық режимі
8.3.3.4 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде өзендердің гидрологиялық режимін түсіндіреді
1

Көлдер мен мұздықтар
8.3.3.5- көлдер мен мұздықтарды жоспар бойынша сипаттайды
1

Құрлық суларының экологиялық проблемалары.
8.3.3.6 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде құрлық суларының экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады
1

Су апаттары
8.3.3.7- жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде су апаттарының алдын алу шараларын ұсынады
2
Бөлім 3. Физикалық география 3.4 Биосфера

Табиғат зоналары мен биіктік белдеулер.
8.3.4.1- табиғат зоналары мен биіктік белдеулерінің қалыптасуын түсіндіреді
1

Материктердің табиғи зоналары
8.3.4.2- табиғат зоналарын жоспар бойынша сипаттайды
1

8.3.4.3 әр материкте орналасқан ұқсас табиғат зоналар мен биіктік белдеулерді салыстырады
1

Мұхиттарда тіршілік дүниесі
8.3.4.4 -мұхиттағы тіршілік дүниесінің таралуын анықтайды
1

Өсімдік әлемі мен жануарлар дүниесін қорғау
8.3.4.5- өсімдік әлемі мен жануарлар дүниесін қорғау қажеттілігін дәлелдейді, қорғау жолдарын ұсынады
1

Бақылау жұмысы

1

14
3-тоқсан

Бөлім 3. Физикалық география 3.5 Табиғи-аумақтық кешендер

Географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы.
8.3.5.1.- географиялық қабықтың құрамы мен құрылысын графикалық түрде көрсетіп, түсіндіреді
2

Географиялық қабықтың заңдылықтары
8.3.5.2.- географиялық қабық заңдылықтарының маңыздылығын түсіндіреді
1
Бөлім 4. Әлеуметтік география 4.1 Халық географиясы

Халық санағы
8.4.1.1 -халық санының анықтау әдістерін түсіндіреді
2

Ұдайы өсудің түрлері
8.4.1.2- дүниежүзі елдерін халықтың ұдайы өсу түрі бойынша жіктейді
1

Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай
8.4.1.3- елдердің демографиялық жағдайын талдап, демографиялық көрсеткіштерін есептейді: халық саны, туу және өлім коэффициенттері, табиғи және механикалық өсім, жалпы өсім, жас-жыныстық көрсеткіштер, ұлттық және діни құрам
2

8.4.1.4- елдердің демографиялық көрсеткіштерін графикалық түрде ұсынып, түсіндіреді
2

Демографиялық проблемалар
8.4.1.5 -дүниежүзі елдерін демографиялық проблемалары бойынша жіктейді
2

Демографиялық саясат
8.4.1.6 -демографиялық саясат ұғымын түсіндіре отырып жекелеген дүниежүзі елдеріне қатысты демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады
2
Бөлім 5. Экономикалық география
5.1 Табиғи ресурстар

Табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау
8.5.1.1- табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалайды
1

Дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалы
8.5.1.2- жекелеген дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық әлеуетін бағалайды
2

Табиғи ресурстарды өңдеу технологиясы, орталықтары және дайын өнім түрлері
8.5.1.3 - жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде жекелеген табиғи ресурстарды өңдеу технологиясын сипаттай отырып, орталықтары мен дайын өнім түрлерін атайды
2

Бақылау жұмысы

1

20
4 тоқсан

Бөлім 5. Экономикалық география
5.2 Әлеуметтік-экономикалық ресурстар

Экономикалық инфрақұрылымның элементтері мен функциялары
8.5.2.1 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде экономикалық инфрақұрылымның элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді
2
5.3 Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымы

Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық құрамы: өндіруші және өңдеуші және қызмет салалары
8.5.3.1 - өндіруші және өңдеуші, қызмет саласы шаруашылық түрлерін жіктейді
1

Ауылшаруашылық, өнеркәсіп және қызмет салаларын ұйымдастыру түрлері
8.5.3.2 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауылшаруашылық және өнеркәсіп өндірісін, қызмет саласын ұйымдастыру түрлерін сипаттайды
1

Ауылшаруашылық, өнеркәсіп және қызмет салаларын орналастыру факторлары
8.5.3.3 - қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауылшаруашылық және өнеркәсіп өндірісін, қызмет саласын орналастыру факторларын талдайды
2

Дүниежүзілік шаруашылық салаларын сипаттау
8.5.3.4- дүниежүзі шаруашылығы салаларын жоспар бойынша сипаттайды
1
Бөлім 6. Елтану және саяси география негіздері
6.1 Дүние жүзі елдері

Дүниежүзінің саяси картасы
8.6.1.1- саяси картаның басты нысандарын сипаттайды
1

Елдердің саяси типологиясы
8.6.1.2 елдерді басқару формасы және мемлекеттік құрылымы бойынша топтастырады
1

Саяси картадағы сандық және сапалық өзгерістер
8.6.1.3- саяси картаның сандық және сапалық өзгерістерін талдайды
1

Елдердің саяси-географиялық жағдайы
8.6.1.4- елдердің саяси-географиялық жағдайына баға береді
1

Саяси интеграция. Қазақстанның саяси-интеграциялық үдерістердегі мүдделері, бағыттары және бастамалары
8.6.1.5- саяси интеграцияның қажеттілігі мен мақсаттарын түсіндіреді
1

8.6.1.6- Қазақстанның саяси интеграциядағы мүдделері мен мақсаттарын талдайды
2

Қорытынды бақылау

2

16

68Ұқсас жұмыстар

Экономикалық, әлеуметтік географиясы дәрістік кешен
Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған География пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
География оқулықтары
Физикалық географияның бастауыш курсын оқытудың білімділік, тәрбиелік, дамытудың мақсаттары
Географияның оқыту әдістері
География курсы бойынша пайдаланылатын оқу-құрал жабдықтарының түрлеріне талдау жасау
География пәнінде сарамандық жұмыстардың орындалуы
Қазақстанда географиядан мұғалімдер дайындау саласы
География курсы бойынша оқу–құрал жабдықтарының түрлеріне талдау жасау
Географияны оқыту әдістемесі
Батыс Еуропа елдері экономикалық интеграциясының ерекшеліктері
Қазақстанның халықаралық экономикалық қатынастардағы орны
Мемлекеттік бюджет жүйесінің экономикалық мазмұны
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу ЖШС «Тамир»
Оңтүстік Қазақстан облысы топонимиясының физикалық-географиялық астарлары
Пайда, оның экономикалық мазмұны, түрлері және анықтау әдістері «Қостанай минералдары»
Азияның басты өзендерінің географиялық ерекшеліктері
Халықаралық кедендiк ынтымақтастық және мемлекеттiк экономикалық қауiпсiздiк
Іле Қазақ автономиялы облысының экономикалық географиялық инфрақұрылымы
Экономикалық өкіметке кім және қалай қожалық етуде - меншік және меншік құқығы