аясында аудиовизуалды құжаттарды жаңа ақпараттық технологияларға


М А З М Ұ Н Ы
Кіріспе.....................................................................................................................3

І. Аудиовизуалды құжаттардың жалпы ерекшеліктері
және оларды мұрағаттарға қабылдау тәртібі..................................................8

1.1. Аудиовизуалды құжаттардың ғылыми сипаттамасы...................................9
1.2 Аудиовизуалды-ақпараттық мұрағат құжаттарын есепке алу және
мемлекеттік сақтауға қабылдау...........................................................................13
1.3. Құжаттардың ғылыми-анықтамалық аппараттын
құрудың ерекшеліктері..........................................................................................18


ІІ. Аудиовизуалды мұрағат құжаттарын
пайдаланудың қазіргі заманғы технологиялық және
құқықтық негіздері............................................................................................23

2.1. “Мәдени Мұра” және “Асыл Мұра” бағдарламалары
аясында аудиовизуалды құжаттарды жаңа ақпараттық технологияларға
көшіру....................................................................................................................24
2.2.Аудиовизуалды мұрағаттарда құжаттарды пайдаланудың құқықтық
негіздері………………………………….............................................................35


Қорытынды.........................................................................................................48

Пайдаланылған әдебиеттер мен деректер тізімі..........................................51

Қысқартылған сөздер тізімі.............................................................................53

Қосымшалар