Жоспарлар


Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің есеп айрысуы туралы ақпаратты қалыптастырудағы бухгалтерлік есептің мәні мен
кәсіпорындағы Алдағы кезеңдердің шығыстарын есепке алуды ұйымдастыру (««Омега Люкс» ЖШС мысалында)
Консигнацияға берілетін тауарларды сатудың синтетикалық және аналитикалық есебі және құжат
Кәсіпорынның негізгі және негізгі емес қызметтерінен түсетін
Тұтынушылық тауарлар тауартану ісіндегі эксперименті
ТМҚң түгендеу және есеп беруде ашып көрсету
Тауарлыматериалдық қорларды түгелдеу және есепкерлікте ашып көрсету
Тауарлықматериалдық қорларды бағалау әдістері
Тауарлықматериалдық қорлардың есебі бойынша жүргізілетін бухгалтерлік есеп операцияларының негізгі
Тауарлыматериалдық қорлардың бухгалтерлік есеп стандарты бойынша бағалау
Тауарлыматериалдық құндылықтарды түгендеу және есепкерлікте ашып көрсету
«Алматы Құс» ААҚның қаржышаруашылық қызметіне сипаттама
I Бөлім Тауарлыматериалдық босалқылар қозғалысын құжаттау және тауарлыматериалдық босалқылардың қоймадағы есебі
Тауарлыматериалдық босалқылар қозғалысын құжаттау және тауарлыматериалдық босалқылардың қоймадағы есебі
Тауарлықматериалдық қорлардың синтетикалық және аналитикалық есептері, үздіксіз және кезеңдік есеп жүйелері
Қазақстанның аймақтарында төлем карточкаларының рыногын дамытудың ағымдағы жайкүйін шолу және оны одан әрі
Трансферттік бағаны қалыптастыру әдістері
Ұзақ мерзімді міндеттемелер түсінігі, мәні мен мазмұны
Салық міндеттемелерінің есебі және міндеттеме тәсілімен табыс салығының есебі
Есеп айырысу нысандары құжаттамалық аккредитив, инкассо, банктік аударымдар
Еңбекақы бойынша қызметкерлермен есеп айырысудың синтетикалық және аналитикалық есебі
Амортизацияны есептеу әдістері және оның кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы
Шығыстармен табыстардің экономикалық маңызы Табыстар, шығыстардың экономикалық мәні
Төлеу циклінің және ақша қозғалысының аудиті
Тұрғынүй қорларының, сыртқы ауласы жақсы жабдықталған объектілердің және басқа да осыған ұқсас объектілердің тозу
Банктердегі арнаулы шоттардағы ақшалар
Кәсіпорынның ақпараттық жүйесіндегі басқару есебінің объектілері
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ҚАЛЫПТАСУ СТАДИЯСЫ
«Қазақстан ГИС Центр» Акционерлік қоғамының қаржылық жағдайын талдау
Өндірістік шығын есебінің әдістері және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау
Бухгалтерлік қызметтің жұмысын ұйымдастыру Құжаттау және есептік регистрлер
Кәсіпорынның шаруашылық операцияларын жүзеге асыру кезіндегі баланста болатын өзгерістер
Шаруашылық операцияларына сәйкес баланс баптарының өзгеріске ұшырауы
Бухгалтерлік есеп мәліметтері және олардың атқаратын қызметі
Бухгалтерлік есептің қазақстандық және халықаралық стандарттары және тұжырымдамалық негізі
АҚ «Қазақстан Халық Банкіде» бухгалтерлік есеп пен аудиттің құрастырылу принципі
Синтетикалық (жинақтау) және аналитикалық (жіктеу) шоттары
Бухгалтерлік құжаттар және олардың мақсаттары
Алымдар мен міндетті төлемдер бойынша есеп айырысудың есебі
“ Облгаз” АҚның ұйымдықэкономикалық сипаттамасы және оның есебін ұйымдастыру
Басқа да алымдар мен міндетті төлемдер бойынша есеп айырысудың есебі
Лицензия алу үшін ттөмендегідей құжаттар ұсынылады
Кәсіпорындардың банктегі валюта шотын ашу, жүргізу және жабу тәртібі
Өндіріс шығындары есебі мен өнімнің (жұмыстар, қызметгердің) өзіндік құнын калькуляциялау әдістері
Еншілес (тәуелді) серіктестіктердің дебиторлық берешектерінің есебі
Жұмыскерлердің дебиторлық борыштарының және басқадай дебиторлық борыштарының есебі
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер борышының есебі
Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша есеп айырысу аудитінің құжаттары мен аудит жүргізу көздері
Еңбек ақының әлеуметтікэкономикалық мәні және оны ұйымдастыру негіздері
Ақша қаражаттар операцияларын есепке алудың мәнi мен мақсаты