орташа қауіпті заттар


1) тетраэтилқорғасын, бенз(а)пирен, кадмий, сынап және қорғасын қосылыстары

2) капролактам, ксилол, нитрофос, полиэтилен төмен қысымды

3) фурфурол, шаң, күкірт диоксиді,

4) күкірт ангидрид, метил спирті, толуол, фенол,

5) Капролактам, фурфурол, шаң, күкірт диоксиді,