Психиканың саналы,  санадан тыс және  санасыз деңгейі туралы ілмнің іргесін қалаған кім:


1) Леонтьев.

2) Фрейд.

3) Выготский.

4) Рубинштейн.

5) Вундт.