Өткен өмірінде болган  оқиғаларды  есіне  түсіре  алмау құбылысы:


1) Амнезия.

2) Конфабуляция.

3) Реминисценция.

4) Мнемоника.

5) Агнозия.