Көне  заман  ойшылдарының  қайсысы  түңгыш  рет жан проблемасын кең түрде материалистік негізде қарастырды:


1) Аристотель.

2) Платон.

3) Демокрит.

4) Сократ.

5) Пифагор