Адам  өзін өзектілеу  арқылы жеке адам  ретінде  толық байқатуын мақсат тұтатын психологиялық бағыт :


1) Бихевиоризм.

2) Гештальт психология.

3) Гуманистік психология.

4) Психоанализ.

5) Трансактылы анализ (талдау).