Тестілер мен баска да психологиялык, зерттеу әдістерінің жарамдылыгының көрсеткіші:


1) Көрнекілік.

2) Түсініктілік

3) Ғылымилығы.

4) Лабильділік

5) Валидтілік.