Қарым-к,атынас   процесінде   белгілі   әлеуметтік   рольді орындайтын  адамдар    арасындағы      диалогты  контактке негізделген психологиялық әдіс


1) Психоанализ.

2) Социометрия.

3) Гештальт.

4) Іс-әрекеттік.

5) Трансактті талдау.