Жағдайды      түсінуге    бағытталған    жөне  өз  мінез- кұлқының соған сәйкес әрекеттсрінің жиынтығы:


1) Конфоризм.

2) Интериоризация.

3) Экстсриоризация.

4) Бағдарлық іс - әрекет.

5) Өнімді іс - әрекет.