Субъектінің мінез-құлқы мен іс-әрекетінің, психикалық процесгсрін, эмоционалды көріністсрінің дерекгерііі мақсатты түрде тіркеуге сүйенген психологиялық зертгеу әдісі:


1) Референтометрия.

2) Бақылау.

3) Интроспекция.

4) Психоанализ

5) Социометрия.