Субьекгивті  психикалык,  қүбылыстар  жайында  пікір алумен  қатысты  және  мінез-кұлық көріністерін  есепке алатын психологияның әдісі:


1) Бақылау.

2) Эксперимент.

3) Әңгіме.

4) Социометрия.

5) Референтометрия.