Есте сақтауда бекіту маңызды роль аткарады, акпараттың ұзақ, сақталуына стимулдың күші әсер стеді:


1) Психоанализ.

2) Гештальт.

3) Ассоцианизм.

4) Бихевиоризм.

5) Фрейдизм.