Егер  адам  бірнөрсені ұмытса  (мәселен хатты жәшікке тастауды), адамның санасынан, тыс жасырын мотивті іздеңіз:


1) Психоанализде.

2) Гештальтта.

3) Іс- әрекет теориясында.

4) Бихевиоризмде.

5) Фрейдизмде.