Педагогикалық қарым-қатынас жіктемесін зерттегендер:


1) Я.Л.Коломинский, В.А.Кан-Калик.

2)  Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский.

3)  В.А.Сластенин, П.И.Пидкасистый.

4)  Р.Г.Лемберг, Н.Д.Хмель.

5)  М.Жұмабаев, Ы.Алтынсарин.