Тест сұрақтары


Мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері болып табылады:
Қазіргі жаңашыл педагогтардың негізгі идеясы:
Педагогикалық функция – бұл:
Педагогикалық іс-әрекет анықталады:
Педагогтың жоспарлау жолындағы міндеті:
Тәрбие жұмысын ұйымдастыру кезіндегі педагогтың міндеті:
Әлеуметтік орта – бұл:
Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына әсер ететін факторлар:
«Индивид» ұғымы білдіреді:
Тұлғаны әлеуметтендіру:
Тұлғаны әлеуметтендіру факторлары 4 топқа бөлінеді:
«Даралық» ұғымы сипаттайды:
Адамды әлеуметтендіру факторлары:
Әлеуметтендірудің мезофакторлары (А.В.Мудрик бойынша) :
Тұлғаны әлеуметтендірудің микрофакторлары (А.В.Мудрик бойынша) :
Тұлғаның дамуына тәрбиенің тиімді әсер ету жағдайлары:
Жеке тұлғаның әлеуметтік жетілуін сипаттайтын сапалар:
Даму - бұл:
Қалыптасу – бұл:
Мемелекеттік құндылық, қоғамдық құндылық, тұлғалық құндылық – бұл құндылық сипаттамасы:
Көпмәдени тұлға:
Білім беру мен мәдениеттің байланысы:
Этномәдени орта – бұл:
Мәдениет – бұл:
Белсенді өмір позициясын қалыптастыру.
Жеке және қоғамның мінез-құлықтық, терең рухани-адамгершілік, мәдени құндылықтар мен дүниетанымдық негіздері :
Жалпы адамзаттық құндылықтың қалыптасуы:
Қоғам мен тұлғаның өзара қатынасы:
Адамды тұлға ретінде қалыптастыру үшін қоғамға қойылатын талаптар:
Этномәдени білім беру – бұл:
Этнопедагогикалық білім – бұл:
Педагогикалық мамандықты таңдау байланысты:
Мұғалімнің профессиограммасына жатпайды:
Е.А.Климовтың жіктемесі бойынша педагогикалық мамандық жататын жүйе:
Педагогикалық білім:
Мұғалімнің профессиограммасы – бұл:
Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі айрықша ерекшеліктері:
Іс-әрекеттің құрылымы компоненттердің бірізділігі түрінде қарастырылады:
Педагогикалық іс-әрекет нәтижесінің маңызды көрсеткіштері:
Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивті компонентін құрайтын біліктер тобы:
Педагогикалық іс-әрекеттің коммуникативтік компонентін құрайтын біліктер тобы:
Педагогикалық іс-әрекеттің ұйымдастырушылық компонентін құрайтын біліктер тобы:
Педагогикалық іс-әрекеттің гуманистік бағыттылығының мәні:
Педагогикалық іс-әрекеттің ұжымдық сипатының мәні:
Педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық мәні:
Педагогикалық іс-әрекеттің құрылымын зерттеген:
Педагогикалық іс-әрекеттің субьектісі:
Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі:
 Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті жүзеге асырылады:
Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайды: